5
Mpawo ndakabona bbuku mujanza lyayooyo wakakkede achuuno chabwami lilembedwe kunembo akusule, linamatikidwe azinamatizyo zili musanu azibili. Ndakabona mungelo singuzu kaluula ajwi lyaatala kati, “Ngwani uyelede kuvununa bbuku akunamatula zinamatizyo?” Takukwe naba umwi mujulu na enyika na ansi eenyika wakali kunookonzya kuvununa ibbuku na kulibala ndakalibala Ndakalilisya loko nkambo kakutakwe naba omwe wakajanwa kayelede kuvununa bbuku na kulibala. Pesi umwi wabapati wakaamba kuti kulindime, “Utalili. Bona! Mulavu wamukowa wa Juda, muyanda wa Devidi wazunda. Úlakonzya kuvununa bbuku azinamatizyo zyalyo zili musanu azibili.” Ndakabona mwana mbelele kayimvwi aakati kabusena bwachuno chabwami alimwi aakati kabanyama bone bapona aakati aabapati. Wakalangika aanga mbuli wakalijayidwe. Wakali ameja ali musanu aabili amenso ali musanu aabili, ilinjiyo nyama myuuya iili musanu ayibili ya Leza njakatumide munyika yoonse. Wakiinka akubweza bbuku kujanza lyalulyo lyayooyo wakakkede aachuno chabwami. Nakalibweza bbuku, banyama bane bapona abapati bali makumi aabili ababili bakawidaansi kunembo lya Mwanambelele. Umwi awumwi wabo wakali akantimbwa amitiba yangolida uzwide tununkilizyo, ootu nzinkombyo zyabantu ba Leza bazumini. Bakayimba inyimbo mpya: “Uuleledwe kubweza bbuku akulivununa zinamatizyo zyalyo. Nkambo nduwe wakajayigwa, alimwi kubulowa bwako wakawulila Leza bantu kuzwa kumikowa yoonse, mwambo, bantu, azisi, 10 Wakabachita bwami abapayizi bakubelekela Leza wesu, mpawo bayoyendelezya anyika.” 11 Mpawo ndakalanga akumvwa kuyoweela kwaba Angelo bayingi bakazyungulukide chuuno chabwami abanyama bapona abapati. Mweeelwe wabo, woonse wakali kkumi lyazyuulu lyakkumi lyazyuulu azyuulu zyazyuulu. 12 Bakaamba ajwi pati, bati, “Uyelede Mwanambelele ooyo wakajayigwa, kuti atambule nguzu, buvubi, busongo, kuyuma, lulemeko, bulemu akutembawulwa.” 13 Ndakamvwa zintu zyakalengwa zyoonse eezyo zyakali mujulu amunyika akunsi aanyika amulwizi - zyoonse mulimbabo - bati, Mebo “Kuluumwi ukkede aachuno chabwami aku Mwanambelele aakube ntembawuzyo, lulemeko, bulemu, akwendelezya kwalyonse alyoonse. 14 Banyama bane bapona bakati, Ámeni!” abapati bakawida aansi mpawo bakakomba. Aamwi malembe mabotu achiindi aachi Giliki aabalika kuti, bapati balimakumi aabili abane bakawida aansi akukomba ooyo uupona kwalyoonse alyoonse.