Bo̱r-u̱s taan
Se̱k-ye̱ u̱n be̱e̱b-ye̱ ne̱
U̱m co̱no̱g m-do se̱k-ye̱ no̱ jaab-o̱ u̱t-me̱n. Me̱ abre ko-se̱k, me̱ wu̱ hyane̱ bo̱ Kiristi swo̱ u̱r-ko̱o̱b à. Komo kane̱ co a wong se̱ps-mo̱ u̱n wu̱ u̱n me̱ ne̱ da-o̱ a he na mo̱ m-kute̱ à. Warag no̱ yan-gu̱t-de u̱n kur-o̱ Shir bo̱bsu̱ no̱ à. No̱ nom m-gu̱w u̱ntu̱n ya-u̱r-gu̱t ba ye̱ a gakte̱ á, amba u̱n co̱n-mo̱ u̱t-me̱n, bo̱ Shir co̱ne̱ no̱ warag à. No̱m no̱ kaane̱ ba remen go̱p-de u̱n hwo̱r á amba u̱n co̱n-mo̱ u̱t-me̱n.* 5:2 Hyen komo: Yoha 21:15-17. Ka ye̱ Shir bo̱bsu̱ no̱ à, no̱ sawsu̱ ye̱ u̱s-nu̱ á, amba kute̱ no̱ ye̱ bu̱-yo u̱r-bon. Amba da-o̱ Ye̱so ko-Gwo̱mo-wu̱ u̱n ya-u̱t-Gu̱t wo̱o̱ne̱ no̱a go̱ks go̱nd-o̱ u̱n se̱ps-mo̱ u̱n wu̱, o̱a naase̱ á.
No̱ be̱e̱b-ye̱ kap, nomo no̱ se̱k-ye̱ o-do̱ro̱tte̱. Ko̱ wu̱ ke wu̱ gwe̱re̱gse̱ o̱r u̱n wu̱ u̱r-hi. Ma-to̱ Shir ze̱e̱g,
“Shir ro̱ m-'yar u̱n yan-nu̱-mo̱ u̱r-hi,
amba wu̱ ro̱ u̱n 'ya u̱r-ho̱
be-de yan-gwe̱gwe̱r-mo̱ u̱r-hi.” 5:5 Hyen komo: Swo̱o̱ 3:34 (u̱t-Girik).
Gwe̱re̱gse̱ no̱ hi u̱n no̱ u̱n ku̱s-o̱ u̱n caari-to̱ u̱t-kom to̱ u̱r-be̱e̱b to̱ Shir, remen da-o wo̱ wo'e̱ wu̱a 'ye no̱ m-se̱k u̱n co. 5:6 Hyen komo: Mati 23:12; Ruka 14:11; 18:14. Shir co̱no̱g no̱, remen kaane̱, heetu̱ no̱ wu̱ bo̱ u̱n yo rangsu̱ no̱ à.
Garamse̱ hi u̱n no̱, no̱ she'et zo̱ngse̱ komo yish ho̱o̱g-ye̱. Wan-yage̱-u̱t no̱, ko-Gwo̱mo-wu̱ u̱n ya-u̱t-ko̱t, wu̱ ro̱ u̱t-dwu̱m u̱ntu̱n o-zur o-ko̱t, yo ro̱ u̱t-tu̱w u̱n hoob-o̱ u̱n wu̱ yo he m-ho̱ à. Kwangu̱ no̱ wu̱, no̱ she'et u̱r-be̱e̱b ne̱ u̱n she̱r-m no̱. No̱ nepste̱ ho̱no o-dak kap o̱r no̱ ne̱ yan-dor Ye̱so ro̱ m-swo̱ u̱r-ko̱o̱b bo̱ no̱ ro̱ m-swo̱ à.
10 Shir guug na u̱n ko̱ yo ke bu̱-yo. Wu̱ daagu̱ na remen wu̱ wongté̱ se̱ps-mo̱ u̱n wu̱ u̱n na ne̱. Ka se̱ps-mo̱ ro̱ m-she'et ba m-ta. Wu̱a wong-mo̱ u̱n na ne̱ remen a do̱ru̱te̱ Ye̱so Kiristi. No̱ su̱ u̱r-ko̱o̱b m-mo̱ka, amba u̱jime̱ o-da hiin, Shir a muut no̱ hond hond, wu̱ she̱r no̱ komo wu̱ tor no̱ u̱r-be̱e̱b ne̱. 11 Me̱ u̱s-ko̱n u̱nze Shir a nom u̱t-gwo̱mo u̱r-be̱e̱b ne̱ har da-o̱ ba m-ta. Amin.
Gas-de u̱r-ko̱m
12 U̱n be̱e̱b-u̱r Siras§ 5:12 u̱t-Girik: Sirabanus. o̱r na ko-yan-e̱ss u̱t-ma à, u̱m ge̱nbe̱ no̱ ka taku̱rda-o̱ o-kotton remen u̱m ye'et no̱ be̱e̱b-de u̱s-rwu̱n komo u̱m ru̱ru̱ no̱, u̱nze yo ka yar-mo̱ Shir mo̱. Remen kaane̱ she̱r no̱ m-'wo̱ns ne̱ be-de u̱n ká yar-mo̱.* 5:12 Hyen komo: Se̱ng 15:22,40.
13 Yan-dor Wan-Ko̱yan u̱n dak-o̱ o-Babira ye̱ a daage̱ mo̱sse̱ u̱n no̱ ne̱ à ro̱ no̱ m-gas. Kaane̱ ma wà re Markus n-me̱ u̱n Kiristi, ro̱ no̱ m-to̱mbe̱ u̱n gas-de u̱n wu̱. 5:13 Hyen komo: Se̱ng 12:12,25; 13:13; 15:37-39; Koro 4:10; Pmo̱n 24. 14 Gas no̱ o̱r na ne̱ u̱n gamat-de m-was. Me̱ u̱s-ko̱n Shir 'ye ko wu̱ ke wu̱ ro̱ be-u̱r no̱ à gwu̱gwu̱-mo̱ u̱r-hur, ye̱ ro̱ n-me̱ u̱n Kiristi à.

*Bo̱r-u̱s taan:2 5:2 Hyen komo: Yoha 21:15-17.

Bo̱r-u̱s taan:5 5:5 Hyen komo: Swo̱o̱ 3:34 (u̱t-Girik).

Bo̱r-u̱s taan:6 5:6 Hyen komo: Mati 23:12; Ruka 14:11; 18:14.

§Bo̱r-u̱s taan:12 5:12 u̱t-Girik: Sirabanus.

*Bo̱r-u̱s taan:12 5:12 Hyen komo: Se̱ng 15:22,40.

Bo̱r-u̱s taan:13 5:13 Hyen komo: Se̱ng 12:12,25; 13:13; 15:37-39; Koro 4:10; Pmo̱n 24.