22
Alimwi mungelo wakanditondezya mulonga wamanzi abuumi, abalangala mbuli klusti. Akali kweenda kuzwa kuchuno chaLeza achaMwana ambelele kwiinda akati kamigwagwa yachisi. Kumbali lyawo mulonga kwakali musamu wabuumi, kuzyede ikumi ayibili misyobo yamichelo, aboobo nkuzyalo michelo yawo amweezi amweezi. Maatu amusamu ngakuponya nyika. Takuyoba limbi lutuko. Chuuno chaLeza achaMwana mbelele chiyoba muchisi, aboobo babelesi bakwe bayomubelekela. Bayoobona busyu bwakwe, aboobo izina lyakwe liyooba ankumu zyabo. Takuyoba limbi mansiku tabachiyoyandi mumuni walampi nikuba wazuba nkaambo Mwami Leza uuyobamunikila. Bayoyendelezya lyoonse alyonse. Mungelo wakandambila kuti, “ Aya majwi ngalusyomo akasimpe. Mwami, Leza wamyuuya yabasinsimi, watuma mungelo wakwe kuti atondezye babelesi bakwe azezyo zitachitike lino.” “Langa! Ndila boola lino! Ulilongezedwe oyo usyoma majwi abusinsimi bwamubbuku eli.” Ime, nde Joni, ndime ndakamvwa akubona eezi zintu. nindakamvwa akuzibon, ndakawida ansi ndimukombe oyo mungelo wakali kunditondezya zintu ezyo. Wakandambila kuti, “Utachiti obo! Andime ndimubelesi nyokwe, mwana wabanakwanu waba sinsimi, ababo basyoma majwiamubbuku eli. Kkomba Leza!” 10 Alimwi wakandambila kuti, “ Utanamatiki majwi abusinsimi abbuku eli, nkaambo nchiindi chili afwifwi. 11 Oyo utaluleme, muleke kachiya buchita zitaluleme. Oyo uchilisimatombe muleke kachiyabuchitisya bululam. Oyo usalala muleke kachiyabuchitisya busalali.” 12 “ Langa! Ndila boola lino. Bulumbu bwangu buli andime, bwakulumbula awumwi kumilimo yakwe. 13 Ndime Alufa aOmega, kusanguna akumanisizya, matalikilo amamanino. 14 Balilongezedwe abo basanzya zikobelo zyabo kuchitila kuti babe achelelo chakulya musamu wabumi akunjila mumulyango wamunzi. 15 Anze mpubali babwa abalozi abasibwamu abajayi, abakomba mizimu, aboonse bayanda kuchita bubeji. 16 Ime, nde Jesu, ndakatuma mungelo kuti amulungunwide makani aya muzikombelo. Ndime muyanda walunyungu lwa Davida, intanda imwekesya yakubuchedo.” 17 Muuya anabwinga bati, “Boola!” Muleke oyo umvwa awambe kuti, “ Boola!” Oyo woonse uli anyota, mumuleke awangunuke kunwa manzi abuumi. 18 Ndalungulula kuli woonse oyo umvwa majwi abusinsimi bwabbuku eli: Na umwi wayungizya kuli ngawo, Leza ulamuyungizizya zipenzyo ezyo zilembedwe atala aleli bbuku. 19 Na umwi wagwisya kuzwa mumajwi abbuku lyabusinsimi, Leza uyoomugwisisya lukono lwakwe kumusamu wabuumi amuchiisi chisalala ezyo zilembedwe atala abbuku eli. 20 Oyo ulungulula eezi zintu uti, “ Iyii! Ndilaboola lino.” Ameni! Boola, Mwami Jesu! 21 Luzyalo lwaMwami Jesu lube anywe moonse. Ameni.