Ba Hibbulu
1
Chiindi chakale Leza wakaambula kuli basikale besu kwiinda muba sinsimi muzyiindi zyiingi alimwi amunzila zyiingi. Pesi muli aaya mazuba aamamanino wakaambula kulindiswe kwiinda mumwana mulombe, ooyo ngwaakayimikizya kuti akabesikulya lukonowezintu zyoonse. Nkwiindila mulinguwe alubo Leza wakachita bwaanze. We ngusikubalangala kwabulemu bwa Leza. Bwiiminizi bulimbubo bwabwiime bwakwe. Aboobo ulajata zinti zyoonse amwii ajwi lyamanguzu aakwe. Naakamana kusanzya zibi, wakakkala aansi kululyo lwabupati kujulu. Wakaba ulanguzu kubangelo mbuli zina ndyakakona liluleme kwiinda aabo mazina. Nkaambo nkuli uuli wabangelo Leza ngwakatgi “Uli mwana wangu, sunu ndaba wuso”? Nakuti nguuli wabangelo Leza ngwakati, “Ndiyoba wisi kulinguwe alimwi we uyoba mwana kulindime”? Pesi lubo aawo Leza nayeta mwana mutaanzi munyika, we utii, “Boonse bangelo mba Leza beelede kumukomba.” Aatala abangelo utii, “Nguwe uuchita bangelo bakwe babe myuuya, mpawo balanda bakwe babe malabi amulilo Pesi aatala amwana utuu, “Chuuno chakwe, Leza, chikkala mane kukabe kutamani. Lubeteko lwabwami bwako ndubeteko lwabululami. Wakayanda bulumi mpawo wasula kutabaamba mulawu. Nkunkaako webo Leza wako wakunanika amafuta aalukondo kwiinda beenzinyokwe.” 10 “Kumatalikilo, Mwami wakayala matalisyo aanyika. Majulu milimo yamaboko aako. 11 Bayoonyonyooka, pesi uyooyinkila kunembo. Bayoozakala boonse mbuli chimpanzi chasila. 12 Uyobavunga mbuli chizwaato mpawo bayosandulwa mbuli chimpanzi chasila. Pesi webo tosanduki, amyaaka yako tiimani.” 13 Mpesi kuli ooyo bangelo ba Leza bakati amulichili chiikndi, “Kkala kululyo lwangu mane ndikachite basinkondonyokwe bakabe chilyatilizyo chamawulu aako.”? 14 Teensi bangelo boonse myuuya iibeleka na, abaabo bakatumwa kutabilila aabo bayokona lufutuko?