18
Jesu nakamana kwambula majwi aaya, wakainka kuli aanze abasikwiiya bakwe kuli bumwi busena mumusena wa Kkidiloni, oko kwakali chilili mwakakunjila abasikwiya bakwe. Lino Judasi ooyo wakali sikuyo mwaba, alakwe wakalibwizi busenobu nkambo Jesu wakali kuswanana absikwiya bakwe nkuko. Mpawo Judasi wakazulwida inkamu yabasilumamba abamwi bendelezi bazwa kubapayizi bapati akubaFalisi, abasizyuno, bakayinka nkukoko amalampi, azimunisyo, azilwanisyo. Mpawo Jesu, iwakazi zyoonse zintu ezyo zyakali kuyochitika kulinguwe, wakaya kunembo wababuzya kuti, “Ngwani ngomulokuyanduula?” Bakamusandula, “Jesu waku Nazaleta.” Jesu wakati ndamwambila kuti, “Ndime.” Judasi ooyo wakamuzya wakaliimvwi abasiliumamba. Nakaamba kuli mbabo kuti, “Ndime,” bakabwedela musule bawidaansi. Wakababuzya lubo, “Ngwani ngomulokuyanduula?” Lubo bakindulula bati, “Jesu waku Nazaleta.” Jesu wakasandula, “Ndamubuzya kuti ndime. Na kamulokuyandula ndime, amubaleke aaba beende.” Ezi zyakachitika kuti ijwi ndyakaamba lizuzikizigwe: “kuti kulibaabo mbwaakandipa takwe ngundakasowa pe.” 10 Alimwi Sayimoni Pita, wakali akafulo, wakakasomona wagonka mulanda wamupayizi mupati wamugonka kutwi kwakuchilisyo. Lino izina lyamulanda oyu wakali Malukkasi. 11 Jesu wakati kuli Pita, “Bweedezya ikafulo munkomo. Nsyelede kunywa muchinywido eecho Taata nchaakandipa mebo?” 12 Awo inkamu yabasilumamba amupati wabo, ababelesi babaJuda, bakajata Jesu akumwaanga. 13 Kutanguna bakamutola kuli Aanasi, nkambo wakali yisizyala wa Kkefasi, wakali mupayizi mupati munyokoyo. 14 Lino Kkefasi wakali nguwe wakapede lulayo kubaJuda kuti nichali chibotu kuti umwi muntu afwide bantu boonse. 15 Sayimoni Pita wakatobela Jesu, alimwi awumwi sikwiiya. Lino ooyu sikwiiya wakazibinkene kubapayizi bapati, aboobo wakanjila a Jesu munkuta yabapayizi bapati. 16 Pesi Pita wakaliimvwi amulyango kalaanze, mpawo umwi sikwiya, wakazibinkene kubapayizi bapati, wakazwa aanze kuyowambuula abalinda amulyango, mpawo wakanjizya Pita mukati. 17 Mpawo mulanda wachikayintu, wakalikubamba amulyango, wakabuzya Pita kuti, “Tooli umwi wabaabo basikwiiya bayooyu mwalumi na, wakasikuti, “teensi ndime pe.” 18 Lino balanda abasikubeleka muwofesi bakalimvwi awo, nkabela bakali bakutilizya mulilo nkambo kwakali kutontola, bakali kuyota. Pita ambabo kayimvwi kalikuyota alakwe. 19 Mupayizi mupati wakabuzya Jesu aatala abasikwiiya bakwe anjiisyo yakwe. 20 Jesu wakamusandula, “Ndakambuula entanganana kunyika. Choonse chiindi ndakali kuyiisya muzitumba amuzikombelo akoko baJuda nkubakali kuswanana. Taakwe pe nchindakaamba mukusisikizya. 21 Nkambonzi nimundibuzya? Kabuzye kuli bakandimvwa ataala azezyo nzindakaamba. Boona, aaba bantu balizizi nzindakaamba.” 22 Jesu nakamana kwamba eezi, umwi wababelesi wakayimvwi wakawuma Jesu wati, “Mbubo na mboyelede kusandula mupayizi mupati?” 23 Jesu wakatikuli nguwe, “kuti nkendi ndaambula bubi, paa bukamboni atala abubi, pesi kuti kakuli kabotu, unduuminayi? 24 Mpawo Aanasi wakamutola kaangidwe kuli Kkayifasi mupayizi mupati. 25 Lino Sayimoni Pita wakalimvwi kayoota mulilo. Bantu bakati kulinguwe, “Sena tenduwe umwi wabasikwiiya bakwe na? Wakakaka akwamba kuti, “Tensindime pe.” 26 Umwi wabalanda bamupayizi mupati, wakali munyina wamwalumi ulakutwi Pita nkwakagonkede, wakati, “Tooli nduwe na ngundakabwene muchilili anguwe?” 27 Mpawo Pita wakakaka lubo, mpawo mukuku wakakokolika. 28 Eelyo bakatola Jesu kuzwa kuli Kkayifasi kuya kukubetekwa. Kwakachili kuseni loko, nkabela tebakanjila pe mubbetekelo kuchitila kuti tabasofwazigwi pe pesi bakakonzye kulya pasika. 29 Awo Pilato wakazwa aanze waya kuli mbaboo wasikuti, “Nguuli mulandu ngumweeta ayoyu mwalumi?” 30 Bakasandula kabati kulinguwe, “Aanoli ooyu mwalumi tesimuchita zibi, Tetwayinomweeta kuli nduwe pe.” 31 Mpawawo Pilato wakati kulimbabo, “mumutole ndinywe, akuyomubeteka kwinda mumulawu wanu.” MaJuda bakati kulinguwe, “Tachili mumulawu pe kulindiswe kubikka kufumbwa umwi muntu kulufu.” 32 Bakaamba ezi kuchitila kuti ijwi lya Jesu lizuzikizigwe eelyo ndyakaamba kutoondezya atala amusyobo walufu ndwayizofwa. 33 Mpawo Pilato wakanjila mungánda yakubetekela lubo wayita Jesu wamubuzya kuti, “Nduwe Mwami waba Juda na?” 34 Jesu wakasandula, “Ulokulyambwida na, nakuti kuli bamwi bakambula atala andime kuli nduwe?” 35 Pilato wakasandula, “Nsili muJuda pe me, ndinguwe na? Bantu bako abapayizi bapati bakupeda kuli ndime. Niinzi nchiwachita?” 36 Jesu wakasndula, “Bwami bwangu tabuli bweenyika eeyi pe. Aanoli bwami bwangu bwali bwachimwi chipanzi chenyika eeyi, balanda bangu bayinokulwana kuchitila kuti nkindeka kwabwa kuba Juda. Pesi lino bwami bwangu tabuzwidi aano pe. 37 Pilato wakati kulinguwe, “Uli mwami na?” Jesu wakamusandul, “wamba kuti ndimwami. Kuuli aya makanze ndakazyaligwa, akuli aya makanze ndakasika munyika, kuti ngaambe bukamboni mukasimpe. Woonse ooyo uuli mukasimpe ulaswilizya kujwi lyaangu.” 38 Pilato wakati kulinguwe, “niinzi kasimpe?” Ndakazwa kwaamba eezi, wakayinka kumaJuda wamba kuli mbabo, Takwe mulandu pe ngundajana mumwalumi ooyu. 39 Pesi mulachiyanza chakuti ndiwangunune umwi muntu kuli ndinywe apasika. Aabobo mulayandana kuti ndimulekezezye mwami waba Juda?” 40 Mpawo bakoompolola lubo akwamba kuti, pepe oyu mwalumi, pesi Bbalabbasi.” Lino oyu Bbalabbasi wakaali mubbi.