10
Mpawo ndakabona uumbi mungelo wamanguzu kaza kuzwa kujulu. Wakali mujoba, alimwi kwakali fulichoongwe ajulu lyamutwe wakwe. Busyu bwakwe bwakali mbuli zuba alimwi mawulu aakwe akali mbuli misumpuululu yamulilo. Wakajisi chakulembela chiniini, eecho chakajulwa mujanza lyakwe. Wakabika kuulu kwakwe kwachilisyo mulwizi alimwi kwachimweensi anyika. Mpawo wakoompolola ajwi pati mbuli mulavu wabutambo. Eelyo nakoompolola, mizuzumo ili musanu ayibili yakaambula amajwi aayo. Eelyo mizuzumo ili musanu ayibili niyakaambula, ndakali ndaamba kulemba, pesi ndakamvwa ijwi kuzwa kujulu lyakati, “Ngayibe nsiswa eezyo zyaambwa amizuzumo ili musanu ayibili. Utazilembi pe aansi.” Mpawo mungelo ngundakabona kayimvwi alwizi alimwi anyika wakanyampula luboko lwakwe lwachilisyo kujulu. Wakakonka awoyo uupona lyoonse alimwi chakutamana, wakalenga julu alimwi azyoonse zili mukati kalyo, nyika alimwi azyoonse zili alinjiyo, alimwi a lwizi alimwi azyoonse zili mulindulo, alimwi mungelo wakati, “Takuchiyoobi limbi kunonoka. Pesi mubuzuba eelyo mungelo wa msanu ababili nayowamba klizya mweembo wakwe, mpawo bupati bwa Leza buyoozuzikizigwa, mbuli mbakaamba majwi mabotu kubalanda bakwe basinsimi.” Ijwi ndindakamvwa kuzwa kujulu lyakaambula lubo kulindime: “Inka, bweza chilembelo chijulikene chili muluboko lwa mungelo uyimvwi milwizi alimwi aanyika.” Mpawo ndakiinka ku mungelo alimwi ndamwaambila kuti andipe chilembelo chiniini. Wakati kulindime, “Bweza chilembelo alimwi uchilye. Chiyoochita kuti bula bwako bukalule, pesi mumulomo wako chinoli chinono mbuli buchi.” 10 Ndakabweza chilembelo chiniini kuzwa kuluboko lwa mungelo alimwi ndachilya. Chakali kunona mbuli buchi mumulomo wangu, pesi musule lyakuchilya, bula bwangu bwakalula. 11 Mpawo umwi wakati kulindime, “Weelede kusinsima lubo aatala abantu biingi, manyika, misyobo, alimwi a baami.”