18
Nikwakinda zintu ezi ndakabona umbi angelo kaseluka aansi kalikuzwa kujulu. Kajisi bwendelezi bupati, aboobo nyika yakamwesegwa abulemu bwakwe. Wakakwilila ajwi ijumu, wati, “Waawa, waawa Bbabbiloni mupati! Waba chikkalilo chamadimoni, chiyobwedo chamyuya yoonse isofwede, achiyobwedo chatuyuni tusofwede atusesemya. Nkambo zisi zyoonse zyanywa wayini wabwamu bwakwe. Bami banyika bakachita bwamu anguwe. Abalabo bendelezi baansi abavubi buzwa kunguzu nzyalibotezya anzila yakupona kwakwe.” Alimwi ndakamvwa limbi ijwi lizwa kujulu liti, “Kamuzwa aanze kuzwa kulinguwe, nobantu bangu, kuchitila kuti mutawanisigwi zibi zyakwe, akuchitila kuti mutatambuli niziba zipenzyo zyakwe. Zibi zyakwe zyatanta kujulu, kule, aboobo Leza wayeya inchito zyakwe imbi. Mumubbadale mbuli mbakabbadala bamwi, amumubbadale kobile mbuli mbachita; munkomeki njakali kuswanizya muswanizye tubili akulinguwe. Mbuli mbakali kulemya lwakwe akupona mukulyiiba, amupe koomba amawuse. 'Ndakala mbuli namalelo; tandili mukamufu pe, aboobo tandikoyobona koomba. Nkaambo kako mubuzuba bomwe zipenzyo zyakwe ziyo musikila: Lufu, anzala: Uyo syukutwa amulilo, nkambo Mwami Leza ngusinguzu aboobo ngomubetesi wakwe.” Baami banyika bakachita bwamu chakulibotezya aboobo baakenda chakutalyunanga anguwe bayolila akoomoka nibayobona busi bwakutentwa kwakwe. 10 Bayoyimikila kule, akuyowa zipenzyo zyakwe, akuti, “Maawe, maawe kuchisis chipati, Bbabbiloni, chisi chili ampuwo! Nkambo muchindi chomwe lubeteko lwako lwasika.” 11 Abalabo bendelezi benyika bakwiila akomba nkambo tachikwe naba omwe uyobawulila alimbi - 12 Makwebo angolida, ansiliva, mabwe mayandisi, angale, amasani asalala tyu, azimvwalimvwali, ayoonse misyobo yamasamu amukomba, azyonse zibikilo zyameja anzovu, azyonse zibikilo zyakatwa amasamu mayandisi, azyamundalila, azyamukuba, azya mabweluuma, 13 Kkinamono, tununkilizyo, alibbano, aamula, wayini, amatuta, abusu bunante, abulotwe, ang'ombe ambelele, ambizi ankalaki, amyuya yabantu. 14 Muchelo oyo ngoyandisya anguzu zyako zyakumana kuzwa kulinduwe. Zyoonse zyoolwe zyako azi kubotezya zyakukubulika, tazichika bonwi limbi pe. 15 Bendelezi bazintu ezi abo bakaba bavubi akambo kakwe bayoyima kule kuzwa kuli nguwe musinzo nkambo kakuyowa kupenzegwa kupati. 16 Bayoti, “Maawe, maawe kuchisi chipati echo chakasamikidwe masani mabotu, mudowalowa, azisalala pyuu, aboobo wakalisakatide ingolida, mabwe mayandisi, angaale! 17 Muchiindi chomwe boonseni buvubi bwakambilwa kufwa.” Boonse basibana musyoloma, boonse bantu beenda alwizi, amulwizi bakayimikila kule. 18 Bakakwila nibakabona busi bwakutentwa kwamubili wakwe. Bakaati, “Nchichili chisi chibanga nchisi chipati?” 19 Bakalivwikila lusuko amitwe yabo, akukwila kupati, akwema akoomoka, “Maawe, mawe kuchisi chipati balikuli boonse bakajisi maato abo mulwizi bakavubisigwa kuzwa kuli nguwe. Pele muchindi choomwe bakambilwa kufwa,” 20 “Amusekelele kwinda kwakwe amajulu, nywebo nobantu basalala anobatumwa anobasinsimi, pele Leza wamwetele lubeta alinguwe!” 21 Angelo singuzu wakabweza ibbwe lilimbuli iziyo pati aboobo waliwala mulwizi, wamba wati, “Munzila eyi, Bbabbiloni, yochisi chipati, uyosowegwa aansi chabukkali aboobo tochikabonwi limbi pe. 22 Ijwi lyabasituntimbwa, basinyele abasimweembo talichiyomvwigwi limbi muli nduwe. Abasimilimo niba ilibuti tabakoyojanwa limbi mulinduwe. Takukoyomvwigwa kuvuuta kwaziyo limbi muli nduwe. 23 Mumuni walampi tuchikamuniki limbi mulinduwe. Ijwi lyabasibwinga talikoyomvwigwa limbi muli nduwe, pele basambazi bako bakali bapati baansi, aboobo maasi akeenwa amasalamusi ako. 24 Mulinguwe bulowa bwaba sinsimi abwa basalali ba Leza bwaka janwa, abulowa bwababo boonse bakajayigwa aansi.”