19
Mpawo Pilato wakatola Jesu akuyomunabba. Basilumamba bakalunda ingowani yamamvwa. Bakayibikka amutwe waJesu bamuzwatika asila lyamusyobo wantuumbula. Bakasika kulinguwe basikuti, wabonwa, “Mwami waba Juda!” mpawo basikumuma. Pilato wakabbuda aanze lubo wasikuti kulimbabo, “Mubone, ndikumweeta anze kulindinywe kuchitila kuti muzibe kuti nsijene mulandu pe aalinguwe.” Awo Jesu wakabbuda aanze, kazweete musini wamamvwa asiila lyachikobela chamusyobo wantumbula. Pilato wakati kulimbabo, “Mubone ngooyu mwalumi!” Mpawo awo bapayizi bapati ababelesi nibakabona Jesu, bakoompololesya bati, “Aababmbulwe, abambulwe!” Pilato wakati kuli mbabo, “Mumutole ndinywe mukamubambule nkambo nsijene mulandu pe kulinguwe.” Ba Juda bakamusandula, “Tulijisi mulawu, alubo kwinda mumulawu oyoo, welede kufwa nkambo wakali kulyaamba kuti Mwana waLeza.” Aawo Pilato nakamvwa nkani eeyi, wakayoweesya loko. Wakanjila mungánda yakubetekela lubo wati kuli Jesu, “Uuzwa kuli? Pesi Jesu takwakasandula pe. 10 Mpawo Pilato wakati kulinguwe, “Towambuli na kulindime?” Toozi na kuti ndilenguzu zyakukwangununa aanguzu zyakukubambula? 11 Jesu wakamusandula, “Tojisi pe kupanguzu alindime kusiya eecho nchiwakapegwa kuzwa kujulu, nikuba oobo, ooyo wandipedya kuli nduwe ulaachibi chipati.” 12 Kunsandulo eeyi, Pilato wakeezya kumwangununa pesi bama Juda bakawompoolola kabati, “kuti wangununa mwalumi ooyu, “Tooli muzolwani wa Siza. Woonse ulichita mwami uuwambula ataala a Siza. 13 Pilato nakamvwa makani aaya wakeeta Jesu aanze wakkala aachuno chakubetekela mubusena bwiitwa kuti “Ibbuwa lyamabwe,” pesi mumulaka wachi Hibbulu, ni “Gabbata.” 14 Lino lyakali izuba lyakubambililwa kwapasika, chiindi chamahola aali musanu alimwi. Pilato wakati kuba Juda, “Mulange ngoyu mwami wenu!” 15 Bakawompolola, “Kuule anguwe, kule anguwe, “Abambulwe!” Pilato wakati kuli mbabo, “Mubambule na mwami wenu?” Bapayizi bapati bakasandula, “Tatukwe mwami pe, pesi Siiza.” 16 Mpawo Pilato wakapedekezya Jesu kuli mbabo kuti abambuulwe. 17 Mpawo bakatola Jesu, bayinka aanze, kalibwezelede chiingano, kubusena butegwa “Kaanza,” chiitwa kuti “Gologota.” mumulaka wachi Giliki. 18 Bakamubambula Jesu nkuko, antomwe abamwi baalumi babili umwi kuli eeli bbazu, umwi kuli eeli, Jesu kali akati. 19 Pilato wakalemba chitondezyo wachibika achiingano. Chakalembedwe obu: JESU, MWAMI WABA JUDA. 20 BaJuda biingi bakalikuchibala chitondezyo eechi nkambo busena Jesu nkwakabambwidwe bwakali afwifwi adolopo. Chitondezyo chakalembedwe mumilaka eyi, chi Hibbulu, Latini, antomwe amuchi Giliki. 21 Eelyo bapayizi bapati babaJuda bakati kuli Pilato, “Utalembi kuti, “Mwami wabaJuda, pesi utedi, “Ooyu uulyamba kut, “Ndimwami wabamaJuda.”” 22 Pilato wakasandula kuti nzindalemba, ndalemba.” 23 Basilumamba nibakabambula Jesu, bakatola zisamo zyakwe, bazyabana akati kabo muzibeela zyoone, kuti baabane umwi awumwi, achilacho chibaki. Lino chibaki chakali abusumyo buumwi kuzwida ajulu. 24 Mpawo bakati kuli umwi awumwi, “Tatuchideluli pe, pesi aatusonde kuchitila kuti chilyaambe kuti chilaaba chani. Eechi chakachitika kuchitila kuti malembe azuzikizigwe awamba kuti, “Bakaabana zikobela zyangu akati kaabo akusonda zisamo zyangu. Eezi nzibakachita basilumamba.” 25 Lino ibakayimvwi afwifwi achiingano cha Jesu, kwakali banyina Jesu, kwakali mukulana wabanyina, Meli muka Kkilopasi, a Meli Magadalina. Aaba bamakayintu bakalimvwi afwifwi achiingano cha Jesu. 26 Jesu nakabona banyina asikwiiya ooyo ngwakali kuyandisya kabimvwi afwifwi, wakati kuli banyina, “Yomwanakazi, “Langa, mwanako!” 27 Mpawo wakati kuli sikwiiya, “Langa banyoko.” Kuzwa kuchiindi echo sikwiya wakabatola banyina kungánda yakwe. 28 Nikwakayinda ezi Jesu, nkambo wakaziba kuti zyonse lino zyakali zyamana, akuchitila kuti malembe ayelede kuzuzikizigwa, Jesu wakati, “Ndaaba enyota” 29 Chibikilo chakazwide wayini upanyuka chakaliwo, mpawo bakabika akasamu kakaangidwe chisana chakazwide wayini upanyuka bamutambikizya amulomo wakwe. 30 Jesu nakanywa wayini upanyuka wakati “Kwamana.” wakalanzya mutwe aansi akupedya muuya wakwe. 31 Mpawo baJuda, akambo kakuti lyakali izuba lyakulibambila, akuti mibili teyakali kuchaala aachingano kuchindi chasabata ( elyo Sabata yakali mpati loko), bakakumbila Pilato kuti atyole mawulu aabo akubagwisya. 32 Mpawo basilumamba bakasika akutyola mawulu amwalumi wakutanguna awabili wabo bakabambwidwe a Jesu. 33 Nibakasika kuli Jesu, bakabona kuti wakali wafwa kale, aboobo tebakamutyola pe mawulu akwe. 34 Nikuba obo, umwi wabasilumamba wakamuyasa limwi bbazu esumu, mpawo kwakazwa iganzi amaanzi. 35 Ooyo wakabona eechi wakaamba bukamboni, abukamboni bwakwe mbwakasimpe. Ulizi kuti nzyawamba ninchobeni kuchitila kuti anduwe usyome. 36 Nkambo eezi zintu zyakachitika kuchitila kuzuzikizya malembe, “Takwe nikuba limwi fuwa lyakwe litakatyolwe.” 37 Alubo, aamwi malembe aamba kuti, “Bayolanga kulinguwe ooyo ngubakayasa.” 38 Nikwakamana ezi zintu, Josefa waku Alimatiya mbuli kuti wakali sikwiiya ( pesi mukusisikizya akuyoowa baJuda) wakakukumbila kuli Pilato kuti atoole mubili waJesu, Pilato wakamuzumizya. Aboobo Josefa wakaboola akuutola mubili waJesu. 39 Nikkodimasi alakwe wakasika, nguwe wakazide kutangna kuli Jesu mansiku. Wakeeta tununkilizyo tuvwelene twamuula atwatyati, mweelwe wamuyanda umwi wampondo. 40 Mpawo bakatola mubili wa Jesu bawuvungilizya zisani zituba atununkilizyo mbuli muchaanza chaba maJuda kukuvwikka mubili. 41 Lino mubusena mwakabambwidwe kwakali chilili, omu muchilili mwakali kabanda kakatalina kulazikwa muntu naba umwi pe. 42 Nkambo kakuti lyakali izuba lyakuli bambilila lyabama Juda alimwi akambo kakuti kabanda kakali afwifwi, bakamulazika mumo Jesu.