3
Lino kwakaliwo mu Falisi wakali kutegwa Nikkodimasi, muzululi wama Juda. Ooyo mwaalumi wakaza kuli Jesu mansiku, mpawo wakati kulinguwe, “Muyiisyi kuti uli muyiisyi wakazwa kuli Leza, nkaambo tawope ukonzya kuchita zitondeezyo eezyo chita ado Leza ulaanguwe. Jesu wakasandula kuli nguw, “Nkasimpe, kasimpe ado muntu wazyalwa bupya lubo takonzyi kubona bwami bwa Leza.” Nikkodemasi wakati kulinguwe, “Mbubuli muntu mbwakonzya kuzyalwa nkali wachembaala? Tachikonzyoi kunjila lwabili mutumbu lyabanyina mpawo akuzyalwa, ulakonzya na? Jesu wakasandula, “Nkasimpe, nkasimpe ado muntu wazyalwa amaanzi amuuya, takonzyi kunjila mubwami bwa Leza. Eecho chizyalwa kunyama ninyama, mpawo eecho chizyalwa kumuuya muuya. Utagambi eecho nchindakwaambila, uyeelede kuzwalwa bupya. Luuwo luloonga kufumbwa nkuluyanda; ulamvwa muzuumo pesi tokonzyi kuziba nkulwazwa nekunba nkuluya. Nkikaako woonse muntu ooyo uzyalwa amuuya mbwabede. Nikkodemasi wakasandula kuti, “Mbubuli mbuzikonzya kuba zintu eezi?” 10 Jesu wakasandula wati kulinguwe, “ Uli mwiiyi wa Isiolayili na aboobo tomvwisyi zintu eezi? 11 Nkasimpe, nkasimpe ndakwaambila, twaambwa nzitwizi, mpawo tupa bumboni aatala anzitwakabona. Aboobo totambuli bumboni bwesu. 12 Na ndakaambide aatala azintu zyanyika mpawo twasyoma, mbuli mbokonzya kusyoma na ndakwambila ataala azintu zyajulu? 13 Tawope wakaliinkide kujulu kunze kwayooyo wakaseluka kuzwa kujulu- Mwana aa Muntu. 14 Mbubonya mbuli Mozesi mbwakasumpula nzoka munkanda, mbobonya Mwana aa Muntu mbwayosumpulwa, 15 kuti boonse basyoma bakabe abuumi butamani. 16 Mbuli Mozesi mbwakasumpula nzoka munkanda, mbombubo Mwana aa Muntu mbwazoosumpulwa, kuchitila boonse basyoma mulinguwe kuti babe aabuumi butani. 17 Oobuya Leza mbwakayandisya nyika, eelyo wakiipa Mwana wakwe simuzyalwa aalike kuti kufumbwa uumusyoma mulinguwe atafwidilili pesi kuti aabe aabumi butamani. Obuya Leza takatuma Mwana munyika kuti azoobeteke nyoka, pesi kuti azoofutule nyika kwiinfa mulinguwe. 18 Ooyo usyoma muli nguwe takoyoobetekwa, pesi ooyo utasyomi wabetekwa kale nkaambo taasyoma muzina lya Mwana alike wa Leza. 19 Aaka nkikaambo kakutonga: Mumuni wasika munyika mpawo bantu bayanda mudima kwiinda mumuni nkaambo nchito zyabo nzyabubi. 20 Woonse uuchita bubi wasula mumuni aboobo tasiki kumumuni, kuchitila nchito eezi kuti zitabonwi. 21 Nikuba kuti, ooyo uuchita kasimpe wasika kumumuni kuchitila zilaantanganana ziboneke eezyo nchito kuti zyachoitwa muli Leza. 22 Musule acheechi, Jesu abasikwiiya bakwe bakayinka munyika ya Judiya. Ooko wakakukkala kkala antoomwe ambabo akubbabbatizya. 23 Lino Joni alakwe wakali kubbabbatizya mu Ayinoni afwiifwi ku Salimu nkaambo kwakali meenda mayingi nkuko. Bantu bakalikusika kulinguwe mpawo bakali ku bbabbatizigwa, 24 nkaambo Joni takalina waalwa muntolongo. 25 Lino aawo kwakabuka lukazyano aakati kabasikwiiya ba Joni aba Juda aatala aapobwe lyakusanzyania. 26 Bayiinka kuli Joni mpawo bamwaambila kuti, “Labbi, ooyo wakali aanduwe kulimwi bbazu lyamulonga wa Jodani, aatala ayooyo ngwakalungulula, laanga, uliiku bbabbatizya mpawo boonse balikwiinka kulinguwe.” 27 Joni wakasandiula, “Muntu takonzyi kutambula chintu na chapegwa kulinguwe kuzwa kujulu. 28 Iwe lwako omwini ulanzya kupa bukamboni bwacheecho nchindakaamba, pesi kuti takatumwa kunembo lyakwe. 29 Mulumi ngwaasibwiinga. Lino muzolwani wasibwiinga, ooyo uyiimikila akuswiilila nguwe, ulabotelwa kapati nkkambo kajwi lyasibwiinga. Eechi lino, ndo0lukondo lwangu ngalwazulila. 30 Weelela kuti kusumpulwa mebo ndifwiinsigwe. 31 Ooyo uzwa kujulu ulaajulu azyoonse. Ooyo uzwa aansi uzwa aansi mpawo wambuula aatala aansi. Ooyo uzwa kujulu uli aajulu azyoonse. 32 Ulungululua aatala acheecho nchakabona anchakamvwa, pesi taakwe uzumina bukamboni bwakwe. 33 Ooyo utambula bukamboni wazuminina kuti Leza nkasimpe. 34 Ooyo Leza ngwatuma wambuula majwi aa Leza. Pesi tapi mweelo wamuuya. 35 Taata uyanda Mwana mpawo wakamupa zyoonse zintu mumaboko aakwe. 36 Ooyo usyoma ku Mwana uli aabuumi butamani, pesi ooyo ukaka Mwana takwe kuyoobona buumi, pesi bukali bwa Leza bulakkala aalinguwe.”