13
Lino kalitana kutalika ipobwe lya Pasika. Jesu wakaziba kuti chiindi chakwe chasika chakuti azwe munyika eyi ayinke kuli Taata. Mbalikubayanda bakwe bakali munyika, wakabayanda mane kusika kumamamanino. Lino Satani wakali wazibika kale mumoyo wa Judasi Sikaliyoti mwana wa Sayimoni, kuti awuzye Jesu. Ndilyo achilalilo. Jesu wakalizi kuti wisi wakalimupede zyoonse mumanza akwe alimwi kuti wakazwide kul Leza alimwi wakali kubweda k uli Leza. Wakanyampuka achilalilo mpawo wagwisya chikobela chakwe chakujulu. Mpawo wakabweza chisansamuzyo walyaanga. Mpawo wakatila maanzi mubbede watalika kusanzya basikwiiya kumawulu akubayumya achisansamuzyo nchakangide muchikungu chakwe. Mpawo wakasika kuli Sayimoni Pita wakati kulinguwe, “Mwami uyanda kundisanzya mawulu na?” Jesu wakasandula akumubuzya zyakuti, “Eechi nchenchita tamukochimvwisisisya.” Pita wakati kulinguwe, “tokonzyi kundisanzya mawulu angu, “Jesu wakamusandula wati, “kuti tendakusanzya tokooba abulyidilane pe ambebo. Sayimoni Pita wakati kulinguwe, “Mwami, tondisanzyi kumawulu kupela pesi akumaboko angu akumutwe.” 10 Jesu wakati kulinguwe, Muntu wasamba tabuli, kutalisanzya mawulu biyokupela, pesi amubili woonse wasamba, wasalala, pesi temonse nimwasalala.” 11 (Nkambo Jesu wakalimwizi utakamuuzye; nchenchicho nchaakambila, “Moonse tamusalede pe.”) 12 Nakamana kubasanzya mawulu abo wakabweza zisamo zyakwe wakkala ansi lubo, mpawo wakati kuli mbabo, “mwazimvwisisisya na nzinda muchitila? 13 Mundiita kuti Muyiisyi a Mwami mwamba kabotu, nkambo ndime. 14 kuti nkendi Mwami a Muyiisy, wamusanzya mawulu, anywebo mwelede kusanzya mawulu awumwi awumwi. 15 Nkaambo ndamutondezya chikozyanisyo kuti anywebo kuti anywebo muchite mbuli mbundamuchitila. 16 , Chamasimpe, ndamwambila kuti, muzike talimupati kumubelesi wakwe naakuti mutumwa tali mupati kuli wamutuma. 17 Kuti kamuzizi eezi zintu mulilongezezegelwe kuti mwaziba. 18 Nsilokwamba moonse pe, ndibazi mbindakasala. Pesi ndaamba kuti malembe azuzikizigwe; Ooyo uulya chinkwa wandilyata akasindi kakwe.' 19 Ndamwambila zyoonse ezi kazitana chitika pe, kuchitila kuti zyazochitika muzosyome KUTI NDIME. 20 Nkasimpe, nkasimpe, ndamwambila kuti, woonse utambula ngundakatuma, wanditambula, awunditambula, watambula wakandituma.” 21 Nakaamba boobu Jesu, wakapengeleka mumuuya. Wakapandulula wati, “Nkasimp, nkasimpe, ndamwambila umwi wanu uyoondaba. 22 Basikwiiya bakwe bakalangana umwi awumwi kabagamba kuti ngwani ngwakali kwamba. 23 Umwi wabasikwiiya ba Jesu ngwakali kuyanda wakalilede atafula kumbali lya Jesu. 24 Sayimoni Pita wakamwambila sikwiya muyandisi kuti, “buzya kulinguwe kuti uwambani.” 25 Lino wakaseyama akaango ka Jesu akumwambila kuti, “Mwami, ngaulabani ngowamba?” 26 Mpawo Jesu wakasandula, “Oyu ngwensisunsile chinkwa akumupa.” Lino nakasunsa, wakapa Judasi mwana wa Sayimoni Sikaliyoti. 27 Mpawo nikwakiinda kulya chinkwa, satani wakanjila mulinguwe, kuzwawo Jesu wakamubuzya kuti “Eecho nchoyanda kuchita, chichite akufwambana. 28 Lino takwe naba omwe wabakalede atafula wakaziba kuti nkambozi nawambula oobo. 29 Bamwi bakayeeya kuti Judasi mbali sinkomo wamali, Jesu ambweni uyanda kuti akawule ziyandikana apobwe, “Naakuti ape zimwi kubantu bafwaba. 30 Naakamana kutambula chinkwa, wakeenda chakufwambana. Kwakali mansiku. 31 Lino Judasi nakeenda, Jesu wakati, “Lino Mwana a Muntu walamekezegwa, alakwe Leza ulalemekezegwa mulinguwe. 32 Leza ulalemezya mwana mulinguwe, alimwi ulamulemya lumwi chakufwambana. 33 Nobana banini, ndandinywe kwachiindi chifwifwi. Muyondiyandula mbuli mbundakabuzya ba Juda, “oko nkwenjobuya, tamukonzyi kusika. Lino ndamba eechi kulindinywe. 34 Ndamupa mulawu mupya, wakuti muyandane umwi awumwi. 35 Acheechi bantu boonse bazooziba kuti ndinywe basikwiya bangu, kuti mwaba luyando kulumwi amwenzinyina.” 36 Sayimoni Pita wakati kulinguwe, “Mwami, nkokuli nkoya? Jesu wakasandula, “ooko nkwenja tokonzyi kunditobela kwaino, pesi uzonditobela chaba chiindi. 37 Pita wakati kulinguwe 'Mwami nkamboonzi nentakkonzyi kukutobela? Ndatula buumi bwangu nkambo kako. 38 Jesu wakasandula, “ulatuula buumi bwako na nkambo kangu? Nkasimpe, nkasimpe ndakwambila kuti mukombwe takolila kotana kunditama totatwe.