8
Jesu wakaya kuchilundu cha Oliva. Chifumofumo wakaya ku tempele lubo, eelyo bantu boonse bakasika; wakakkala aansi akubayiisya. Balembi bamulawu abaFalisi bakeeta mukayintu wakajatwa nkalookuchita bumambe. Bakamubika aakati. Mpawo bakati kulinguwe, “Muyiisi, ooyu mwanakaziwajatwa kalikuchita bumambe. Lino mumulawu, Mozesi wakatulayilila kuti bantu baliboobu tubatulule mabwe; iwe utyeni aatala anguwe?” Bakaamba eezi kuchitila kuti bamupe mulandu anzizyo, pesi Jesu wakakotama walemba aansi amunwe wakwe. Nibakiinkilila aanembo akumubuzya mibuzyo, wakanyampuka akubaambila kuti, “Ooyo utakwe chibi aakati kenu, ngabe mutanzi kutulula mwanakazi ooyu ibbwe.” Wakakotama aansi lubo, akulemba aanyika amunwe wakwe. Nibakamvwa eezi bakeenda umwi awumwi, kutalika aamupati. Kumamanino Jesu wakasyaala aalike, nkali aamwanakazi ngubakabikide aakati. 10 Jesu wakanyampuka akumwaambila kuti, “Yoo mwanakazi, mbali basikukupa mulandu? Takwe muntu wajana mulandu na mulinduwe?” 11 Wakati, “Takwe, nikuba womwe Mwaami.” Jesu wakati, “Ambebo nsikupi mulandu. Koya alimwi utakabisyi limbi.”] 12 Alimwi Jesu wakaambuula aabo nkati, “Ndili mumuni wanyika; ooyo unditobela takoyoyenda mumudima pesi uyooba aamumuni wabuumi.” 13 Ba Falisi bakati kulinguwe, “Ulipeda bukamboni nomwini, bukamboni bwako tabusinizizye pe.” 14 Jesu wakabasandula akwaamba kuti kulimbabo, “Nekuba kuti ndipa bukamboni bwangu ndemwini, bukamboni bwangu bulisinizizye. Ndilikwizi nkundakazwa ankwenjobuya. 15 Mubeteka chanyama; Ime nsibeteki muntu pe. 16 Nikuba kuti ndabeteka, kubeteka kwangu kulisinizizye nkaambo nsili aandike pe, pesi ndili aaTaata wakandituma. 17 Iyii, alimwi mumulawu wenu kulilembedwe kuti bukamboni bwabantu babili bulisinizizye. 18 Ndili ooyo uulungulula bukamboni aatala alwangu, eelyo Taata wakandituma upeda bukamboni aatala andime.” 19 Bakati kulinguwe, “Ulikuli wuso?” Jesu wakasandula, “Takwe ngomuzi imebo na Taata; kansinga mwalindiz, mwalikunomuziba Taata alakwe.” 20 Aaya majwi wakaamba muchibambalilo nkali kuyiisya mutempele pesi takwe muntu wakamusunga nkaambo chiindi chakwe techakalinaakkwana pe. 21 Aawo wakabaambila lubo kuti, “Ndiyobwiinka, muyondiyanduula eelyo muyofwa muzibi zyanu. Ooko nkweya, tamukonzyi kusika pe.” 22 Ba Juda bakati, “Mpo ulalijaya na? Nchenchicho na mpo nchati, 'Nkweya tamuyosika?” 23 Jesu wakati kulimbabo, “Muli baansi; Imebo ndiwakujulu. Muli banyika eeyi; Mebo nsili wenyika eeyi pe. 24 Akaako ndakamwaambila kuti muyoofwa muzibi zyabo. Ado do mane musyome kuti NDIME, muyoofwa muzibi zyenu.” 25 Bakati kulinguwe, ikuti kuliboobo, “Nduweni?” Jesu wakabaambila kuti, “Nzindamwaambila kuzwa kumatalikilo. 26 Ndili aazintu zyiingi zyakwaamba azyakubeteka aatala andinywe. Nikubaboobo, ooyo wakandituma ulisinizizye; mpawo zintu nzyemvwa kuzwa kulinguwe, nzyezintu nzyewamba kunyika.” 27 Tensi bakamvwisisisya pe kuti wakalikwaambula aatala aTaata. 28 Jesu wakati, “Aawo mwayoonyampula Mwana waMuntu, mpempawo mpomuyooziba kuti NDIME, akuti nsichiti chintu alwangu. Mbubo Taata mbwakandiyiisya me, mbubo bewamba zintu eezi. 29 Ooyo wakandituma uli aandime, mpawo tandisiide andiike pe, nkaambo ndichita zintu zimukonda chiindi choonse. 30 Nkachaambula zintu eezi Jesu, bantu biingi bakasyoma mulinguwe. 31 Jesu wakati kuma Juda ibakali bamusyoma, “Na mwakkalilila mujwi lyangu, muyooba basikwiiya bangu basinizizye, 32 alimwi muyoziba kasimpe, eelyo kasimpe kayoomwaangununa.” 33 Bakamusandula, “Tulizyalane lya Abbulahamu mpawo tatunaaba bazike bamuntu pe; waambilaaaloi kuti, 'Muyowangununwa'?” 34 Jesu wakabasandula, “Nchobeni, nchobeni, ndamwaambila kuti, ooyo woonse uchita chibi muzike wachibi. 35 Muzike takkalilili mun'anda kwalyoonse; mwana ulakkalilila chalyoonse. 36 Akaako, na Mwana wakwaangununa, ulaangunuka cha nchobeni. 37 Ndilizizi kuti muli zyalane lya Abbulahamu; muyandula kundijaya nkaambo ijwi lyangu talikwe busena mulindinywe. 38 Ndiwamba nzindakabona kuli Taata, alimwi andinywe muchite nzimwakamvwa kuli wuso wanu.” 39 Bakamusandula alimwi bakati kulinguwe, “Taata wesu ngu Abbulahamu.” Jesu wakati kulimbabo, “Na mwali bana ba Abbulahamu, nimunga muchita milimu ya Abbulahamu. 40 Pesi, lino muyanduula kundijaya, muntu wamwaambila kasimpe nkendakamvwa kuli Leza. Abbulahamu takwe nakachita eechi. 41 Muchita milimu yawuso wenu.” Bakati kulinguwe, “Tetwakazyalilwa mubwamu pe; tuli aaTaata omwe: Leza.” 42 Jesu wakabaambila wakati, “Kaansinga Leza ngu Wuso wenu, mwalikunondiyanda, nkaambo ndakazwa kuli Leza mpawo ndili aano; nkaambo nsilizidilide pe ndemwini, pesi wakandituma. 43 Nkaambonzi nimutamvwisisisyi majwi aangu? Kuli oobu nkaambo tamukonzyi kumvwa majwi aangu. 44 Muli bawuso wenu, dyabbulosi, alimwi mukanza kuchita ziyandisyo zyawuso. Wakali mujayi kuzwa kumatangunino mpawo tayiimvwi muchisinizyo nkaambo takwe kusinizya mulinguwe. Aawo nawamba zyakubeja, uwamba kazizwa mubube bwakwe mwini nkaambo mubeji alimwi ngowisi wabubeji. 45 Eelyo, nkaambo ndiwamba lusinizyo, tamundisyomi pe. 46 Ngwani aakati kenu uundipa mulandu wachibi? Kuti ndaamba lusinizyo, nkambooyi nimutandisyomi? 47 Muntu waLeza woonse ulaamvwa majwi aa Leza; tamwaamvwi nkaambo tamuli ba Leza.” 48 Ba Juda bakamusandula alimwi bakati kulinguwe, “Nchoonzyo tatwaambi kuti uli mu Samaliya na akuti uli aadayimona?” 49 Jesu wakasandula, “Nsikwe dayimona pe, pesi ndilemya Taata wangu, alimwi inywe mulanduubawulusya. 50 Nsilanguuli bulemu bwangu ndemwini; kuli uumwi uuyandula akubeteka. 51 Chobeni, nchobeni, ndamwaambila, na umwi wabamba ijwi lyangu, takoyoobona lufu.” 52 Ma Juda bakati kulinguwe, “Lino twaziba kuti uli aadayimona. Abbulahamu abasinsimi bakafwa; pesi wamba kuti, 'Na umwi wabamba ijwi lyangu, takoyoolabila lufu.' 53 Toli mupati pe kwiinda taata Abbulahamu wakafwa, ulimupati na? Basinsimi abalabo bakafwa. Ulichita ani?” 54 Jesu wakasandula, “Kuti nkelipa bulemu ndemwini, bulemu bwangu mbwabuyo; ngu Taata undilemya - ooyo ngumuti ngu Leza wanu. 55 Tamunaamuziba pe, pesi ndilimwizi. Kuti ndati, 'Nsimwizi, ndilaba mbuli ndinyw, mubeji. Nikuba boobo, ndimwizi alimwi ndilabamba ijwi lyakwe. 56 Wuso wenu Abbulahamu wakabotelwa kubamba izuba lyangu; waklibona alimwi wakabotelwa.” 57 BamaJuda bakati kulinguwe, “Tonaakuba aaminyaka ili makkumi musanu pe, mpawo wakamubona Abbulahamu?” 58 Jesu wakati kulimbabo, “Nchobeni, nchobeni, ndamwaambila Abbulahamu nkatanaaba, NDIME.” 59 Mpawo bakabweza mabwe kuti bamutulule, pesi Jesu wakayuba akuzwa aanze kwe tempele.