2
Alimwi kulindinywe, mwakalifwide mumilandu yenu azibi. Mwakali kupona kwindila kumuzuluzi wamulawu wamuuya, muuya oyo ulikubeleka mubana batakwe lulayo. Eelyo toonse twalikupona akati kabantu aba, kuzuzikizya makanze asiluuni wamibili yesu, akubweza makanze eenyama alimwi amiyeyo. Twakali kwindilila mubwiime bwabana babukali, mbuli bumwi bwabuntu. Twakali abuntu bwabwana babisya mbuli kuchita bamwi. Pesi Leza ulabuvubi muluzyalo nkambo kaluyando lwakwe lupati oolo ndwakatuyandisya swe. Nikuba twakalifwide mumilandu, wakatuchita bawumi antomwe muli Kkilisito aluzyalo mwakafutulwa. Leza wakatubusya antomwe a Kkilisito, alimwi Leza wakatuchita kuti tukkale a Kkilisitu, alimwi Leza wakatuchita kuti tukkale antomwe mumyenya yakujulu muli Kkilisitu Jesu. Kuchitila kuti muminyaka iza akatondezya kulindiswe kulindiswe buvubi bwakwe bupati buteleki kwa luzyalo lwakwe lutondezegwe mulwetelelo lwakwe kulindiswe muli Kkilisitu Jesu. Nkambo a luzyalo mwakafutulwa kwindila mulusyomo, alimwi echi techakazwa kulindinywe, nchipo cha Leza. Pepe kuzwa kumilimo, kuchitila kuti takwe atakali kankayizye. 10 Nkambo tuli basimilimo ba Leza, bakalongezegwa muli Kkilisito Jesu kukuchita milimu mibotu eyo Leza njakatubambila kalekale, kuchitila kuti tukeende mulinjiiyo. 11 Nkiinkako amuyeeye kuti bamaasi munyama mwiitwa kuti “chitapalwidwe” acheecho chitegwa a “kupalulwa.. munyama chakuchitwa amaboko amuntu. 12 Nkambo kachecho chiindi mwakalanzanisizigwe kuli Kkilisitu kamuli bazwakule kuchisi chamu Izilayeli, batuba kuzizuminano zyachisyomezyo, kamutakwe bulangizi alimwi nkakutakwe Leza munyika. 13 Pele lino muli Kkilisitu Jesu inywe nimwakali kule loko kuzwa kuli Leza mwakaboozegwa afwifwi kwindila mugaze lya Kkilisitu. 14 Nkambo ngonguwe lumuuno lwesu. Wakachita kuti kubili baabe umwi. Kwinda kunyama yakwe wakanyonyoona bulambo bwankoondo bwakatwanzanisizye. 15 Nkinkako, wakalobya mulawu wamilawu amalayilile kuchitila kuti alenge muntu omwe mupya mulinguwe, nkokuti kube lumuuno. 16 Kkilisito wakababoozya amwi bantu bobile mumubili omwe kuli Leza kwinda muchiingano, kukujaya nkondo yakali akati kabo. 17 Jesu wakasika akukambawuka makani mabotu aluumuno kulindinywe nimwakali kule alumuno kuli aabo bakali afwifwi. 18 Eelyo kwindilila muli Jesu toonse mutujana luswano mumuuya omwe kuli Taata. 19 Nkambo kaako, lino inywe nobamaasi tamuchili batuuba amazwakule pe. Nkokuti muli benyika yomwe abantu ba Leza basalala abantu bamung'anda ya Leza. 20 Chamba kuti mwakayakilwa entalisyo yabatumwa abasinsim, alimwi Kkilisito Jesu lwakwe ngonguwe bbwe lyachooko. 21 Mulinguwe ing'anda yoonse ikkwana oobotu antoomwe alimwikikkomena kabotu mbuuli tempele iisalala mu Mwami. 22 Mulinguwe omo mumulikuyakwa kabiyo antomwe mbuli chikkalilo cha-Jesu mu Muuya.