Filimoni
1
Pawulo, musungwa wa Kkilisito Jesu, amukwesu Timoti kuli Filimoni, mweenzuma uyandika kali mubelesima, alubo kuli Afia muchizi wesu, alubo kuli Akkifasi silumambama, alubo akumbungano ziswanana mun'anda yenu. Luzyalo alube kuli ndiwe aluumuno luzwa kuli Leza taatesu aMwami Jesu Kkilisito. Ime abuzuba ngandilumba Leza wangu elyo ndakudombola munkombyo zyangu, nkambo ndimvwa atala alusyomo ndolalo kuli Mwami Jesu aluyando ndolalo kuli boonse bantu bakwe basalala. Ndikomba kuti kwaabana kwalusyomo lwakwe kuchite kuti lube chiswayo akumvwisisisya kuzwide kwchintu choonse chibotu nchitulacho muMwami. Nkambondijisi kukondwa kupati akumbuluzigwa nkambo kaluyando lwakwe, nkambo myoyo yabantu baLeza basalala yakakatalukwa ayebo, mwanama,. Lino, nikuba kuti ndijisi koonse kutayowa muliKkilisito kukulayilila iwe kuchita nzyooyelede kuchita, nikubaboobo nkambo kaluyando, ime ndikombelela kulinduwe kwinda kuti - Ime, Pawulo, munene, alubo lino musungwa waKkilisito. 10 Ime ndikombelezya kulinduwe nkambo kamwana ngu Onesimasi, ngundakazyala muncheni zyangu. 11 Nkambo chindi chamana taakalikwe mulimo kulindiwe, pesi lino wabamilimu koonse kulinduwe akuli ndime. 12 Ndamutuma alimwi kulinduwe, ngumoyo wangu. 13 Ndalikuyandisya kuti ndimubambe afwifwi andime kuti azoondichitile milimo kwachindi chinini ndilimumacheni nkambo kamakani mabotu. 14 Pesi tendalikuyanda kuchita chimwi chintu kanditakwe mvumo yako. Tandilikuyanda nchito zyako zibotu kuti zizwe kukusinikizya pesi kuzwa kubabotu bwakuliyandila. 15 Alimwi kuli zeezi wakaanzanisigwa ayebo kwachindi, kuti uzyoobawe musule akutamani. 16 Taakwe na chizoba muzike, pesi mbubombubo kwinda muzike, imwanama uyandwa kapati kuli ndime, alubo akwindilila kulinduwe, muziyanza zyobili munyama amuMwami. 17 Kuti kondijisi mbuli mwenzinyokwe, mutambule mbuli ndime. 18 Kuti kaliwakubisizya nikubaujisi chikwelete chamusyobonzi, chibikke kulindime. 19 Ime, Pawulo, ndilembeezi aluboko lwangu. Ime lwangu ndizyo yibbadala- kanditadomboli kuti undikweleta bube bwako! 20 Ili, mwanama, leka ndijane zimwi zijanwa kuzwa kulindime muMwami bambulula moyo wangu muli Kkilisito. 21 Ndasyoma atala akuswiilila kwako, ndakulembela. Ndilizi kuti ulachita kwinda nzindakulembela. 22 Muchiindi eecho, mundibambile n'anda yabenzu, nkambo ndilangilila kuti kwindilila ankombyo zyanu ndizyoomupegwa lubo. 23 Epafulasi, musungwama muli Kkilisito Jesu, ulamujuuzya. 24 AMakko alakwe, Alisitakkasi, Demasi, a Lukka mubelesima. 25 Luzyalo lwa Mwami wesu Jesu Kkilisito lube amuuya wako. Amen.