Mateyo
1
Ibbuku lyabansiku ba Jesu Kkilisito, mwana wakwe Devidi, mwana wakwe Abbulahamu. Abbulahamu wakali wisi wa Ayizeki, alakwe Ayizeki wisi wa Jakobu, alakwe Jakobo wisi wa Juda abakulana bakwe. Juda wakali wisi wa Pelezi a Zela kuli Tamala, Pelezi wisi Hezelani alakwe Hezelani wisi wa Lamu. Lamu wakali wisi wa Aminadabbu, Aminadabbu wisi wa Nasoni, alakwe Nasoni wisi wa Salumoni. Salumoni wakali wisi wa Bbowazi kuli Lahabbu, Bbowazi wisi wa Obbedi kuli Lute, Obbedi wisi wa Jese. Jese wakali wisi wa Mwami Devidi Mwami, Devidi wisi wa Solomoni kuli muka Uliya. Solomoni wakali wisi wa Lehobbowamu, Lehobbowamu wisi wa Abbija, Abbija wisi wa Asa. Asa wakali wisi wa Jehosiafati, Jehosiafati wisi wa Jolamu, alakwe Jolamu ngusikale wa Uziya. Uziya wakali wisi wa Jotamu, Jotamu wisi wa Ahazi, Ahazi wisi wa Hezekkiya. 10 Hezekkiya wakali wisi wa Manase, Manase wisi wa Amoni, alakwe Amoni wisi wa Josiya. 11 Josiya wakali sikale wa Jekoniya antomwe abakulana bakwe kuchindi chakutolwa kubuzike ku Bbabbiloni. 12 Musule lyakulonzegwa kutolwa ku Bbabbiloni, Jekoniya wakali wisi wa Sialitiyeli, Sialitiyeli wakali sikale wa Zelubbabbeli. 13 Zelubbabbeli wakali wisi wa Abbiyudi, Abbiyudi wisi wa Eliyakkimu, alakwe Eliyakkimu wisi wa Azola. 14 Azola wakali wisi wa Zadoki, Zadoki wisi wa Akkimu, alakwe Akkimu wisi wa Eliyudi. 15 Eliyudi wakali wisi wa Eliyazali wisi wa Matani, alakwe Matani wisi wa Jakobo. 16 Jakobo wakali wisi wa Josefa mulumi wa Meli, oyo wakazyala Jesu ooyo utegwa Kkilisito. 17 Woonse mazyalani kuzwa kuli Abbulahamu kusika kuli Devidi akali mazyalane ali ikkumi aane, kuzwa kuli Devidi kusika kukulonzegwa kwabo kutolwa ku Bbabiloni mazyalane ali ikkumi aane, alimwi kuzwa kukulonzegwa kutolwa ku Bbabbiloni kusikila kuli Kkilisito mazyalane ali kkumi aane. 18 Kuzyalwa kwa Jesu Kkilisito kwaka chitika munzila itobela. Banyina, Meli bakatangilwakuti bakwatwe a Jozefu, pesi kabatana kuswanana, wakajanika kuti wakali mintide kumuuya uusalala. 19 Pesi Jozefu, mulumi wakwe, wakali mwalumi ululeme alimwi tewakayanda kumufwisya bweeme pe chaantanganana, aboobo wakayeya kumuleka chuumunizi akusiya chizuminano chabo. 20 Awo mpakali kuyeeya ezi zintu, mungelo wa Mwami wakaboneka kulinguwe muchiloto, waamba kuti, “Jozefu mwana wa Devidi, utayowi pe kubweza Meli kuti abe mwanakazi wako, nkambo oyo umintidwe mulinguwe umintidwe a Muuya Uusalala. 21 Uyozyala mwana mulombe, alimwi uyomuzika izina lyakuti ngu Jesu, nkambo uyofutula bantu bakwe kuzwa kuzibi zyabo.” 22 Zyonseezi zyakachitika kuzuzikizya zyakaambwa a Mwami kwinda kubasinsiimi, wamba wati, 23 “Amubone, ooyo musimbi uzominta uzotumbuka mwana mulombe, mpawo izina lyakwe bazomuzika kuti ngu Imanuwele” - elyo lipandululwa kutegwa, “Leza ulandiswe. 24 Jozefu wakabuka kuzwa kukoona kwakwe wachita mbuli mungelo wa Mwami mbakamulayilila, mpawo wakamubweza waba mwanakazi wakwe. 25 Pesi takwepe nakamuziba kusika watumbuka mwana mulombe. Elyo wakamuzika izina kuti ngu Jesu.