13
Aamulekke Luyando lwabunyina lwinkilile anembo. Mutalubi kujata akabotu beenzu. Mukwindila kulechi, bamwi bakajata kabotu ibangelo kabatazi pe. Kamuyeya ibangidwe mbuli kuthi mwangidwe aamwi ambabo. Kamubayeya aaba batajiswi kabotu muli mulimubili omwe. Aamuleke makwatano alemekwe kuliboonse, alimwi buulo bwamakwatano abusalale, nkambo leza uyobeteka abo ibayanda malalano abasimamambe. Machitilo anu atabi akuyanda mali. Amukutisikane kuzinini nzimulazyo. Nkambo Leza lwakwe wakamba kuti,”Sikoyomuleka pe, nanka kumusiya.” Atukutisikane tukabe abusichamba mukwamba, “Mwami ngomugwasyi wangu; nsikoyoyowa pe. Ino muntu ulandichitanzi? Kamuyeeya bazuluzi ibanu, kulabo bakamba aabo bakamwambila jwi lyaLeza, Alimwi kamwibalukwa impindu zyabweende bwabo. Kamutobelzye lusyomo lwabo. Jesu Kkilisito nguwe wajilo, sunu mane kukabe kutamani. Mutenwi anjisyo nzimutazi zyamusyobomusyobo. Nkambo nchibotu kuti Moyo usisimisigwe aluzyalo pe- pe azyakulya. eezyo zitagwasyi aabo benda anzizyo. 10 Tulijisi chipayililo chizwa kulabo ibabeleka muDumba lyakukkombela eelyo tabakwe cheelelo chakulya. 11 Nkambo bulowa bwabwanyama bwakafwida zibi bwaketwa abapayizi ibapati mukati kenganda isalala, muchindi echo mibili yabo yakatentwa anze mpubakakede. 12 Eelyo Jesu alakwe wakapenzegwa anze amulyango wamunzi, mukambo kakuti basalazye ibantu mukwindila mubulowa bwakwe. 13 Nkinkaako atwiinke kulinguwe kumbali amunzi, atubweze mawuse akwe. 14 Kambo tatukwe munzi wakukalilila pe ano, Pesi tuchiyandula munzi umbi uchiza. 15 Kwiinda mulinguwe, aboobo, tweelede chindi choonse tupede chipayizyo chakutembawula Leza, lumbayizya michelo yamilomo akuzumina muzina lyakwe. 16 Elyoo tutalubi nituluba mukuchita bubotu akwabilana, nkaambo mukwindila muchipayizyo chilobu Leza ulachibotelwa. 17 Kuswilila akulibombya kubazululi banu, eelyo mbembabo balanga myuya yanu mbuli abo bamupeda bukamboni bwaabo beni, Mulemeke kuchitila kuti bazuluzi banu bakachite echi chakubotelwa akutangunguna, pesi chakatali kumugwasya inywe. 18 Kamutukombela aswebo, nkambo twakombelezegwa munjisyoimbotu akuti twayandisya kukala muzintu zyoonse. 19 Ndilikumusungwazya nikuba nanka mukwindila mukuchita obu nkambo ndobozegwa kuli ndinywe mukufwambana. 20 Lino Leza waluumuno oyo wakabozya kuzwa kulufu mweembeli mupati wembelele, Mwami wesu Jesu, akubulowa bwachizuminano chitamani. 21 Kupa zyonse zibelesyo mukukusimya kuzintu zyoonse, mukubeleka mulindiswe kulecho chimubotezya, mukwindila muliJesu Kkilisito, kulinguwe akube bulemu kwalyoonse alyoonse. Ameni. 22 Lino ndamusungwazya, nobakwesu, ikuti mubweze ijwi eeli lyakumusungwazya ndindamulembela mubufwifwi. 23 Muzibe mukwesu Timoti wangununwa, ooyo ngwesizawe kuzomubona kuti afwambana kusika. 24 Mujuzye bazuluzi banu boonse antomwe abasalali abantu boonse baLeza. Abo bazwa kuItali balokumujuzya. 25 Luzyalo alube anywebo moonseni.