15
“Ndimusamu wakasimpwa Taata ngomuka mwini muunda? Uyogwisya ntabi zyoonse mulindime zitazyali michelo, akukwezuula ntabi zitazyali michelo kuchitila kuti zikazyale michelo. Ulasalala kale nkambo kamilumbe njindakawambula kulinduwe. Kkalilila mulindime, andime mulinduwe, mbuli mutabi, utakonzyi kuzyala michelo lwayo, kunze kwakuti wayima kuchisiko, kuti amwi ulakonzya kuzyala, kunze kwakukkalilila mulindime. Ndichisiko chamusamu, inywe muli mutabi. Oyo ukkalilila muli ndime, ambebo mulinguwe, ulazyalisya michelo, kotakwe ndime takwe nchokonzya kuchita. Ooyo naba oomwe uutakkali mulindime, Uyosowegwa mbuli mutabi mpo uyoyuma, alubo iyobwezelelwa mitabi akuyowalilwa mumulilo, mpawo iyotentwa. Kuti wakkalilila mulindime, akuti majwi angu akkala mulinduwe, kumbila kufumbwa nchoyanda, mpawo uyochitilwa mboyanda. Taata ulalemekezegwa azeezi, kuti wazyalisya michelo akulitondezya kuti nduwe sikwiiya wangu. Mbuli Taata mbandiyandisya mebo, Ndakuyanda ambebo; mukkalilile mulindime. 10 Kuti wabamba milawu yangu, unokkalilide muluyando lwangu, mbundaka bambamilawu ya Taata akukkalilila muluyando lwakwe. 11 Ndambuula ezi zintu kulindinywe nkuchitila kuti lukondo lube muli nduwe, akuchitila kuti lukondo lumaninine. 12 Ooyu ngomulwu wangu, kuti muyandane mbuli mbondakamuyanda. 13 Takwe naba omwe ulaluyando luli oobu-kuti umwi abambe buumi bwakwe mwenzinyina. 14 Muli benzuma kuti mwachita zintu nzindakamulayilila. 15 Nsichiyomwiti kuti babelesi, nkambo mubelesi tazi kuti simalelo akwe anzyachita. Ndamwita kuti benzuma, mbuli zyoonse nzindakamvwa kuli Taata, ndachita kuti zizibinkane kulindinywe. 16 Teensi mwakandisala mebo, pesi ndakamusala inywebo kumwimika nywe kuti mwelede kwenda akuzyala michelo, akuti michelo yanu ikkalilile. Eechi chamba kuti kufumbwa nchimuyokumbila kuli Taata kwinda muzina lyangu, uuyochipa kulindinywe. 17 Eezi zintu nzindamu layilila, kuti mukonzye kuyandana umwi awumwi. 18 Kuti nyika yakusula, ziiba kuti yakalindisulide nkitana kukusula webo. 19 Kuti wali muntu wenyika, inyika ilakuyanda lwayo. Pesi nkambo kakuti taliwanyika akambo kakuti ndakakusala kuzwa munyika, nkiinkako inyika iyokusula we. 20 Koyeeya ijwi ndindakakwambila we, Ímubelesi tali mupati kwinda simalelo.'Na bandipenzya mebo, bayomupenzya anywebo; Anukuti balondola majwi angu, bayowalondola amajwenu. 21 Bayochita zyoonsezi zintu kuli nduwe nkambo kezina lyangu, nkambo tabamwizi pe wakandituma. 22 Anoli tendakasika akwambuula kuli mbabo, teensi bayinobisya, pesi kwalino tabakwe nchebanga balatamizya kukubisya kwabo. 23 Ooyo wakkaka ndime ngonguwe wakkaka Taata. 24 Ikuti tendachita milimo takwe naaba oomwe ukazya akati kabo, takwe nibanola chibi pe, pesi lino bibona akusula ndime a Taata. 25 Pesi eezi zitondezya kuzuzikizya majwi alembedwe mumulawu, 'Bandisula nkenditakwe mulandu.' 26 Eelyo mugwasyi nayosika - ooyo ngwenjotuma kuli ndinywe kuzwa kuli Taata, nguwe ooyo Muuya wakasimpe, ooyo iwakazwa kuli Taata - Uyoopa bukamboni atala andime. 27 Uleelede ayebo kupa bukamboni, nkambo wakali andime kuzwa kumatalikilo.