17
Umwi wabaangelo balimusanu ababili bakajisi mitiba wakasika akundambila kuti, “sika, ndiyokutondezya chibi chasibwamu mupati ukkede atala amanzi mingi, Oyo, baami baansi ngubakachita awe bwamu, awayini wabwamu bwakwe bayakide ansi bakakolwa.” Mpawo angelo wakandibweza mumuuya akunditola munkanda, alimwi ndakabona mwanakazi ukkede amunyama uusalala wakali zwide mazina akusampawula. Echo chinyama chakali amitwe ilimusanu ayibili ameja aali kkumi. Mwanakazi wakazwete zisamo zyamusyobo wamuntumbula azisalala kazingayima alimwi zyakalivwelene angolida, amabwe mayandisi, amabwe akubumba atuba. Wakajisi inkomesi izyangolide mumaboko akwe zyakazwide zintu zitayandiki azisofwede abwamu bwakwe. Ankumu yakwe wakalembedwe izina lyakali abupanduluzi busisikene: “Babbiloni mupati, banyina babasimamambe abusofwazi bwazintu zyansi.” Ndakabona mwanakazi kakoledwe bulowa bwabantu basalala ba Leza abulowa bapenzegwa nkambo kakusyoma Jesu. Nindakamubona, ndakayowesya kapati. Pesi mungelo wakandambila kuti, “ninzi nchoyowa? Ndiyokupandulwida zisisikene zyiminina mwanakazi achinyama chimubwezede, chinyama echo chilamitwe ilimusanu ayibili ameja alikkumi. Chinyama nchiwakabona kachipona, tachchiponi pe lino, alimwi chamba kusika aansi loko amulindi. Mpawo ulayinkila mukunyonyoka. Abo bapona munyika, abo bajanika mazina aabo katalembedwe pe mubbuku lyabuumi kuzwa muntalisyo yanyika - bayoyowesya nibakubona chinyama, nkambo chakaliwo, alimwi lino tachiwope, alimwi chiyoboola. Eechi chaamba boongo bulabusongo. Mitwe ilimusanu ayibili ntulundulundu tuli musanu atubili omo mwanakazi mwakkede. 10 Kuli baami alubo bali musanu ababli, baami balimusanu baliwide, umwi uchipona, alimwi bamwi tabanasikape, alimwi nazosika, uyelede kuzoyimikila kayindi kanini. 11 Chinyama chakasikide, alimwi pesi tachiponi pe, ngomwani wamusanu atutat, uzwa kulibali musanu ababili aboobo uya kulunyonyoko lwakwe. 12 Meeja aalya nguwakabona alikkumi mbibaami balikkumi batana tambula bwami bwabo, pesi bayotambula bwandelezi mbuli baami klwachiindi chomwe antomwe achinyama. 13 Obu mbubongo bumwi, alimwi buyopa nguzu abwendelezi kuchinyama. 14 Bayoliya nkondo amwana mbelele, pesi mwanambelele uyobazunda nkambo ngu Leza waba leza, a Mwami wabami- abaabo balawe mbayitwe, basalidwe, abasyomekede.” 15 Mungelo wakandambila kuti, “Manzi ngiwakabona awo simamambe mpakakkede, mbibantu, biingi manyika amyambo. 16 Meja alikkumi ngiwakabona - boo lwabo achinyama bayosula simamambe. Bayochisiya achilikke achintanda, bayochilya nyama yacho alimwi bayochitenta chikamaninine mumulilo. 17 Nkambo Leza wabikka mumyoyo yabo kuti babweze makanze akuzuminina kupa nguzu abwendelezi kuchinyama mane Ijwi lya Leza lizuzikizigwe. 18 Mwanakazi nguwabona nidolopo pati eliya lilanguzu zyakwendelezya atala abami banyika.”