16
“Ndamwambila ezi zintu kulindinywe kuchitala kuti mutalebwi. Bayomusowela anze achikombelo pesi chiindi chiyosika echo woonse oyo utakamujaye uyochitanga wamanina Leza mulimo. Bayochita ezi zintu nkaambo tabana kumuziba Taata nekuba ndim. Ndamwambila ezi zintu kulindinywe kuchitila kuti chiindi chazyo chakusik, muyoyeya kuti kakamwambila atala anzizy. Tendakamwambila atala azezi zintu kumasangunin, kambo ndakachili anywebo. Pele lino ndayinka kuliyoyo iwakanditum, takukwe akati kanu undibuzya kut, uyakuli? 'Pesi nkaambo ndamwambila ezi zintu kuli ndinyw, kubijilwa kwazula mumyoyo yanu Pesi ndamwambila kasimp, chibotu kulindinywe kuti ndiink. Ukuti tendink, Mugwasyi takosika pe kulindinyw, pesi kuti ndayink, ndiyomutumina nguwe kuli ndinywe. Elyo asik, Mugwasyi uyotondezya nyika kuti iibisizye atala aziib, atala abululam, atala alubetek, atala aziib, nkaambo tabandisyomi. 10 ataala abululam, nkaambo ndilayinka kuli Taat, aboobo tamukachindiboni limbi, 11 alubeteko nkaambo nkaambo mweendelezi wanyika eyi wabetekwa kale. 12 Ndazyingi zintu zyakumwambil, pesi tamukomvwisisya lino. 13 pesi walo muuya wakasimp, asik, oyo umwenzya mukasimpe koonse, pesi takoyowamba izyakwe mwini. Pesi uyowamba ezyo zyatakamwvwe aboobo uyomwambila zintu izichiz. 14 Uzondilumbayizy, nkaambo uzobweza zyali zyangu akuzyambila ndinywe. 15 Zyoonse zyajisi Taata nzizyangu. Nchechich, nchindamba kuti Muuya ulabweza zyali zyangu akuzyambila ndinywe. 16 chaba chiindi chifwifwi tamuchikandiboni limb, aboobo kwakuyinda chiindi chifwifwi muyondibon.” 17 Alimwi bamwi basikwiya bakwe kuli umwi aumw, “Chamba nzi echi nchatwambila sweb, 'chaba chindi chifwifwi tamukachindiboni limbi aboob, 'Nkaambo ndayinka kuli Taata'?” 18 Nchechicho nchibakamba kut, Çhamba nzi echi chawamb, 'chaba chindi chifwifwi '? Tatuzi kuti uwambula atala anyamayi”. 19 Jesu wakabona kuti bakali kuyanda kubuzya kulinguw, aboobo wakabambila kut, Ézi nzizyo na nzimwalikulibuzya lwanu, kuti ndiwamba nzi kandamb, kuti muchindi chifwifwi tamuyokondibona limbi, aboobo muchindi chifwifwi muyondibona? 20 Nkasimp, nkasimp, ndamwambila muyokwila akoomok, pesi nyika iyokondw. Alimwi muyozula kubijilw, pesi mapenzi anu ayosanduka akuba lukondo. 21 Mwanakazi chiindi nayanda kutumbuka ulabijilwa nkaambo chiindi chakwe chasik, pesi chindi natumbuka mwan, tachiyeyi limbi machise akwe nkaambo kakukondwa kuti muntu watumbukwa mukati kanyika. 22 Anywebo mwabijilwa lin, pesi ndiyomubona lub, aboobo myoyo yanu iyo kondw, aboobo takwe naba omwe uyokonzya kumunyanga kukondwa kwanu. 23 Mubuzuba obo takukwe uyondibuzya chint. Nkasimp, nkasimp, ndamwambila kut, na mwakumbila kufumbwa chintu kuli Taata muzina lyang, uyomupa nchich. 24 Ambuleno tamunakukumbila chintu mu zina lyang. Kumbila uyopegwa, kuchitila kuti kukondwa kwanu kuzuzikizigwe” 25 Ndamwambila ezi zintu kuli ndinywe mutulabik, pesi chiindi chilasika nchetachiyomwambili mutulabik, pesi anukuti ndiyomwambila antaanganana atala aTaata. 26 Mubuzuba obo muyokumbila muzina lyangu aboobo nsikoyomwambila kuti ndiyomukombela kuli Taata, 27 pesi Taata lwakwe ulamuyanda nkaambo mwakandiyanda andime aboobo nkaambo mwakasyoma kuti ndakazwa kuli Leza. 28 Ndakazwa kuli Taat, aboobo ndakaza munyik. Lubo ndiyozwa munyika aboobo ndilayinka kuli Taata.” 29 Basikwiya bakwe bakati,' 'Bona, lino wambula antaanganana aboobo tolikubelesya tulabiko pe. 30 Lino twaziba kuti ulizi zintu zyoonse, aboobo toyandi naba omwe kuti akubuzye mibuzyo. Nkaambo kazezi, tulasyoma kuti wakazwa kuli Leza.” 31 Jesu wakabasandula,” Mwasyoma na lino? 32 Bon, chiindi chilasik, iyii, aboobo nchechicho echino chimuyowazana aumwi aumwi kumunzi wakw, aboobo aboobo muyondisiya andikk. Nekuba boobo nsili andikke pe nkaambo Taata ula ndim. 33 Ndamwambila ezi zintu kuti mube alumuno mulindim. Munyika mube mapakasy, pesi amube akujatilila; Ndakizunda nyika.