12
Mazuba musanu alimwi, kakutanayinda Pasika Jesu wakasika Betani, aawo aakali Lazalasi, ooyo Jesu ngwakabusya kuzwa kubafu. Aabobo bakamubambila chilalilo nkuko, aMata wakali kubapa. Pesi lazalasi wakali umwi wababo wakalede munsi atafula kali aJesu. Kuzwawo Mariya wakabweza kankuli kamafuta mabotu kwindilila, wakananika Jesu kumawulu angawo akupukuta kumawulu amasusu aakwe. Ngaanda yakazula bweema bubotu bwamafuta. Juda Sikaliyoti, umwi wabasikwiya bakwe oyo sikumuzya, wakati, “Nkambonzi mafuta aaya natakuzigwa amiyanda yotatwe akupegwa kubafwaba?” Wakamba ezi nkaambo takalikulangisisya kubafwaba, pesi nkaambo wakal, mubbi. Wakali ankomo yamali akukkonzya kubba zyakabikidwe mukati. Jesu wakati, “ Amumuzumizye kubaamba ezyo nzyalazyo kuzuba lyakuvwikwa kwangu. Munoli aabo bafwaba kwalyoonse. Pesi tamukoyoba andime lyoonse.” Lino nkamu mpati yamaJuda yakaziba kuti Jesu mpali, mpo bakasika kabatazidi Jesu alike pe, akuzobona Lazalasi, ooyo Jesu ngwakabusya kuzwa kubafu. 10 Ibapayizi bapati bakakkankayizya antomwe kuti bakonzye kujaya Lazalasi; 11 nkaambo kanguwe kuti MaJuda biingi bakeenda akusyoma kuliJesu. 12 Izuba litobela inkamu mpati yakasika kupobwe nibakamvwa kuti Jesu ulasika kuJelusalemu. 13 Bakabweeza mitabi yatukunka akwinka kuyoswananaawe akompolola kuti, wosana ulilongezegelwe, ooyo usika muzina lyaMwami, waIzilayeli. 14 Jesu wakajana kambongolo kanini wakkala alinkako; mbuli mbukwakalembedwe. 15 “ Mutayowi nobana basimbi baZiyoni, amubone Mwami wanu ulaz, kakkede amusana wambongolo.” 16 Basikwiya bakwe tebakamvwisisya pe kuzintu eezi kumatalikilo, pesi, aawo Jesu nakalemekezegwa bakayeya kuti eezi zintu zyakalembedwe ataala anguwe akuti bakachita zintu eezi kulinguwe. 17 Lino nkamu yakazuzikizigwa kuti bakali anguwe nakayita Lazalasi kuzwa muchumbwe akumubusya kuzwa kubafu. 18 Chakali nchicho chizato kuti inkamu inkamu yakaya kuyoswanana nkambo bakamvwa kuti wakachita chitondezyo. 19 Bafalisi mpawawo bakati lwabo lwabo, “Bona takwe nchokonzya kuchita: laang, nyika yinka kunembo aatala aakwe.” 20 Lino bamwi baGiliki bakali mulibaabo bakalikuya kukomba kupobwe. 21 Aabo bakaya kuliFilipo, oyoowakazwa KuBbetisyaida mu Galili mpo wakakumbila wati, “ Mwalumi tuyanda kubona Jesu.” 22 Filipo wakeenda akuyobuzya Andulo, Andulo wakeenda aFilipo, mpo wakabuzya Jesu. 23 Jesu wakabasandula mpo wati, chindi chasika chamwana amuntu, kuti alemekezegwe. 24 Nchobeni, nchobeni ndamwambila anukut, imbuto yabbale yakawida munyika mpo yafwa, iyosyala lwayo ayilike, pesi kuti yafwa, ilazyaala michelo myiingi. 25 Ooo uyandisya buumi bwakwe takoyobujana, pesi utayandisyi buumi bwakwe kulizyanyika eeyi uyobamba buumi butamani. 26 Kuti umwi undigwasya, akunditobela, ooko nkumbede, ooko nkokuko mulanda wangu nkwabede. Oyoo undimanina milimo, Taata uyakumulemeka. 27 Lino muuya wangu wapengeleka. Mpo ngambeenzii? “ 28 Taata, lemekezya zina lyako.” Aboobo ijwi lyakazwa kujulu kaliti, “Ndachilemekezya mpo nzochilemekezya lubo.” 29 Aabobo nkamu yakayimvwi kumbali niyakamumvwa yakamba kuti kwakamvwika muzuzumo. Bamwi bakamba kuti mungelo ulawambula anguwe.” 30 Jesu wakasandula wati, “ Eeli jwi telyazida ndime pesi lyazida ndinywe. 31 Lino ndolu lubeta lwanyika eeyi: Lino muzululi wanyika eeyi uzosowelwa aanze.” 32 Aawo mpunjonyampulwa kuzwa munyika, ndiyoyobolola bantu boonse kulindime. 33 Wakamba bobu kutondezya lufu lwakwe mbolunobede. 34 Makamu akamusandula, “ Twakamvwa kuzwa kumulawu kuti Kkilisito uzokkala ikutamani. Wamba buyeni ikuti, ' Mwana Muntu uyelede kusumpulwa? Nguli ooyo Mwana Muntu? 35 Jesu wakabambila kuti, “ Mumuni unolandinywe kwachindi chifwifwi. Mwende nimuchili mumun, ikuti mudima tukamuvumbi. Ooyo wenda mumudima taazi ooko nkwaaya. 36 Nimuchilamumuni, amusyome mumumuni kuchitila kuti mube bana bamumuni.” Jesu wakaamba zintu eezi aboobo wakamba zintu eezi wakeenda akulisisa mulimbabo. 37 Nikuba kuti Jesu wakachita zitondezyo zyiingi kuli mbaabo, pele takwe nibakasyoma mulinguwe. 38 Kuti ijwi Ayizaya musinsimi lizuzikizigwe, muli zyakamba: “ Mwami, ooyo wakasyoma kwaamba kwesu, akuli oyoo luboko lwaMwami nkulyakayubunizidwa?” 39 Nkaambo kayaaya tebakayosyom, mbuli Ayizaya akakwe mwamba, 40 “Wakofwazigwa meso aabo, akuyumya myoyo yabo, muliyimwi nzila bazobona ameso aabo akumvwisisya amyoyo yabo, akusanduka alimwi njobaponia”. 41 Ayizaya wakaamba eezi zintu nkaambo wakabona bulemu bwajesu akwambula aatala anguwe. 42 Pesi nikuba boob, akube kuti bazulwidi basyome muliJesu; pesi nkaambo kabaFalisi, tebakakumbila kulekelelwa pe kuti bataka kasigwi kuya kuchikombelo. 43 Bakayanda bulemu bwakazwa kubantu kwiinda bulemu bwakazwa kuliLeza. 44 Jesu wakompolola wati, “Ooyo usyoma mulindime tasyomi biyo mulindime, Pesi akuliwoyo wakandituma, 45 aawoyo wabona ndime wabona nguwe ooyo wakatuma ndime. 46 Ndasika mbuli mumuni munyika, kuti ooyo usyoma mulindime takasyali mumudima. 47 Kuti wamvwa majwi aangu, pesi katabambide, simubeteki pe, tee ndaza kuzotonga nyika, pesi kufutula nyika. 48 Ooyo undikaka akutatambula majwi aangu, ulasikumubeteka. Ijwi ndindambula liyomubeteka kuzuba lyamamanino. 49 Nkambo nsilyambwidi pe, pesi nguTaata wandituma, ooyo wapa ndime chelelo chakwaamb, azyakwamba. 50 Ndiizi kuti chelelo mbuumi butamani, mbubobu nzizezi zindawamba - mbuli Taata mbwakambula kuli ndime, mbubobu ndilamba.”