7
Kwiinda kwazeezi ndakabona ba angelo bane kabiimvwi kumabbazu one aanyika, kabajisi changuzu kujalila myuuwo iine yanyika kuchitila kuti kutabi luuwo luungila nyika, lwizi, na amunsamu nuba uumwi. Ndakabona uumbi angelo kazwida kujwe, wakali aachilembyo cha Leza uupona. Wakoompolola ajwi pati kubangelo bane bakapedwe nguzu zyakunyonyoona nyika a lwizi. “Mutanyonyooni nyika, lwizi, na misamu kusikila twabika bulembe aankumu zya babelesi baLeza wesu.” Ndakamvwa mweelwe wababo bakabikwa bulembo: mwaanda amakkumi aane aalaane aazyuulu, abo bakalilembedwe kuzwa kumukkowa woonse wabantu ba Izilayeli: zyuuli zili kkumi azibili bazwa kumukkowa wa Juda bakalilembedwe, zyuuli zili kkumi azibili bazwa kumukkowa wa Lubbeni, zyuuli zili kkumi azibili bazwa kumukkowa wa Gadi, zyuuli zili kkumi azibili bazwa kumukkowa wa Asya, zyuuli zili kkumi azibili bazwa kumukkowa wa Nafutali, zyuuli zili kkumi azibili bazwa kumukkowa wa Manase, zyuuli zili kkumi azibili bazwa kumukkowa wa Simiyoni, zyuuli zili kkumi azibili bazwa kumukkowa wa Levi, zyuuli zili kkumi azibili bazwa kumukkowa wa Isakka, zyuuli zili kkumi azibili bazwa kumukkowa wa Zebbuloni, zyuuli zili kkumi azibili bazwa kumukkowa wa Jozefu, alubo zyuuli zili kkumi azibili bazwa kumukkowa wa Bbenjamini bakalembwa. Kwiinda kwazintu eezi ndakalanga, alubo kwakali nkamu mpati itakwe uunga ulayikonzya kwiibala - kuzwa kuli choonse chisi, mukkowa, bantu, amulaka - kabayimvwi kunembo lyachuuno akunembo lyamwana wa Mbelele. Bakalisamide magogo malamfu aatuba nkabajisi ntabi zya mupalumu mumaanza aabo, 10 alubo bakalikoompolola ajwi pati: “Lufutuko ndulwa Leza wesu, uukkede aachuno chabulemu, akumwana wa Mbelele!” 11 Bangelo boonse bakaliimvwi kabazyungulukide chuuno chabulemu kabazyungulukide basilutwe azilengwa zine zipona, akuwida aansi amasyu kunembo lya chuuno chabulemu. Bakakomba Leza, 12 kabati, “Ameni! Ntembawuzyo, bulemu, busongo, bulumbu, kulemekwa, nguzu, akuyuma zibe kuli Leza wesu lyoonse! Ameni!” 13 Mpawo umwi wabasilutwe wakandibuzya, “Mbaani aaba, basamide magogo malamfu aatuba, alimwi bazwa kuli?” 14 Ndakati kulinguwe, “Ta, ulizi,” alimwi wakati kulindime, “Aaba mbaabo bakazwa Mumapenzi Mapati. Bakasanzya zigogo zyabo zilamfu akuzitubya abulowa bwamwana wa Mbelele. 15 Akaambo kacheechi nchibali kunembo lyachuuno chabulemu bwa Leza, akumukomba sikati a mansiku mu tempele yakwe. Ooyo uukkede aachuuno chabulemu uyoobavumba atente lyakwe. 16 Tabakoyoofwa nzala lubo, nikuba kuba eenyota lubo. Zuba talikoyoobatenta pe, nikuba puumina lipya. 17 Nkaambo mwana we Mbelele uli aakati kachuuno chabulemu uyooba mweembeli wabo, akutuzulwida kutusensa twameenda aabumi, alimwi Leza ulakusinda misozi yoonse kuzwa kumenso aabo.”