10
Nkasimpe, nkasimpe, ndamwambila, utanjili akwinda amulyango wachaata chambelele, pele ulatanta mujulu ayimbi nzila, ooyo muntu mubbi asikunyanga. Ooyo unjila akwinda amulyango ngusikwembela mbelele. Uubamba mulyango ulamujulila. Mbelele zilamvwa ijwi lyakwe, aboobo ulazyita mbelele zyakwe amazina azyo, akuzitola anze. Chiindi nazigwisizya anze zyoonse zyakwe, ulinka kunembo lyazyo, abbobo mbelele ziyomutobela, nkambo zililizi ijwi lyakwe. Tazikoyo tobela mwenzu nguzitazi pesi anukuti ziyomuchija, nkambo tazilizi pe ijwi lyamwenzu ngozitazi. Jesu wakamba aya mambilambali kulimbabo, pesi takwe nibakamvwisisya kuti ezi zintu zyakali nzizyo nzyakali kubaambila. Aboobo Jesu wakabambila lubo, “nchobeni, nchobeni ndamwambila, ndime, mulyango wambelele. Boonse bakasika nkesina sika mbabbi abasikunyanga, pesi mbelele tezyakabaswilila. Ndime mulyango. Kuti umwii unjila akwiinda mulindime, uyoo futulwa, uyoo njila akuzwa akujana machelelo. 10 Mubbi tazi kupela pe kunze kwakubba, kujaya akunyonyona. Ndaza kuti babe abuumi akuti buvule. 11 Ndime sikwembela mubotu. Sikwembela mubotu ulapeda buumi bwakwe kumbelele. 12 Oyoo mubelesi ubbadalwa tensi ngusikwembela pe aboobo tazilizyakwe mbelele. A bona wumpe ulaza aboobo ulazisiya mbelele akuchija, elyo wumpe uyoziluma akuzimwayisya. 13 Ulachija nkambo mubelesi sikubbadalwa aboobo talikatazyi ambelele. 14 Ndime sikwembela mubotu, aboobo zyangu zilindizi. 15 Taata ulindizi, andime ndilimwizi Taata, aboobo ndilapeda buumi bwangu kumbelele. 16 Ndilijisi zimwi mbelele zitali zyamuchata chambelele echino. Aboobo ndilelede kuzyeta azilazyo, alimwi ziyolimvwa ijwi lyangu elyo ziyoba taanga lyomwe asikwembela omwe. 17 Echi nchenchicho Taata nchandiyandila. Ndilapeda buumi bwangu elyo njobubweza lubo. 18 Takwe naba omwe uyobubweza kuzwa kuli ndime, pesi ndabupeda ndemwini. Ndila chelelo chakubupeda ndemwini. Ndila chelelo chakubupeda, aboobo ndilachelelo chakubu bweza lubo. Ndakatambula malayilile aya kuzwa kuli Taata” 19 Kwanzana lubo kwaka akati kama Juda nkambo kamajwi aya. 20 Biingi babo bakati “Ulijisi dimoni abobo ulisuwidwe. Nkambonzi nmumuswilila?” 21 Bamwi bakati, “Aya tensi majwi amuntu unjidwe dimoni. Sena dimoni lilakonzya kujula meso amoofu”? 22 Kwakali kuchindi chakusalazigwa mu Jelusalemu. Kwakali lya mpeyo, 23 aboobo Jesu wakali kuyowenda mu mutempele mu kota lya Solomon. 24 Pesi ba Juda bakamuzyunguluka akwamba kuti kuli nguwe, “Kukabe lili kojisi nkotwena? Kuti na nduwe Kilisito, twambile antanganana”. 25 Jesu wakabasandula, “Ndakamwambila, pesi tamusyomi pe. Milimu eyo njenchita muzina lya Taata njindipandulula lwangu me. 26 Pesi tamusyomi nkambo tamuli mbelele zyangu. 27 Mbelele zyangu zilamvwa ijwi lyangu. Ndilizizi aboobo zilanditobela me. 28 Ndazipa buumi butamani. Tazikoyoofwa pe, aboobo takwe naba omwe uyozikwempya mujanza lyangu. 29 Taata wangu wakazipa ndime, mupati kwinda bamwi boonse takwe naba omwe uyokonzya kuzikwempya kuzwa mujanza lya Taata. 30 Ime a Taata tuli umwi”. 31 Nkabela ma Juda bakabweza mabwe lubo kuti bamutulule 32 Jesu wakabasandula, “Ndamutondezya milimu myingi mibotu izwa kuli Taata. Pesi nguli wamilimu awa ngumunditulwida?” 33 Ba Juda bakamusandula, “Tetwakutulula nkambo kamilimu mibotu pe, pesi nkambo kakusampawula, nkambo webo, ulimuntu, ulichita Leza lwakwe”. 34 Jesu wakasandula “Sa tazilembedwe na mumulawu wanu, 'Ndati, “muli baleza”? 35 Kuti bategwa mbaleza, ooyo ngulyakazida ijwi lya Leza ( aboobo malembe takoyotyolwa), 36 uwamba kuli ooyo ngwakasala Taata akumutuma munyika, Muloku sampawula. nkambo ndamba kuti ndii mwana wa Leza? 37 Kuti na nsili kuchita milimu ya Taata, mutandisyomi. 38 Pesi na ndikuchita, nansya kuti temwandisyoma, musyome mumilimu kuchitila kuti mukazibe akumvwisisisya kuti Taata ulimulindime aboobo ambebo ndimuli Taata”. 39 Bakezya kumujata lubo, pesi wakapuzuka kuzwa kumanza abo. 40 Wakabweda lubo mutaala Jodani kubusena oko Joni nkwakatalikila kubbabbatizya, aboobo wakakukkala nkukoko. 41 Bantu biingi bakasika kulinguwe alimwi bakati, “Joni nchobeni takwe nakachita zitondezyo, pesi zyonse zintu Joni nzyakamba atala ayoyu mwalumi nzyakasimpe”. 42 Bantu biingi bakamusyoma mpawawo.