7
Nikwakamana zintu ezi Jesu wakayinka ku Galili, nkambo talikuyanda kwinka ku Judiya nkambo ba Juda balikumulangula kuti bamujaye. Lino ipobwe lyaba Juda lyamadumba lyakali afwifwi. Bakulana bakwe bakati kuli nguwe, “zwa busena obu uyeku Judiya, kuchitila kuti basikwiya bakwe babone milimu njabeleka. Takwe chelede kuchitwa mukusisikizya kuti kayanda kuzibinkana antanganana. Kuti mwachita zintu ezi, litondezye kunyika. Nkambo abalabo bakkulana bakwe tebakali kumusyoma. Jesu wakabambila kuti, “Chindi changu tachinasikape, pesi chindi chanu mpuchili kale. Inyika timuswilide pe nywebo, pesi mebo ilindiswilide nkambo ndamba kuti milimu yaayo mibi. Kamuya mupobwe; mebo tandikoyinka pe kupobwe nkambo chiindi changu tachina zuzikizigwa pe.” Nakamana kwamab zintu ezi kulimbabo, wakakkala mu Galili. 10 bakulana bakwe bakiinka kupobwe, alakwe wakinka, kutali kwantanganana pe pesi mukusisikizya. 11 Ba Juda bakali kumulangula kupobwe balamba kuti, “Ulikuli?” 12 Kwakali mizeezo myiingi akati kankamu yabantu atala anguwe. Bamwi bakati, “Mwalumi mubotu.” Bamwi bakati, “pe, ulokusowa makamu abantu.” 13 Katakwe wakambula antanganana atala anguwe bakali kuyowa ba Juda. 14 Ipobwe nilyakaba akati kuti limane, Jesu wakanjila muntempele akutalisya kuyisya. 15 Mpawo ma Juda bakagamba, bati, “Nkamboyi nazi kwindilila? Takwe anakayiide pe.” 16 Jesu wakabasandula kuti, “kuyiisya kwangu takuli kwangu, pesi nkukwayoyo wakandituma. 17 Kuti umwi wachita kuyanda kwakwe, ulaziba njiisyo eyii, kuti nansya yazwa kuli Lez, akuti na ndalyambwida lwangu. Ulyambwida lwangu. 18 Ulyambwida lwakwe ulilangwida bulemu bwakwe mwini, pesi oyo ulangula bulemu bwayoyo wakamutuma, ooyo muntu wakasimpe; alimwi takwe bululami mulinguwe. 19 Mozesi takamupede mulawu na? Katakwe naba omwe wakubaamba. Niinzi nimulokulangula kuti mundijaye?” 20 Inkamu yakasandula, “Uli aadimoni. Ngwani ulokulangula kuti akujaye?” 21 Jesu wakasandula kuti kulimbabo, “Ndakachita mulimo omwe, alimwi moonse mwakagamba nkambo kanguwo. 22 Mozesi wakamupa kupalulwa (pe kuzwa kuli Mozesi, pesi kuzwa kuli basikale) alimwi mubuzuba butegwa Sabata mwakapalula baluumi. 23 Kuti na muntu watambula kupalulwa mubuzuba bwesabata nkukuti mulawu wa Mozesi tewakatyolwa pe, Nkambo nzimwandinyemena me akambo kakuti ndachita kuti muntu amaninine kupona kubuzuba bwesabata.” 24 Mutabeteki achiimo, pesi amubeteke chakululama.” 25 Bamwi babo bazwa ku Jelusalema bakamba, “teensi yooyu na ngubali kulangula kuti bamujaye?” 26 Amubone wamba antanganana, alimwi nchibamba anguwe. Tachikooba obo pe kuti bendelezi kuti oyu ngu Kkilisitu, tensi mbubo pe? 27 Iswetuli oyu nkwazwa. Pesi Kkilisitu asik, takwe naba omwe uzoziba nkwazwa.” 28 Mpawo Jesu wakoompolola mutempele, kalookuyisya akwamba kuti, “moonse mulindizi ankundakazwa mulikwizi. Tendakalizidilide lwangu, pesi wakandituma ulakasimpe, alimwi tamumwizi pe. 29 Ndimwizi me nkambo ndakazwa kulinguwe alimwi wakandituma.” 30 Bakali kwezya kumwanga, pesi takwe wakabika luboko alinguwe nkambo chindi chakwe techakalina sika pe. 31 Pesi bayingi munkamu bakasyoma mulinguwe, alimwi bakamba kuti, Kkilisitu nasika, uzochita zitondezyo zyingi na kwinda nzyachita oyu?” 32 Ba Falisi bakamvwa kabalo kuvwiya vwiya zintu ezi atala a Jesu, alimwi bapati babapayizi aba Falisi bakatuma bamapulisa kuti bamusunge. 33 Jesu wakamba kuti, “ndichili andinywe, kuchindi chinini, alimwi ndizoyinka kuliyoyo wakandituma. 34 Muyondiyandawula pesi tamukoyondijana pe mebo oko nkwenja, Tamukonzyipe pe kusika.” 35 Abo ba Juda bakabuzyania akati kabo, “Nkukuli nkwaya mwalumi oyo nkotutakonzyi kuyomujana? Sena ulayinka kuli bamwayikide akati kaba Giliki akuyoyiisya baGiliki? 36 Katyeni kambo aka nkaamba kakuti muyondiyandawula, pesi tamukoyondijana pe. Oko nkwenja, tamukonzyi kukusika?” 37 Lino mubuzuba bwakumaninsya, izuba pati lyepobwe, Jesu wakanyampuka akompolola, kati, “Na umwi wafwa inyota, abole kulindime anywe.” 38 Umwi awumwi usyoma mulindime, mbuli melembe mbawamba, milonga yamanzi mawumi iyoyenda mwida lyakwe.” 39 Pesi wakamba ezi mumuuya, kulibabo basyoma mulinguwe bayotambula, Muuya tewakayinapegwa pe nkambo Jesu talina lemesegwa pe. 40 Bamwi benkamu, nibakamvwa ayamajwi, bakamba kuti, “Inchobeni oyu musinsimi.” 41 Bamwi bakati, “oyu nguKkilisitu.” Pesi bamwi bakati Kkilisitu inga ulazwa mu Galili? 42 Malembe sa tawambi kuti Kkilisitu ulazwa kulunyungu lwa Davidi alimwi kuzwa ku Betelehema, kumunzi Davida nkwakali kuzwa?” 43 Aboobo kwakaba kwaanzana akati kankamu nkambo kanguwe. 44 Bamwi bakayandide kumwaanga, pesi takwe wakabikka manza alinguwe. 45 Mpawo bamapulisa bakabola kubapati babapayizi aba Falisi, bakati kulimbabo “kwabanzi nimwatamweta?” 46 Bamapulisa bakasandula kuti, “Takwe naba omwe wakali wambula abo.” 47 Aboobo ba Falisi bakasandula, andinywe mwenwa na?. 48 Kulumwi na akati kabendelezi wasyoma mulinguwe, nikuba kuba Falisi? 49 Pesi eyi inkamu intaanzi mulawu, ulitukidwe.” 50 Nikkodimasi (umwi wabaFalisi wakasika akufwambana) wakati kulimbabo. 51 Mulawu wesu ulabeteka na muntu katutanaswilila na kulinguwe akuziba nzyachita?” 52 Bakamusandula bati kulinguwe, “ayebo uzwa ku Galili na? Langula ubone kuti takwe musinsimi uzwaku Galili.” 53 Mpawo umwi awumwi wakaya kung'anda yakwe.