9
Lino Jesu nakayinda, wakabona mwalumi moofu kuzwa kubuzyalwe bwakwe. Basikwiya bakwe bakamubuzya, “Muyisyi, ngwani wakabisya, ngooyu mwalumi nakuti mbazyali bakwe, kuti azyalwe kali moofu?” Jesu wakasandula kuti, “teensi nguwepe wakachita chibi, nikuba bazyali bakwe, pesi kuti milimu ya Leza iyubununwe mulinguwe. Tulelede kubeleka milimu ya oyo wakandituma nelichili isikati. Mansiku alasika nikuyochala katachikwe uyobeleka. Ninchili munyika, ndime mumuni wenyika.” Nakamaninsya Jesu kwamba ezi zintu, wakaswida anyika, wakakanda bulongo amate, akunanika bulongo kumeso akwe. Wakamba kuti kulinguwe, “Yinka, ukasambe mukalambwa kaku kaku Silawomi” (kupandululwa kuti “kutumwa”). Lino mwalumi wakayinka, wakusamba, wakubola wabbwazula. Mpawo mbakayakilene aabo mwalumi abakamubonwene kali mukumbizi bakalikwamba kuti, “teensi nguwe na mwalumi oyu walimukumbizi?” Bamwi bakamba kuti, “Nguwe.” bamwi bakati, “pe, pesi ukozyania awe biyo.” Pesi wakati, “Ndime.” 10 Bakamba kuti kulinguwe, “mpawo bakamubuzya kuti ajulika buti meso?” 11 Wakasandula, mwalumi utegwa Jesu wakakkanda bulongo akubunanika mumeso angu akwamba kuti kulindime, Ýinka ku Silawomi ukasamb. 'Lino ndakayinka akuyosamba, alimwi ndakatambula kubona kwangu. 12 Bakati kulinguwe, “Ulikuli?” wakasandula, “Tandizi pe.” 13 Bakeeta mwalumi wakali moofu kubaFalisi. 14 Eno lyakali zuba lyakwe lyesabata. Jesu mpakakanda bulongo akumujula menso akwe. 15 Aboobo ba Falisi bakamubuzya kuti watambula buti kubona kwako. Wakati kulimbabo, wabika bulongo mumenso angu, ndakakusamba, alimwi lino ndabona.” 16 Bamwi baFalisi bakati oyu mwalumi tazwi kuli Leza nkambo tabambi buzuba bwaSabata.” Bamwi bakati, “Anga wakonzya buti mwalumi sizibi kuchita zitondezyo zili boobu?” Lino kwakaba kwanzana akati kabo. 17 Bakamubuzya moofu alimwi kuti, uwamba buti anguwe, mbwakajula menso aako?” Mwalumi moofu wakati, “Musinsimi.” 18 Nkambo kako baJuda takwepe nibakasyoma kuti nguwakali moofu alimwi kuti watambula kubona. 19 Bakakubuzya bazyali, “Oyu ngumwana ngumwana wenu na ulokwamba kuti wakazyalwa kali moofu? 20 Lino wabona?” Bazyali bakwe bakasandula, “Tuzi biyo kuti oyu mwana wesu akuti wakazyalwa kali moofu. 21 Kuti wazobona buti tatuzipe, akuti ngwani wajula menso akwe, tatuzipe. Amumubuzye, mupati. Ulakonzya kulyambwida lwakwe.” 22 Bazyali bakwe bakaamba ayamakani, nkambo bakali kuyowa ba Juda nkambo ma Juda bakali kuzumina kuti kufumbwa utazumine kuti ngu Kkilisitu, ulatandwa muchikombelo. 23 Nkambo kazezi, nchibakati, “Mupati, ulalyambwida.” 24 Lino bakamwita lwabili mwalumi wakali moofu akuti kuli nguwe, “kupa bulemu kuli Leza. Tulizi kuti oyu mwalumi ngu sizibi.” 25 Mpawo mwalumi wakasandula, “Tandizi pe kuti na ngu sizibi. Chintu chimwi nchinzi: Nkuti ndakali moofu, lino ndabona.” 26 Mpawo bakaamba kuti kulinguwe, “ninzi nchaachita kulinduwe? Waajula buti menso aako?” 27 Wakasandula, “ndamwambila kale, alimwi tamuswilizyi pe! Nkambonzi nimuyanda kumvwa lubo? Tamuyandi pe kuba basikwiiya bakwe, mulayandana? 28 Bakamutukila alimwi bakati, “Nduwe sikwiiya wakwe, pesi swebo tulibasikwiiya ba Mozesi. 29 Tulizi kuti Leza waambula kuli Mozesi, pesi tatwizi kuti ooyu uzwa kuli.” 30 Mwalumi wakasandula akuti kulimbabo, “Eechi chilayoosya, kuti tamumuwi nkwazwa, alimwi wajula menso angu. 31 Tulizi kuti Leza taswilizyi pe kuli basizibi, pesi umwi kuti walipeda akuchita luyando lwakwe, ulamuswilizya. 32 Kuzwa nyika niyakalengwa takuna mvwigwa pe kuti naba omwe wakajula menso amuntu wakazyalwa kali moofu. 33 Kuti mwalumi oyu katazwi kuli Leza, natakwe anchakonzya kuchita.” 34 Bakasandula akwamba kuti kuli nguwe, “Wakazyaligwa muchibi, alimwi ulokuyisya ndiswe?” Mpawo bakamutontela aanze. 35 Jesu wakamvwa kuti bamutandila aanze achikombelo. Wakamujana alimwi wakati, “Ulasyoma na mu Mwana a Muntu?” 36 Wakasandula kuti, “Ngwani, Mwami, kuti ndimusyome. 37 Jesu wakamwambila kuti, “Wamubona, alimwi nguwe ngulokwambula awe. 38 Mwalumi wakati, “Mwami, ndasyoma, “alimwi wakamukomba. 39 Jesu wakati, “Nkambo kakubeteka nchindasikamunyika ino kuti abo bataboni babone alimwi kuti babona babe boofu.” 40 Bamwi ba Falisi bakali awe bakamvwa zintu eezi alimwi bakamubuzya kuti, “Tuliboofu na toonse?” 41 Jesu wakati kuli mbabo, “Naa mwakali boofu, munoli kamutakwe chibi, pesi mwamba kuti, 'Tulabona, Aboobo zibi zyanu zilakkalila.