2
Nkakutanayinda mazuba otatwe, kwakaba muchado kuKkana ku Galili, mpawo banyina a Jesu bakaliko. Jesu a basikwiya bakwe bakalitambidwe kumuchado. Lino wayini nakamana, banyina a Jesu bakati kuli nguwe, “Tabachikwe wayini.” Jesu wakati kuli mbabo, “yomwanakazi, nkambonzi noza kulindime? Ichiindi changu tachina sika.” Banyina bakati kubalanda, “kufumbwa nchata mwambile, muchichite.” Lino kwakali musanu ayimwi mpoto zyamabwe zyakali kubelesegwa a ma Juda kuma pobwe akusanzya, achimwi nkachili abulamfu kusikila kututatu. Jesu wakabaambila kuti, “Ngamuzuzye mpoto zyamanzi.” Aboobo bakazuzya kusikila kulumpimpito. Mpawo wakabambila babelesi, “Mubweze lino aakupa mupati wakwaaba.” Bakachita mbubobo. Mupati wakwaba wakalabila maanzi akaba wayini, Pesi takaziba kwakazwa manzi ( Pesi babelesi bakatekede manzi bakalizi). Mpawo wakazwa sibwinga. 10 mpawo wakaya kuli nguwe, “woonse muntu uupa wayini mubotu lutanzi alimwi ulamuulo uselukide wayini nibakolwa. Pesi kabambala wayini mubotu kusikila lino.” 11 Echi chitondezyo nchitanzi Jesu nchakachita mu Kkana ya Galili, alubo wakayubununa bulemu bwakwe, antomwe abasikwiya bakwe bakasyoma mulinguwe. 12 Musule lyazeezi Jesu, abanyina, abana bakwabo, mpawo abasikwiya bakaselukila ku Kapenawumu alimwi bakakukkala kwamazuba mache biyo. 13 Lino i Pasika lyaba Juda lyakali afwifwi, mpawo Jesu wakatanta akuya ku Jesu Jelusalemu. 14 Wakajana basambali baaba sune ambelele abasambali benkwilimba muchikombelo, abasikula bakalikkede mumo. 15 Lino wakachita chimboko chakoosa akubatanda boonse aanze kuzwa muchikombelo, kubika antomwe ambelele ang'ombe. Wakamwayusya makobili amali zyabawuli mpawo wasowa matafula. 16 Kubasambazyi bankwilimba wakati, “mubweze zintu zizwe awa. Muleke kuchita ing'anda ya Taata chisambalilo.” 17 Basikwiya bakwe bakayeeya kuti zyakalilembedwe, “busungu bwakumaandenu bwandisyukuta.” 18 Alimwi ba Juda bendelezi bakaziswilila mpawo bakati kuli nguwe, “Nchitondezyoyi nchotatutondezye?” 19 Jesu wakasandula, “Amumwayule chikombelo, mpawo mumazuba otatwe ndachimika lubo.” 20 Lino bendelezi baba Juda bakati, “Eechi chikombelo chakayakwa muminyaka ilimakkumi oone - amusanu - alimwi, mpawo ulibusya mumazuba otatwe?” 21 Nikuba kuti, wakalikwambula ataala achikombelo chamubili wakwe. 22 Kunembo akubusigwa kuzwa kulufu, basikwiya bakwe kabayeya kuti wakalambide, mpawo bakasyoma kumalembe akutwambo ntwaakamba Jesu. 23 Lino kali mu Jelusalemu kupobwe lya pasika, kali kupobwe, biingi bakasyoma muzina lyakwe nibakabona zitondezyo nzyakachiita. 24 Pesi Jesu takabasyoma nkambo wakalibezi boonse, 25 nkambo takayanda kuti naba omwe ape bukamboni atala a muntu, nkambo wakalizi chakali mulinguwe.