9
Mpawo mungelo wamusanu wakalizya mweeembo wakw, ndakabona nyenyeezi kujulu yakali yawida ansi anyika. Inyenyeezi eyi yakapegwa achijaluzyo mulyango wamulindi uutagoli. Wakajula mulyango wamulindi, alimwi busi bwakaya mujulu kuzwa kuzwa kumulyango mbuli busi buzwa muchijikilo chansimbi. Izuba amoya zyakasanduka kuba mudima abusi bwakwazwa kumulyango. Kuzwa mubusi insozi zyakaza anyik, alimwi zyakapegwa nguzi mbuli zyakabanze anyika. Zyaka ambilwa kuti zipazi sokwe lyaansi naba mweevwe wazilimwa naba musamu, pesi buyo bantu abo batakwe nibakali mpa yaLeza ankumu zyabo. Tezyakazumizigwa kubajaya bantu abo, pesi biyo kuti basubulwe kwamweezi ilimusanu. Busaki bwazyo bwakali mbuli bwakaniozi kakabanze nikaluma muntu. Kumazuba ayo bantu bayoolangula lufu pesi tabakooyolujana pe. Bayooyandisya kapati kufw, pesi lufu luyobasosoloka. Insozi eezi zyakali kulangika mbuli madonki abambilwa baya kunkondo. Amitwe yawo kwakali chilimbuli musini wangolida, abusyu bwawo bwakali mbuli bwabantu. Aakali asusu mbuli lyabanakazi, amenyo awo akali mbuli menyo amulavu. Balaachikwabilizya akaango mbuli zikwabilizyo zyansimbi, alimwi musindo wamababa awo ulimbuli munkalaki amadonki achijanina nkondo. 10 Akalamichila ilatuniozi mbuli twakabanze; mumuchila yawo mwakali busaki bwakuchisya bantukwamyezi ilimusanu. 11 Bali mbuli mwami wabo mungelo wamumulindi utagoli. Izina lyakwe muchiHibbulu walikutegwa Abbadoni, muchiGilikki kali azina litegwa Apoloni. 12 Inkondo tanzi yakayinda. Amubone! kwayinda eezi kuchili nteenda zibili zichiza. 13 Mungelo wamusanu awumwi wakalizya mweembo wakwe, alimwi ndakamvwa ijwi kalizwa mumeja achipayililo changolida chipedwa kunembo lyaLeza. 14 Akwambila mungelo wamusanu awumwi wakali amweembo,” Angununa bangelo bane bakangwa kumulonga mupati wakuEfulate.” 15 Bangelo bane bakali balibambila kuhola ely, kubuzuba obo, kumweezi oyo, amunyaka oyo, bakangununwa kuti bajaye chisela chatatu chabantu. 16 Mweelwe wabasilumamba bakali amusana wamadonki bali zyulu zyamyanda ili makumi abili. Ndakamvwa mweelo wabo. 17 Mbuboobu mbundakabona madonki muchilengaano changu abaabo bakali biinga (akkede). Zikwabilizyo zyabo zyakali kusalala, zyamyiiye azya syantondo. Mitwe yamadonki yakali mbuli mitwe yabalavu amunkanwa yawo mwakazwa mulilo, busi asalufa. 18 Chisela chatatu chabantu chakajayigwa azibela zitatu: mulilo, busi, asalufa wakazwa munkanwa lyawo. 19 Nkaambo nguzu zyamadonki zyakali munkanwa lyawo amumichila - nkaambo michila yawo yakali mbuli nzoka, kalamitwe eyo yakali kumezya zilonda kubantu. 20 Kulyokezya kwabantu, abo batakwe bakajegwa achibela eechi, tebakasanduka kumilimu yamaboko, na kuleka kukomba basikazwa achikozyano chazibeze zyangolide, siliva, mukuba, mabwe, achisamu - zintu zitaboni, akumvwa, akweenda. 21 Nikuba kutasanduka kubujayi bwab, kumasampu abo, kubwaamu akunchito zyakubba.