15
Lino ndabona chimwi chitondeezyo mujuiu, nkachili chipati mpawo kachigambya: Bakali bangelo bakali musanu ababili nkabajisi zipenzyo zili musanu azibili, ezizipenzyo nzyakumamaninsizyo, mulinzizyo bukkali bwa Leza buno maninide. Ndakabona chimwi chili mbuuli lwizi lwachi boniboni chivwelene aamulilo. Lino aabo bakayimvwi mbembabo bakazundide chinyama achikkozyanisyo chacho mpawo amweelwe wazina lyach. Bakalijisi tuntumbwa ntubakapedwe a Leza. Bakali kwiimba lwiimbo lwa Mozesi, mulanda wa Leza, mpawo alwimbo lwaMwana wa mbelele: “nkupati akugambya kuchita kwenu, Mwami Leza, singuzu. Zililuleme mpawo nzyakasimpe nzila zyanu, Mwami wamanyika. Ngwani uutakuyoow, Mwam, akulemekezya zina lyako? Nkambo nduwe olike usalala. Woonse maasi ayosika akuyokukkomba kunembo lyako nkaambo bululami bwako anchito zyayubununwa.” Musule lyazintu ezi ndakalanga, mpawo chikkombelo nkakuli chilawo chabumboni chakali julidwe mujulu. Kuzwa muchikombelo kwakabbuda bangelo balimusanu ababili nkajisi zipenzyo zili musanu azibili. Kabasamide zisamo zituba zingayima, alimwi balaangide aatwango twabo intambo zyangolida. Umwi wabanyama bane bapona wakapa kubangelo bali musanu ababili zibikilo zyangolida zizwide bukali bwa Leza, kuli yoyo upona kwa lyoonse akutamani. Chikombelo chakali zwide abuusi buzwa kubulemu bwa Leza akunguzu zyakwe. Takwe wakali kukkonzya kunjila kusikila zipenzyo zilimusanu azibili zyabangelo bali musanu ababili bamaninina.