5
Nikwakamana aya kwakaba pobwe lya maJuda, alakwe Jesu wakayinka kuJelusalema. Elyo muJelusalema afwifwi amulyango wambelele kwakali kalambw, kitwa kuti muchi Alamayiki Betesida, kwakayakidwe nganda ilamanda alimusanu. Ibantu bingi bakali kuchiswa, boofu, bateendi, abalebukide bakalikulinda mpawawo. Nkambo mungelo wakali kuseluka akukopa manzi mulizimwi zyindi elyo kufumbwa walikunjila imanzi nkachikopegwa wakali kupona kuzwa kubulwazi fumbwa mbwali kuchiswa. Awo kwakali umwi mwalumi wakali kuchiswa kwaminyaka ilimakkumi otatwe amusanu ayitatu. Awo Jesu nakamubona nkalede mpawaw, nkali waziba kuti waliwawo kwachindi chilamfu. Wakati kulinguwe, “ulayanda na kuponesegwa?” Mulwazi wakati, “Mwami, nsikwe muntu wakundinjizya mudambwa awo manzi na kopanisigwa, awo nenti njile, umwi anga wandindila kunjila.” Jesu wakamwambila kuti, “Nyampuka, bweza buulo bwako, uyende.” Mpawawo oyu mwalumi wakapona, mpawawo wakabweza buulo bwakwe elyo wakenda. Yino obo buzuba bwakali kutegwaSabata. 10 Aboobo bamaJuda bakamwambila kuti oyu mwalumi wakaponesegwa, “ Sunu niSabata tozumizigwi pe kubweza buulo bwako.” 11 Wakati, “Oyo wandiponia wati kulindime, 'bweza buulo bwako wende.”' 12 Bakamubuzya kuti, 'ngwani mwalumi oyu mwalumi wakubuzya kuti, bweza buulo bwako uyende'?” 13 Nekuliboob, iwakasilikwa takamwizi pe kuti ngwani nkambo Jesu wakazwebeleka wanjila mubantu, mukuti kwakali bantu bingi abusena oobu. 14 Kuzwawo, Jesu wakamujana mutempele wamwambila kuti “boona, wapona! Utakabisyi limbi, kuchitila kuti zibi kwinda awa zitakakuchitikili.” 15 Imwalumi oyu wakazwa waya kuyobuzya maJuda kuti nguJesu wamuponia. 16 Ino nkambo kazezi zintu maJuda bakapenzegwa Jesu, mukuti wakachita zintu ezi muzuba litegwa Sabata. 17 Jesu wakati kulimbabo, “ Taata ulokubeleka ayin, aboobo ambebo, ndookubeleka.” 18 Nkambo kazez, maJuda bakayindilila kuyanda kumujaya mukuti takatyola Sabata biyo pe, pesi akuti lubo wakita Leza nkati nguwisi mwini, kulyelanisya aLeza. 19 Jesu wakabasandula, “Nchobeni, imwana takonzyi kuchita chintu mwini, ado biyo zyabona Taata nkachita, nkambo kufumbwa Taata nchalokuchita, Imwana uchita munzila njiyo. 20 Nkambo Taata ulamuyanda Mwana aboobo ulamutondezya zyonse nzyachita mwini, akumutondezya zintu zipati kwinda ezi kuti mugambe. 21 Mbubo Taata mbabusya bafwide akubapa buumi, aboobo alakwe Mwana ulapa buumi kuli kufumbwa ngwasal. 22 Nkaambo Taata takwe ngwabeteka, pesi wakapa lubeta loonse kuMwami. 23 Kuchitila kuti bantu boonse bakalemye Mwana mbuli mbobalemya Taata. Oyo utalemyi Mwana talemyi Taata wakamutuma. 24 Nchobeni, nchobeni, Oyo umvwa ijwi lyangu akumusyoma wakandituma ulabuumi butamani mpawo tayopegwa mulandu, pesi winda kuzwa kulufu kuya kubuumi. 25 Nchobeni, nchobeni, ndamwambila chindi chiyobuza, ayino nchenchichechino, awo bafwide mpobayomvwa ijwi lyamwana Leza, abaabo bamvwa bayo pona. 26 Nkaambo mbuli Taata mbala buumi mulinguwe mbubo mbapede Mwana kuti abe abuumi muli nguw, 27 Mpawo Taata wakapa mwana bwendelezi bwakubeteka nkambo mwana wa muntu. 28 Mutagambi aatala azez, nkaambo kulichindi chiyobuza mulinchicho woonse muntu ulimuchumbwe mpayo limvwa ijwi lyakwe 29 Mpawo bayozwa aboobo bakachita kabotu kububuke bwamwami aabobo bakachita bubi kububuke bwalubeta. 30 Nsikonzyi kuchita chintu lwangu. Mbuli mbomvwa ndabeteka, mpawo kubeteka kwangu kuliluleme nkaambo nsiyobuyandula luyando lwangu pesi luyando lyayoyo wakanditum. 31 Ikuti ndalipeda bukamboni lwangu ndemwin, bukamboni bwangu tabunosinizyi pe. 32 Kuli umwi upeda bukamboni atala andime mpawo ndizizi kuti bukamboni mbwapa atala anduwe bulisinizizye. 33 Mwakatuma bantu kuli joni mpawo wakapa bukamboni businizizye. 34 Pesi bukamboni mbotambula tabuzwi kumuntu. Ngwamba zintu ezi kuti mukonzye kufutulwa. 35 Joni wakali lampi lyakali kuyaka akumunik, mpawo mwakanda kukondwa mumumuni wakwe kwakindi. 36 Pesi ibukamboni mbondabo mbupati kwinda bwa Jon, nkaambo imilimu eyo 37 Taata njandipa kuti njimanisizy, njiyo milimo njechit, indipede bukamboni kuli Taata wakandituma. Taata wakandituma lwakwe mwini wakandipeda bukambon. 38 Tamuna kumumvwida jwi nanka kumubona chimo chakwe naba achili chind. Tamukwe ijwi likkalilide pe mulindinyw, nkaambo tamulikusyoma pe muliyooyo ngwakatum. 39 Mulayandula magwalo nkaambo muyeye kuti muli ngawo mulibuumi butaman, mpawo ngayaya magwalo apeda bukamboni aatala andime. 40 Inywe tamukwe chiyandisyo chakuza kulindime kuti mukonzye kuba abuumi. 41 Nsitambuli mulema buzwa kumuntu, 42 , pesi ndilizi kuti tamukwe luyando lwa Leza pe mulindinywe. 43 Ndasika muzina lya Taat, inywe inywe tamunditambuli pe. Ikuti umwi wasika muzina lyakw, mulakonzya kumutambul. 44 Mbobuli mbomunga mulasyom, inywe nomutambula bulemu kuzwa kulibamwi banu pesi tamuyanduli bulemu buzwa kuli Leza alike? 45 Mutayeyi kuti lwangu ndemwini njomupa mulanda kunembo lya Taata. Uyomupa mulanda ngu Musa, mulinguwe mumwakabikide bulangizi. 46 Ikuti mwakamusyoma Mus, mwayinondisyoma ambeb, nkambo wakalemba atala ambebo. 47 Ikuti kamutasyomi malembe akw, mbobuli mbomuyosyoma majwi angu?”