2
Nikwakamana kuzyalwa kwa Jesu muBbetelehemu waku Judiya mumazuba a Mwami Helodi, balumi bayiide bazwa kujwe bakasika mu Jelusalema kabamba kuti “ulikuli ooyo wakazyalwa kali Mwami waba Juda? Twakabona nyenyezi yakwe kujwe alimwi twaza kuzomukomba.” Awo Helodi Mwami nakamvwa eechi, zyakamukatazya abantu boonse mbakali abo mu Jelusalemu. Helodi wakabeta amwi boonse bapaizi bapati alimwi abalembi babantu, mpawo wakababuzya, “Nkukuli Kkilisito nkwayozyalilwa?” Bakaamba kuti kulinguwe, “Mu Bbetelehemu wa Judiya, nkambo oobu mbubo mbukwakalembwa amusinsiimi, Pesi iwebo, Bbetelehemu, chisi cha Judiya tamuli banini pe akati kabendelezi baJuda, nkambo kuzwa kulinduwe kuyozwa uyowendelezya, uyoyembela bantu bangu Izilayeli.” Mpawo Helodi chakusisikizya wakiita baalumi bayiide kuti abuzye kuti nchiindinzi loko inyenyezi niyakaboneka. Wakabatuma kuBbetelehemu, wati, “kamuya mukamulangule chabusongo, mwana munini. kuti naa mwakumujana, mundetele mazembe ambebo inga ndilabola kuzomukomba. Nibakamaninsya kumvwa Mwami, bakeenda anzila yabo, alimwi inyenyezi njibakalibwene kujwe yakabazulwida kusikila yayimikila awo mwana munini mpakalibede. 10 Aboobo nibakabona inyenyezi, bakabotelwa alukondo lupati. 11 Bakanjila mung'anda bamubona mwana munini antomwe a Meli banyina. Bakawidaansi akumukomba. Bakavununa buvubi bwabo mpawo bamupa izipo zyangolida, tununkilizyo atwa mili. 12 Leza wakabachenjezya kumaloto kuti batajokeli pe kuli Helodi, aboobo bakajoka kunyika yabo anzila imbi. 13 Nibakabuka akwenda, mu ngelo wa Mwami wakalibonia kuli Jozefu muchiloto wamba wati, “Buka, bweza mwana munini abanyina, uchijile ku Ijipita. Ukkale mumo kusikila ndikwambile, nkambno Helodi uyomulanguula mwana munini kuti amuzimaazye.” 14 Mansiku ngawo aayo Jozefu wakabuka wamubweza mwana munini antomwe abanyina mpawo wanyampuka winka ku Ijipita. 15 Wakakkala nkukoko kusikila lufu lwa Helodi. Eechi chakazuzikizya eecho chakaambwa a Mwami kwiinda kumusinsiimi, “Kuzwa mu Ijipita ndamwiita mwana wangu.” 16 Mpawo Helodi, naakabona kuti weenwa abalumi bayiide, wakanyema kapati. Wakatumina akujaya boonse bana balombe bakali mu Bbetelehemu azisi zyoonse zizyungulukide bakaala minyaka ibiili kaziya ansi yakuzyalwa kakwendelana a chiindi mbuuli mbwakaziba kubaalumi bayiide. 17 Lino chakazuzikizya chakaambwa kwiinda kumusinsiimi Jelemiya. 18 “Ijwi lyakamvwigwa mu Lama, kulila a koomoka, Lakkeli ukwilila bana bakwe, alimwi wakkaka kumbulizigwa, nkambo tabachiwo.” 19 Elyo Helodi nakaafwa, langa mungelo wa-Leza wakaboneka muchiloto kuli Jozefu mu Ijiputi akwamba kuti, 20 “Buka akubweza mwana a banyina akuya kunyika ya Izilayeli, nkambo abo bakalikuvwima buumi bwamwana bakafwa.” 21 Jozefu wakabuka, wakabweza mwana a banyina, akuboola munyika ya Izilayeli. 22 Pesi nakamvwa kuti Achelawusi wakali kwendelezya atala a Judiya abusena bwawisi Helodi, wakayoowa kwiinka nkuko. Nakamana kumuchenjezya Leza muchiloto, wakazwa wayakuchisi chaba Gilili 23 alimwi wakinka wakukkala mudolopo pati litegwa Nazaleta. Echi chakazuzikizigwa chakaambidwe kwinda kubasinsimi, kuti uyoyitwa kutegwa mu Nazaleta.