Jemusi
1
Jemusi, mubelesi wa Leza a Mwami Jesu Kkilisito, kumusyobo yabantu ili kkumi ayibili imwayikide munyika: Injuzyo. Zyoonse muzibweze mbuli lukondo, nobakwesu, awo nimuyoswanana amakatazyo asiyenesiyene. Mulizi kuti kusunkwa kwalusyomo lwanu kuzyala banangatizi. Amulekele bunangatizi, bumaninsye mulimo wabo kuchitila kuti mukonzye kukkomena akumaninina, kamuta chibuli chintu. Pesi kuti umwi wanu kayanda busongo, amumuleke abukkumbile kuli Leza, ooyo uupa chakwangunuka alimwi katasandukili pe kulabo bakkumbila, alimwi uyomupa mbubo. Pesi amumuleke akumbile mukusyoma, kakutakwe kudoneka. Nkambo kufumbwa muntu uudoneka uli mbuli juwe mulwizi ilitontwa aluuwo alimwi kaliyumbwa kumabbazu woonse. Nkambo muntu oyo tayelede kuyeya kuti uyotambula chimwi chintu kuzwa ku Mwami. Muntu ulobo ulamizezo-ibili, utakkalinkene pe munzila zyakwe zyonse. Mumuleke mukwesu wachiimo chilaansi apakale muchuno chakwe chaajulu, 10 pesi imuvubi muchuno chakwe chilaansi, nkambo uzoyinda mbuli dubaluba lyalusaka musokwe. 11 Nkambo izuba lizwa akupya akutenta alimwi kuyumya masokwe idubaluba lilaloka, alimwi bubotu bwalyo ngabwamana. Muli njiyeyi inzila, muntu uvubide uyoyangala akkati kalweendo lwakwe. 12 Ulilongezezegwe oyo unangatila muchindi chamasunko. Nkambo aazunda masunko uyotambula ipande lyabuumi, eelyo lyakasyomezegwa aabo bayanda Leza. 13 Kutakabi muntu utakaambe kuti akusunkwa, “Ndasungwa a Leza.” nkambo Leza tasunkwi achibi, alimwi we lwakwe tasunki muntu. 14 Pesi umwi muntu usunkwa akupeekezya kwakwe, ikumukwelela kule akumweneena. 15 Musule aakuti impeekezyo yakomena mbuli chibi nichakakomena, chizyala lufu. 16 Tamweneenwi, nobakwesu bayandwa. 17 Chonse chipo chibotu achoonse chipo chimaninide chizwa kujulu. Chiiza ansi kuzwa kuli Wisi wa mimuni. Kulinguwe takukwe kusanduka na imwenzule nkambo kakuchengunuka. 18 Leza wakasala kuti tuzyalwe ajwi lyakasimpe, kuchitila kuti tube musyobo wamichelo mitanzi kuzintu zyoonse nzyakalenga. 19 Mulichizi echi, nobakwesu bayandwa: amuchite kuti muntu woonse afwambane kumvwa, anelele kukwambuula, anelele kukunyema. 20 Nkambo kunyema kwamuntu takumaninizyi bululami bwa Leza. 21 Nkinkako amugwisye woonse mawunda mawunda aabulewusi busesemya bwazibi. Mubuntu amutambule ijwi litanyukulwi, eelyo likkonzya kuvuma myuuya yenu. 22 Amube bantu bachita zyamba ijwi pepe kuba baswilizi biyo, kamuli kulyena. 23 Nkambo kuti muntu kamvwa biyo ijwi pesi katalichiti, uli mbuli muntu ulyeba busyu bwakwe mbububumbidwe muchiboniboni. 24 Ulalyeeba aazwa aawo ayende alimwi alube mpawawo kuti wali biyeni. 25 Pesi muntu uulanga kabotu mumulawu walwangunuko, alimwi kayinkilila kunembo akuchita mbubobo, katali sikumvwa biyo uuluba, ooyu muntu ulalongezegwa kunchito zyakwe. 26 Kuti umwi muntu kaliyeya kuti ngwabuna Leza, pesi katazyotololi lulimi lwakwe, weena moyo wakwe, alimwi nzyasyoma nzyabuyo. 27 Ilusyomo lusalala lutakwe kampenda kunembo lya Leza aa Taata ngayakuti: kugwasya bamuchaala abamukabafu kuli zibakatazya, akuliyobola ilwabo beni chakutaba akampenda nikaba komwe kaansi.