16
Ndakamvwa Ijwi lyoompolola anze atempele akwamba kuba angelo bali musanu ababili, “Kwiiya akakatile anyika mitiba ili musanu ayibili yabukali bwa Leza.” Mungelo wakusanguna wakainka akutila mutiba wakwe munyika; kubija amachise azilonda zyakazwa mubantu kuli baabo bakalembedwe bulembo bwachinyama, abo bakakomba chikozyanio chacho. Mungelo wachibili wakatila mutiba wakwe mulwizi, Akaba bulowa, mbuli bulowa bwamuntu ufwide, azintu zyoonse zipona mulwizi zyakafwa. Mungelo wachitatu wakatila mutiba wakwe mumilonga amutusensa twamanzi, aboobo akaba bulowa. Ndakamvwa mungelo wamanzi kaamba kuti, “Uli mululami - umwi uliwo awakaliwo Usalala alikke - nkambo wabeteka zintu ezi. Nkambo bakatila bulowa bwabantu abasinsimi ba Leza basalali, wabapa bulowa kuti banywe; nzinzizyo nzibakali kuyanda.” Ndakamvwa nsandulo kuzwa kuchipayililo, “Iyii, Mwami Leza Singuzu zyoonse, kubeteka kwako nkwakasimpe alimwi kuliluleme.” Mungelo wachine wakatila mutiba wakwe aazuba, alimwi lyakazumizigwa kuti litente bantu amulilo. Bakatentwa akupya, alimwi bakasampawula zina Leza, uli anguzu atala zilwazi zyoonse. Tebakasanduka pe nikuba kumupa bulemu. 10 Mungelo wamusanu wakatila mutiba wakwe achuuno chachinyama, akusiya kwakazulila abwami bwacho. Bakaluma ndiimi zyabo nkambo kamachise. 11 Bakasampawula Leza wakujulu nkambo kamachise abo azilonda, aboobo bakachili kukaka kusanduka kunchito zyabo. 12 Mungelo wamusanu awumwi wakatila mutiba wakwe mulonga mupati, Efulatisi. Maanzi awo akayuminina kukubambila nzila ya Mwami kuti asike kuza kujwe. 13 Ndakabona myuya miibi itatu yakali kulangika mbuli zyaande yakali kizwa kumulomo wasimwaba, akuchinyama, akuba sinsimi babeji. 14 Myuuya yamadimoni ichita zigambyo azitondezyo. Yakali kwiinka anze kubaami banyika yoonse akulibungania antomwe nkambo kakulwana kupati kwazuba lya Leza Singuzu zyonse. 15 “Mulange! ndasika mbuli mubbi! Ulongezezegwe ngooyo ubamba akulangilila, ukkede kazwete chibaki chakwe kuti ateendi kali chiinswe akuti bataboni bube bwakwe busisya. 16 Bakabeeta antomwe abusena bwitwa kuti Amagedoni muchi Hebbelu. 17 Mungelo wamusanu atubili wakatila mutiba wakwe muluwo. Mpoonya Ijwi ipati lyakoompolola kuzwa muntempele akuchuno, kalyamba kuti, “Kwamana!” 18 Kwakali mimuni yandabibi, kundindima kuli abukali, akuswanana kwandabi amizuzumo, akuteketa kwanyika kuyoosya - kuteketa kwanyika kupati kutana kubonwa kuzwa muntu mpaakabeda anyika, lino nkukuteketa kwenyika kupati. 19 Idolopo ipati lyakanzana muzibela zyotatwe, amanyika amadolopo akawa. Mpawo Leza wakayita kuti abone Bbabbiloni mupati, alimwi wakapa dolopo nkomesi itilidwe wayini wakalundwa kuzwa kubukali bwindilide. 20 Tusuwa toonse twakamana, azilundu takwe nizyakachili kuboneka pe. 21 Chivulamabwe chipati, chakelwa atala achipo, chakasika aansi kuzwa kujulu atala abantu. Bakasampawula Leza azilwazi zyachivulamabwe nkambo zilwazi zyakali kuyosya loko.