11
Itete lyakapegwa ndime kuti ndibelesye mbulikasamu kakweelesya. Ndakabuzigwa, “Buka mpawo upime Ng'anda ya Leza achipayiililo, abaabo bakomba mumo. Pesi utapimi lukoono lwaanze lwa Ng'and ya Leza, mbukunga lwakapegwa kubamasi. Baloolyatawuka idolopolisalala kwamwezi makumi aane aabili. Ndilakupa bakamboni bangu babili anguzu zyakusinsima ali chuulu amyaanda iibili amakumi musanu alimwi, kabasamide zisamo zyamasaka.” Bakamboni aaba misamu iibili yamawooliva azikkazikilo zibili zyamal; ampe zyakaliimvwi kunembo lyamwami wanyika. Na umwi wasala kubanyonyoona, mulilo ulazwa mumilomo yabo akuli yabasinkondonyina. ooyo kubanyonyoona weelede kujayigwa munzila eeyi. Bakamboni aaba balenguzu, zyakujala mulengalenga kuti kutabi mvula iwa kuchiindi chamazuba ngibasinsima. Balaanguzu zyakusandula maanzi kuba bulowa akuuma nyika amusyobo ulibuti wachisozi kufumbwa mpubayanfila. Nibanooli bamanisya bukamboni bwabo, chinyama chizwa mumulindi utagoli chiyyobusya nkondo aatala ambabo. Uuyoobazunda akubajeya. Mibili yabo iyoowona mumugwagwa wadolopo pati (kachilikwiimikila Sodoma a Ijiputi) nkwakabambulwa Mwami wabo. Kumazuba aatatu achisela bamwi kubantu boonse, kumukowa woonse, kumyaambo yoonse, akuzisi zyoonse bayoolanga mibili yabo. tabakoyooyizumizya pe kuti ikabikwe muchuumbwe. 10 Aabo ba[pona munyika bayookondwa atala ambabo akupobola. Alimwi bayotumizya zipo kuli umwi awumwi ankaambo kabasinsimi babili bakapenzya aabo bakkede munyika. 11 Pesi kunembo kwamazuba aatatu achisela muuya wabuumi uzwa kuli Leza uyoobanjila, eelyo bayooyima amawulu aabo. Kuuyoowa kupati kuyoowida aabo bakabona. 12 Elyo bayoomvwa jwi pati kuzwa kujulu kaliti kulimbabo, “Amuze ookuno!” eelyo bayoyinka kujulu mujoba, awwo basinkondonyina kabalangide. 13 Kuchiindi eecho kuyooba muzuzumo mupati, pesi kuchipanzi chili kkumi chadolopo chiyoowa. Zyuulu zyabantu zilimusanu azbili ziyoojayigwa aamuzuzumo, aabo bayoofutuka bayoyoowa akupa bulemu kuli Leza wajulu. 14 Lyachibili penzi lyakayinda: Bona! Penzi lyatatu lilasika chakufwambaana. Kwakalio mabbalabala atulabi, amizuzumo, akugutuma akuzuzuma kwanyika, avula mabwe. 15 Elyo angelo wamusanu ababili wakasiba mpeta, alubo majwi mapati akambuulwa kujulu eelyo akati, “Bwami bwanyika bwaba bwami bwa Mwami wesu aKkilisito wakwe, aboobo uyoyendelezya kwalyoonse.” 16 Pesi bapati bali makumi aabili abane, bakkala azyuuno zyabwami bwabo kunembo lya Leza, bakawida kumasyu aabo akukomba Leza. 17 Bkati, “Tupa kulumba kulinduwe, Mwami Leza Singuzu zyoonse, ooyo uliwo awakaliwo, nkaambo wabweza nguzu zyako mpati akusanguna kweendelezya. Mabbuku mabotu amalembe aachi Giliki chansiku chili atwaambo wakaliwo, uzooba wo pesi kumabbuku amwi alino achi Giliki akayungizya twaambo: ayooyo uzosika. 18 Zisi zyakanyema, pesi bukali bwako bwasika. Chiindi chasika chabafwide kuti batongwe akuti nywebo mukape balanda banu basinsimi bulumbu abantu ba Leza basalala, abaabo bakayoowa zina lyako, batachikayandikani abalaanguzu. Chiindi chako chasika chakunyonyoona aabo banokunyonyoona nyika.” 19 Elyo ng'anda ya Leza ili kujulu yakajulwa alubo akkiyi yachizuminano yakaboneka mukati ka Ng'anda.