4
Awo Jesu nakaziba kuti ba Falisi bakamvwa kuti wakalikuba abasikwiya biingi mbakali kubbabaatizya kwinda Joni (nekuba kuti welwakwe mwini tensi wakali kubbabbatizya pe, pesi basikwiya bakwe mbabo bakali kubbabbatizya), wakazwa mu Judiya wabweda lubo ku Galilaya. Pesi chakalelede kuti ayinde mu Samaliya. Elyo wakasika mumunzi wamu Samaliya utegwa Sychal afwifwi achipanzi chanyika eyo Jakobo njakali wapa mwanakwe Josefa. Chikala cha Jakobo chakaliwo. Jesu wakali wakatala kuzwa mulwendo lwakwe mpawo wakakkala kumbali achikala. Lyakali sikati. Umwi mukayintu mu Samaliya wakaza kuzoteka manzi, elyo Jesu wakati kulinguwe, “Ndipe manzi nwe”. Nkambo basikwiya bakwe bakali banjila mumunzi kuyowula kulya. Mpawo mukayintu mu Samaliya wakamwambila kuti, “Chikonzeka buti, kuti webo nomu Juda undikumbile chakunywa imebo ndemukayintu mu Samaliya”. nkambo ma Juda tabakwe bulidilano pe ama Samaliya. 10 Jesu wakasandula wati, “ anoli walizi chipo cha Leza, akuti ngwani ukukumbila manzi, wayinokumbila nduwe, nkekupa manzi mawumi”. 11 Mukayintu, wakati kulinguwe, “ Yomwalumi, tokwe chakutesya pe mpawo chikala nchilamfu. Ani mpo ulaajanayi ayo manzi abuumi? 12 Tooli mupati, mbubo na, kwinda taata Jakobo, wakatupa chikala akunwa kuli nchicho lwakwe mwini, abana bakwe ambono zyabo? 13 Jesu wakasandula wati kulinguwe, “woonse unywa manzi amuchikala echi uyoba anyota lubo. Kufumbwa unywa manzi nginjomupa takoyoba a nyota limbi. 14 Pesi, manzi ngesikamupe ayoba kasensa kamanzi mulinguwe, kakunka mane kukabekutamani”. 15 Mukayintu wakati kulinguwe, “ Mwami, ndipe manzi ayo kuchitilakuti nsikabi anyota akuti nsizoboli lubo kuzoteka manzi awa.” 16 Jesu wakati kulinguwe, “ koya, ukite mulumako, mpawo ubolano” 17 Mukayintu wakati kulinguwe, “nsikwe mulumi pe”. Jesu wakati, “waamba kasimpe kuti nsijisi mulumi pe”. 18 Nkambo wakala baalumi musanu, ooyo ngolawe lino temulumako pe. Nzwawamba zilisinizizye.” 19 Mukayintu wakati kulinguwe, “mwami ndabona kuti ulimusinsimi. 20 Mataata esu bakali kukomba muchilundu echi pesi muti Jelusalema mbobusena bantu nkubelede kukombela.” 21 Jesu wakati kuli nguwe, “yomukayintu ndisyome, chindi chilasika awo nemutakakombe Taata kutali muchilundu echi nabi mu Jelusalemu. 22 Mukomba nchomutazi. Swebo tukomba nchetuzi, nkambo lufutuko luzwa kuba Juda. 23 Nekubaboobo chindi chilasika, nchenchichechi, awo bakomba mukasimpe mpobayomukomba Taata mumuya amubwini, nkambo Taata mbembabo bantu mbayandula kuti babe basikumukomba. 24 Leza ngumuya, aboobo bantu bamukomba belede kumukomba mumuya amubwini”. 25 Mukayintu wakamwambila kuti, “ndilizi kuti Mesiya uyobuza( ooyo utegwa Kilisito)”. Nazosika uzotupandulwida zyonse. 26 Jesu wakamwambila kuti, “ndendime nguwe oyu uwambula ayebo”. 27 Aleecho chindi basikwiya bakwe bakaboola. Elyo bakagamba kuti nkamboyi nambula amukayintu, pesi taakwe wakamba kuti, “uyandayi?” na kuti “Nkamboyi nambula awe?” 28 Awo mukayintu ooyu wakasiya noongo yakwe yamanzi, wabweda kumunzi, wakwambila bantu, 29 “kamuza, muzobone mwalumi wandambila zintu zyonse nzendakachita. Oyu tekujana waba Kilisito na, nkujana waba nguwe?” 30 Bakazwa mumunzi baza kulinguwe. 31 Achindi nchichecho, basikwiya bakwe bakali kumukombelezya kuti “Rabbi, lya” 32 Pesi wakati kulinguwe, “Ime ndakulya nkomutazi atala ankuko.” 33 Awo basikwiya bakakazyania akati kabo, “Takwe muntu wamwetela kulya pe, mpali na?” 34 Jesu wakati kulimbabo, “kulya kwangu nkuchita luyando lwayoyo wakandituma akumaninsizya mulimu wakwe. 35 Sa tamwambi kuti, 'kuchili myezi yoone nekutakabe goloka'? Ndokumwambila kuti, amunyampule meso anu mulange myunda, nkambo yabizwa kale yelela kutebulwa! 36 Oyo utebula utambula chakufola akubungika michelo yabumi butamani, kuchitila kuti oyo ubyala ayooyo utebula bakakondwe antomwe. 37 Mulichechi kalasinizya kambyo kati, “umwi ulabyala utebula ngumbi”. 38 Ndakamutuma kuyotebula nchemwakata lima. Bamwi bakalima, inywe mwakanjila mumilimu yabo. 39 Bantu biingi bamu Samaliya bamumunzi oyu bakamusyoma nkambo ka mbakalungulula mukayintu wakali kupa bukamboni, “wandambila zyonse nzendakachita”. 40 Bantu bamu Samaliya nibakasika kulinguwe, bakamu kumbila kuti akkale aboo, wakakkala mumunzi oyu kwamazuba aabili. 41 Kwakaba bambi biingibakamusyoma nkambo kajwi lyakwe. 42 Bakati kumukayintu ooyu, “Tatuchisyomi nkambo kanzwawamba pe, pesi nkambo swebo tobeni twalimvwida, mpawo twaziba kuti nsonzyo oyu mufutuli wanyika” 43 Nakiinda mazuba aya obile oko waya ku Galilaya. 44 Nkambo Jesu lwakwe mwini wakamba kuti musinsimi takwe bulemu muchisi mwazwa. 45 Nakasika mu Galilaya, bantu bamu Galilaya bakamutambula. Bakali bazibona zyonse nzyakali wachita mu Jelusalemu chindi chapobwe, nkambo abalabo bakaliko kupobwe 46 Alimwi wakaboola lubo ku Kenani mu Galilaya, oko nkwaka sandula manzi kuba wayini. Elyo kwakali umwi sichuno ulemekwa wakala mwana wakali kuchiswa mu Kapenawume. 47 Nakamvwa kuti Jesu wasika mu Galilaya kuzwa mu Judiya, wakaya kuli Jesu akumukumbila kuti aakaponie mwana wakwe, wakali wamba kufwa. 48 Jesu mpawo wakati kuli kulinguwe, “Ado mubone zitondezyo azigambyo, tamukosyoma”. 49 Ooyu sichuno wakamwambila kuti, “Mwami, boola natana fwa mwanangu”. 50 Jesu wakati kuli nguwe, “kooy. Mwanako ulapona”. Ooyu mwalumi wakasyoma majwi Jesu ngakamba kulinguwe, mpawo wakenda. 51 Nakachili kuyobwenda wakaswanana aabalanda bakwe, bakamwambila kuti, mwanakwe muponi. 52 Elyo wakababuzya chindi mwanakwe nakatalika kumvwa kabotu. Bakamwambila kuti, “jilo sikati nakapona” 53 Mpawo wisi wakayibalukwa kuti nchechindi awo Jesu, “Mwana wako wapona.” Elyo we lwakwe mwini abanganda yakwe bakasyoma. 54 Echi chakaba chitondezyo chabili echo Jesu nchakachita nakazwa mu Judiya kaya mu Galilay.