21
Mpawo ndakabona ijulu pya enyika mpya, nkambo ijulu lyakutanguna anyika yakusanguna zyakali zyfwa, alwizi telwakachiliwo. Ndakabona dolopo usalede iJelusalema impya, ilyakeza aansi kuzwa kujulu kuli Leza kalibambidwe mbuli mwinga mbabambila mulumi wakwe. Ndakamvwa ijwi pati lizwa kuchuno chabulemu kaliti, “Boona! ibusena bwachikkalilo cha Leza buli mubantu, alimwi uyokkala ambabo. Byaoba bantu bakwe alimwi Leza lwakwe uyoba ambaabo alimwi uyoba Leza wabo. Uyosiinda misozi yonseni kumenso aabo, alimwi takuchikabi lufu, kana kuusa, kana kulila, naba machise. Izintu zyechiindi zyamana. Ooyo iwakakkede achuno chabwami wakati, “Boona! Ndichita zintu zyonse kuti zibe zipya.” Wakati, “Lemba zintu eezi aansi nkambo aaya majwi alasyomeka alimwimi ngakasimpe.” Wakandaambila kuti eezi zintu zyayinda! Ndendime Alufa a Omega, imatalikilo amagozezyo. Kuli ooyo uumvwa nyota, ndinomupa chakunywa kakutakwe muulo kuzwa kukasensa kamaanzi abuumi. Ooyo uzunda uyokkona zintu eezi, alimwi ndiyoba Leza wakwe, alimwi uyoba mwana wangu. Pesi kuli abo bayowa, batakwe lusyomo, abazumina masunko, abajayi abasibwamu, bakomba zikozyanisyo, ababeji boonse, busena bwabo buyooba kubbibi pati lyamulilo uuyaka. Oolo ndolufu lwabili.” Umwi wangilozi izili musanu azibili, wakeza kuli ndime, oyo wakajisi insoosa zili musanu azibili izyakajisi michelo yamelelezyo ilimusanu azibili, alimwi wakati, “Kweza okuno! ndilakutondezya bwiinga, imukayintu wa Mwana wa Mbelele. 10 Mpawo wakandibweza mumuunda wanditola kuchilundu ichipati chilamfu akuyonditondezya dolopo usalala Jelusalemu kaliza aansi kuzwa kujulu kuli Leza. 11 Jelusalemu yali abulemu bwa Leza, alimwi ibwebeesi bwayo bwali mbuli inchooko mbotu loko, mbuli ibbwe lyachimpanzi cha jasipa injoloma. 12 Yali abupati, ibulambo bulamfu buli amilyango ili kkumi ayibili, kakuli zyooko zili kkumi azibili kumilyango. Amilyango kwakali lembedwe imazina alikkumi aabili aamisyobo yabana ba Izilayeli. 13 Kubuzwezuba kwakali milyango yotatwe, kumbo kwakali milyango yotatwe, kunsi kwakali milyango itaatu alimwi, akububbila kwakali milyango yotatwe. 14 Ibulambo bwalubaya bwadolopo bwakali antalisyo zili kkumi azibili, alimwi antalisyo kwakali mazina aali kkumi aabili abasikwiiya ba Mwana wa Mbelele. 15 Ooyo wakaambuula andime wakajisi mweelo wakabulo kangolida wakweela idolopo, amilyango yalyo, abulambo bwalyo. 16 Idolopo lyakali tendebete bwelene mabbazu woonse, bulamfu bwalyo bwakalelene abwiinge bwalyo. Wakeela idolopo amweelo wakabulo, izyuulu ikkumi azibili zya sitadiya kumweelo wabulamfu ( bulamfu bwalyo, bwanda, abwiime mujulu zyakalelelene). 17 Wakeela alimwi ibwanda bwawo, wajana kuti buli azikokola zili mwanda amakumi aane azine, mbuli mumwelo wabuntu (kakuli alubo ngumweelo wendangilo). 18 Bulambo bwakayakidwe ajasipa alimwimidolopo lyakayakidwe aangolide lwayolwayo, mbuli bunjoloma bbalabala. 19 Intalisyo zyabulambo zyakali bambikene abubotu bwamisyobo yoonse yamabwe mebeesi. Itaanzi yakali jasipa, lyabili lyakali safile, lyatatu lyakali ageti, lyaane lyakali emaludi. Lyasanu lyakali Onikisi, 20 lyamusanu alimwi lyakali koneliyeni, lyamusanu aabili lyakali kilayisolayiti, lyamusanu aane lyakali tofazi, alyekkumi lyakali kilayisofelusi, lyakkumi alimwi lyakali jasiniti, alyakkumi aabili lyakali ametiyisiti 21 Milyango ilikumi ayibili yakali ma piyeluzi aali kkumi aabili umwi awumwi mulyango wakabambidwe apiyeluzi yomwe. Migwagwa yedolopo yakali ngolida lwayo lwayo, mbuli bbalabal libalangala. 22 Tendakabona chikombelo pe mudolopo, nkambo i Mwami Leza mupati kampatila a Mwana wa Mbelele mbabo chikombelo chedolopo. 23 Idolopo telyakali kuyanda kumunikwa aazuba kana mweezi pe nkambo busalali bwakali kumweka aalindilyo, alimwi itunga mulilo lyayo ngu Mwana waMbelele. 24 Imanyika anoyoyenda amumuni wadolopo eelyo. Ibaami baansi bayoyeta bulemu bwabo muli ndilyo. 25 Milyango yalyo tayikoyojalwa pe chiindi chesikati, alimwi takukoyooba mansiku pe ooko. 26 Bayoyeta ibulumbu abulemu bwamanyika muli ndilyo. 27 Pesi takwe chisofweede pe chiyofwa chanjila muli ndilyo, nikuba umwi muntu uuchita chamasunko nakuti chakweneena, pesi aabo biyo bali amazina aalembedwe mubbuku lya Buumi lya Mamwana wa Mbelele.