17
Jesu nakamana kwamba zintu eezi, wakatambya meso akwe kumajulu akwamba kuti, “Taata, chiindi chasika, mupe bulemu Mwanaako kuchitila kuti alakwe Mwana akupe bulemu - mbuli mbwakamupa bwendelezi atala ailengwa zyoonse kuchitila kuti azope buumi butamani kuli woonse ooyo ngwakapa kuli nguwe. Mbuli ibuumi butamani kuti bakuzibe, nduwe Leza wakasimpe, akuli nguwe ooyo ngwakatuma, Jesu Kkilisito. Ndakakupa bulemu anyika. Ndakamaninsya mulimo oyo nguwakandipa kuti nguuchite. Lino, Taata, kondilemya antomwe ayebo abulemu obo mbendali kujusi nkechili ayebo, inyika kitanaanzwa. Ndakayubununa izina lyako kubantu aabo mbwakandipa kuzwa kunyika. Bakali bako, wakabapeda kuli ndime bakabamba ijwi lyako. Lino bakaziba kuti zyoonse eezyo nzwakandipa zizwa kuli nduwe, Nkambo ndakabapa woonse majwi ayo ngwakandipa. Bakaatambula mpawo akuziba bwini bwakuti ndakazwa kuli nduwe mpawo bakasyoma kuti wakandituma. Ndabakombela. Nsikombeli banyika pe pesi aabo mbwakandipa nkambo mbibako. 10 Choonse eecho changu nchichaako mpawo chako nchichangu mpawo mpegwa bulemu mulimbabo. 11 Nsichili munyika, pesi aaba bantu balimunyika, mpawo ndikuza kuli nduwe. Taata Uusalala, babambe muzina lyako elyo nduwe wakandipa kuchitila kuti babe bamwi mbuli mbutuli bamwi. 12 Nindakachili ambabo, ndakabambide kabotu muzina lyako, eelyo ndwakandipa. Ndakaba kwabilila, mpawo takwe nikuba umwi wakanyonyoka, kusiya mwana wabajayi, kuchitila malembe kuti azuzikizigwe. 13 Lino ndaboola kulinduwe, pesi ndikwamba zintu eezi munyika kuchitila kuti lukondo lwangu luzozuzikizigwe muli mbabo. 14 Ndakabapa ijwi lyako, mpwao nyika yakabasula nkambo tabali benyika eeyi, mbuuli mbuntali wenyika. 15 Nsilokukumbila kuli nduwe kuti ubagwisye munyika, pesi kuti babambwe kabotu kulibaabo batalomene. 16 Tembanyika pe mbuli mbentali wenyika ambebo. 17 Mubaanzanisye kwinda kukasimpe. Ijwi lyako ndayakasimpe. 18 Mbuli mbowakandituma munyika ndabatuma ambebo munyika. 19 Akambo kambabo, ndalibamba lwangu kuchitila kuti abalabo babambwe mukasimpe. 20 Nsikombeli aaba luzutu pe, pesi abaabo batakasyome mulindime kwinda kujwi lyaako 21 Kuchitila kuti boonse bakabe umwi mbuli nduwe. Taata mbuli muli ndime, andime ndimuli nduwe. Aabalabo abaabe muli ndiswe kuchitila kuti inyika ikasyome kuti nduwe nuwakandituma. 22 Ibulemu oobo mbuwakandipa, ndakabupa kuli mbabo, kuchitila kuti babe uumwi, mbuli mbundi umwi. 23 Ime muli mbabo, mpawo iwe muli ndime - kuti mpobazulila mulukamantano, kuti inyika izibe kuti wakandituma akuti wakabayanda mbuli mbuwakayanda ndime. 24 Taata, njanda aabo mbwakandipa kuti baabe andime ooko nkuumbede, mpawo akubona bulemu mbwakandipa nkambo wakandiyanda intalisyo yenyika kitana kubambwa. 25 Taata ululeme, inyika teyaka kwizi pe, pesi mebo ndakali kwizi, mpawo aaba balizi kuti wakandituma. 26 Ndakachita kuti izina lyako lizibinkane kuli mbabo, nkabela ndichiyolizibya kuchitila kuti luyando ndwakandiyanda aalo lukabe muli mbabo, mpawo nooli muli mbabo.”