2
Nobakwesu, mutajatilili kulusyomo mu Mwami wesu Jesu Kkilisito, iMwami wabulemu, chakulanga ibbazu limwi kuli bamwi bantu. Atwambe kuti umwi muntu wanjila mumuswangano wako kazweete inwenwe zyangolide azizwato ziletombe. Kuti walanga kumuntu uzwete zyakuzwata zibotu akwamba kuti, “Iwe kkala aawa abusena bubotu,” pesi kuli oyu muchete wasikuti, “Iwe kiminokiya,” nakuti, “Kkalaansi mpundilyatide,” unoli toli kusalulana mukati kanu? Tewaba sikusalula amizezo mibi na? Amuswilizye nobakwesu bayandika, Leza takwakasala bachete munyika kuti babe bavubi mulusyomo na alimwi kuti bazokone Bwami oobo mbwakasyomezya kuli baabo bamuyanda? Pesi temwabalemeka pe bachete! Tabensi bavubi na bamudyamizya? Alubo tensi mbabo na bamukwelela kunkuta? Tabali tukili na izina bbotu eelyo ndimwakayitwa andilyo? Zyanchonzyo, kuti mwazuzikizya mulawo wa Mwami, wabubana kukalya mbuli mumalembe, “Muyoyandana ambimuyakilene aabo mbuli mbomuliyanda lwenu,” munoli muchita kabotu. Pesi kuti kamusalula mbimuyanda kuchoitila kabotu, muli kuchita chibi, alimwi mulisungidwe amulawo mbuli basikuzungania. 10 Nkambo kufumbwa muntu ulemeka mulawu, uzumina kuti udadalikila munzila yomwe biyo, ulayowa kutyola mulawu wonse. 11 Nkambo ooyo wakati, “Utemuzyi chabumambi,” alimwi wakati, “utajayi.” kuti tewachita bumambi, pesi wajaya, unooli waba simutyola mulawu. 12 Nkinkaako ambula akuchita mbuli aabo batazosalwe alubeta lwanzila yamulawu walwangunuko. 13 Nkambo lubeta luza kalutakwe nsoni kuli aabo batatondezyi insoni. Ilwetelelo lulalilumbayizya amulubeta. 14 Nimpindunzi, nobakwesu, kuti umwi muntu wati ulijisi lusyomo, pesi katakwe milimo? Oolo lusyomo lulakonzya na kumuvuna? 15 Anikuti umwi mukwesu wachaalumi kana muchizi wachanakazi katasamide zisamo zilikabotu alimwi wabula kulya kwazuba lyonse. 16 Twambe kuti umwi wenu wamba kuti, “Kamuya mulumuno, mukkale mukkasalilwe alimwi mukkute.” Kuti temwabapa zintu zyelede mubili, kuli mpindunzi? 17 Munzila yomwe njiyeyo ilusyomo alulikke, kuti kalutakwe milimo, lulifwide. 18 Pesi umwi ukonzya kwamba kuti, “Uli aalusyomo, alimwi imebo ndili amilimo.” Nditondezye lusyomo lwako kakutakwe milimo, alimwi ndilakutondezya lusyomo lwangu kwinda mumilimo yangu. 19 Ulasyoma kuti kuli Leza omwe; ulikuchita kabotu. Pesi awalawo madimoni alazisyoma ezyo, aboobo alayoowa akuteketa. 20 Mulayanda na kuziba, nobaalumi bafubafuba, kuti lusyomo lutakwe milimo ndwabiyo? Amwi malembe aansiku aachi Giliki awamba kuti, Mulayanda na kuziba, nobalumi bafubafuba, kuti biyeni lusyomo lutakwe milimo lulifwide. 21 Abbulahamu taata wesu takalulamikwa amilimo na awo nakaba mwana wakwe Ayizeki kuchipayilo? 22 Mwabona kuti lusyomo lwakabeleka amilimo yakwe, alimwi kuti kwinda kumilimo yakwe lusyomo lwakwe lwakamaninina. 23 Akazuzikizigwa malembe awamba kuti, “Abbulahamu wakali kusyoma Leza, alimwi zyakamwambya kuti uli abululami,” alimwi wakamba kuti mwenzinyina wa Leza. 24 Mwabona kuti muntu wambwidwa aamilimo yakwe, pepe alusyomo biyo. 25 Munzila ikozyania alimwi, Lahabbu sibumambi tembwakalulamikwa na amilimo awo mpakatambula basikutumwa alimwi wakabalayila kuti bayinke ayimbi inzila? 26 Nkambo mbuuli mubili kuti kawanzene amuuya ulifwide, mbombubo alwalo lusyomo kuti kalwanzene milimo lulifwide.