8
Lino mwana wambelele wakajula chijazyo chamusanu atubili, kwakaba kumunisya kujulu kwachipanzi chahola. Mpawo ndakabona bangelo balimusanu ababili kabayimvwi kunembo lyaLeza amyeembo ilimusanu ayibili yakapegwa mbabo. Awumwi mungelo wakaza, kanyampwide kapeyili kangolida katununkilizyo, kayimvwi kuchipayilo chatununkilizyo. Tununkilizyo twiingi twakapegwa nguwe kuti atupe nkombyo yabantu baLeza boonse basalala achipayililo changolida kunembo lyachuuno chabulemu. Busi bwatununkilizyo - ankombyo zaybantu baLeza basalala - bwakanyampuka kunembo lyaLeza kuzwa mumaboko amungelo. Mungelo wakabweza kapeyili katununkilizyo akukazuzya mulilo kuzwa achipayililo. Mpawo wakawalila ansi anyika, alimwi kwakali mpatumpatu zyandabe, mubbalubbal, kumweka kwatulabi, amuzuzumo wanyika. Bangelo balimusanu ababili bakali amyeembo ilimusana ayibili bakalibambila kuti bayilizye. Mungelo mutanzi wakalizya mweembo wakwe alimwi kwakaba bulmu amulilo uvwelene abulow. Wakabwalilwa ansi anyika, alimwi akuti chisela chatatu chawo chakawumpigwa. Chisela chatatu chamisamu chakawumpigwa, amasokwe matyetye woonse akumpigwa. Mungelo wabili wakalizya mweembo wakwe, alimwi chimwi chintu chilimbuli chiluundu chipati chiyaka mulilo chakawalilwa mulwizi. Chisela chatatu chazilenge zipona chakafwa achisela chatatu chabwato chakapazigwa. 10 Mungelo watatu wakalizya mweembo wakwe, alimwi nyenyeezi mpati yakawa kuzwa kujulu, kibayima mbuli lampi, kuchisela chatatu chamilonga ameenda amutusawu. 11 Izina lyanyenyezi eyo litegwa chisamu chikasala. Chisela chatatu chameenda chakaba chisamu chikasala, abantu bingi bakazwa bakajigwa ameenda alweela. 12 Mungelo wane wakalizya mweembo wakwe, alimwi chisela chatatuchazuba chakawumvwa, mbuli chisela chatatu chamweezi achisela chatatu chanyenyezi. Chisela chatatu chazimwi chakasizigw, chisela chatatu chabuzuba achisela chatatu chamansiku techakachili amumuni. 13 Ndakalanga alimwi ndakamvwa chikwangala amwi malembe alabbla liti mungelomuchindi chakuti chikwangala. Oyo wakali kuluuka atata kayita ajwi pati, “' Mawe, mawe, mawe kulabo bapona anyika nkaambo kamweembo ichede yamba kulizigwa abangelo batatu.”