6
Ndakalanga Mwana mbelele, nakavununa chimwi chazinamatizyo zili musanu azibili mpawo ndakamvwa umwi wabanyama bane bapona kaamba mujwi eelyo lyakamvwika mbuli lulabi kati, “Boola! Ndakalanga alimwi kwakali mbizi ituba. Wakakkede aali njiyo wakajisi buta, mpawo wakapedwe musini. Wakazwa mbuli muzundi kuti aakazunde. Mwanambelele nakavununa chijazyo chabili, ndakamvwa munyama wabili uupona kati, “Boola! Mpawo ayimwi mbizi yakazwa - isalala iyoosya. Kumwenzyi wayo wakapegwa nguzu zyakugwisya luumuno kuzwa aansi, kuti bantu bakajayane. Ooyu mweenzyi wakapedwe kafulo kapati. Mwanambelele naakavununa chijazyo chatatu, ndakamvwa munyama watatu kati, “Boola!” Ndakamvwa chakali kubanga ndijwi akati kabanyama boone bapona kaliti, “Mweelo wawiti ulawulwa a syeleni lyomwe, mpawo mwelwekelo yabbale itatu iyowulwa a syeleni. Pesi utanyonyoni mafuta awayini.” Mwanambelele naakamvwa chijazyo chaane, ndakamvwa ijwi lyamunyama wane uupona kaliti, “Boola!” Mpawo ndakabona mbizi isiyasiya. Mweenzyi wakakkede alinjiyo wakali kutegwa Lufu, alakwe Gehena wakali kumutobela. Bakapegwa nguzu kuchipanzi chane chaansi, kuti bajaye ikafulo, anzala mpati adwazi, abanyama bamusokwe baansi. Mwanambelele naakavununa chijaluzyo chamusanu, ndakabona kunsi lyachipayililo myuuya yabaabo bakajayidwe nkambo kajwi lya Leza abukamboni mbubakajisi. 10 Bakalila ajwi ipati, “kusika kuchiindinzi, Mwendelezi waboonse, usalala akasimpe, lumwi ukabeteke aabo bakkede aansi, mpawo lumwi ukayulile bulowanbwesu?” 11 Mpawo umwi awumwi wabo wakapegwa chkobela chituba, alimwi bakambilwa kuti belede kulindila kwakayindi lumwi mweelwe uzulide wabazikenyina abakwabo aabo bakasilayigwe, mbubonya mbubakajayigwa, wakazulila. 12 Mwanambelele naakavununa chijaluzyo chamusanu achimwi, ndakeebela alimwi kwakali muzuzumo wanyika. Izuba lyakasiya mbuli chisamo chasaka, 13 Nyenyezi mumajulu zyakawida aansi, mbubonya mbuli mukuyu mbuwisya michelo yawo kutana kubizwa nuzunganisigwa amyuuwo mipati. 14 Julu lyakamana mbuli bbuku eelyo lyakalikuya buya buvungililwa. Zilundi zyoonse atusuwa zyakagwisigwa kubusena bwazyo. 15 Mpawo bami baansi abantu bapati, abasinkondo bapati, abavubi, abasinguzu aboonse, bazike abalubusi, bakayuba mumapako aakati amabwe aamuzilundu. 16 Bakaamba kuti kuzilundu akumandomba aamabwe, “Amutuwide! Mutusise kuzwa kubusyu bwayoyo ukkede achuuno chabwami akuzwa kubukkali bwa Mwanambelele. 17 Nkambo buzuba bupati bwabukali bwabo bwasika. Ngwani ukonzya kwima?”