Taku̱rda-o
Bitrus ayoore̱-o̱
Rem-se ro̱ n-me̱ à:
M-zante̱ 1:1-2
Eeg-o̱ u̱n yan-dor 1:3-21
Yan-yoos-de u̱t-bo̱ 2:1-22
Mu̱u̱n-m Kiristi de u̱r-bu̱ste̱ 3:1-18
Bo̱r-o gaan
Bitrus ro̱ u̱r-gas
Me̱, Simo̱n Bitrus, ko-gu̱w komo u̱n wan-To̱m Ye̱soKiristi ne̱. Me̱ ge̱nbe̱ ka taku̱rda-o̱ ha-mo̱ u̱n be-de u̱n ye̱ go̱kse̱ m-she̱r o-nip ne̱ u̱ntu̱n mo̱ ma na. No̱ u̱n nom kaane̱ u̱n bu̱-yo kashi-o̱ Shir na u̱n Ye̱so Kiristi ne̱ Wan-Gwu̱.
Me̱ u̱s-ko̱n Shir 'ye se̱ngu̱ no̱ m-'ya m-yar de̱e̱n de̱e̱n, u̱n gwu̱gwu̱-mo̱ u̱r-hur u̱n bu̱-yo nap-se Shir u̱n Ye̱so Wan-Ko̱yan na ne̱.
M-bo̱'o̱sse̱ be-de u̱n nap u̱n Shir
Be̱e̱b-de u̱n wu̱ de n-To̱n shir ya'ag na ko̱yan yo a o-hoob remen ho̱o̱g-m na u̱n so̱k-mo̱ u̱n wu̱ ne̱ be-de u̱n nap-se a napu̱ wu̱ à. Wu̱ agu̱ na u̱n se̱ps-mo̱ u̱n bon-de u̱n wu̱ ne̱. Remen kaane̱, wu̱ e̱ssu̱te̱ na kashi u̱n caari-to̱ u̱n ma-to̱ u̱n wu̱, remen no̱ waragté̱ kashi, bo̱ Shir ro̱ kashi à. Komo wu̱ e̱ssu̱te̱ na, no̱ possu̱té̱ sabre̱-o̱ ro̱ n-me̱ u̱n ho̱no o-dak o̱ dish-o yo̱-o̱ hante̱ à.
Remen kááne̱, no̱m no̱ bo̱ u̱n no̱m-m no̱, no̱ doote̱ she̱r-m no̱ u̱r-bon, u̱r-bon komo no̱ doo de u̱s-nap, u̱s-nap komo no̱ doo se garamse̱ u̱n hi u̱n no̱, be-de u̱n garamse̱ hi u̱n no̱ komo no̱ doo u̱n 'mo̱ u̱r-hur, u̱n 'mo̱ u̱r-hur komo no̱ doo no̱m u̱n o-shir. U̱n no̱m u̱n yo ro̱ o-shir à, no̱ doo gwu̱gwe̱r-mo̱ u̱r-hur, u̱n gwu̱gwe̱r-mo̱ u̱r-hur no̱ doo m-was ne̱. U̱rege̱ no̱ m-no̱m u̱n go̱ u̱n kà rem-se, se a wen no̱ m-warag hwaa m-saare̱ ne̱ be-de u̱n nap-u̱s Wan-Ko̱yan Ye̱so Kiristi. Amba u̱rege̱ ne̱t bo̱'o̱se̱ u̱n ka co̱w-yo á, ya wu̱ ro̱ u̱ntu̱n ne̱t-wu̱ ro̱ m-hyan u̱r-bon ne̱ á ko̱ ko-po̱. To̱-u̱t ka'ag wu̱ u̱nze, Shir soksote̱ wu̱ ba'as-to̱ u̱n wu̱, to̱ wu̱ nome̱ à cin ba wu̱ u̱n she̱r be-u̱r Ye̱so Kiristi.
10 Remen kaane̱ o̱r re ne̱ yan-dor, no̱m no̱ bo̱ u̱n hoks-m no̱, no̱ no̱m rii-yo u̱r-bon no̱ kututé̱ hi u̱n no̱ u̱n ye̱ ken ye̱ ne̱ u̱nze Shir daagu̱ no̱ komo ne̱ wu̱ eeg no̱ hun-ne̱ ye̱ u̱n wu̱. U̱rege̱ no̱ no̱mo̱g ka rem-se, no̱ hede m-he̱ á. 11 U̱n kaane̱, Shir a barku̱ no̱ caari-de u̱r-barke̱ u̱n be-u̱r Ye̱so Kiristi wu̱ ro̱ Wan-Ko̱yan u̱n Wan-Gwu̱ ne̱ he gwo̱mo-to̱ u̱n wu̱ to̱ he m-she'et har da-o̱ ba m-ta à.
Tu'e̱ u̱n Ma-to̱ Shir yish
12 Ko̱ de nomte̱ no̱ nepse̱ ka rem-se à, komo no̱ bu̱ps ka yoos-de o-nip ne̱ o̱ no̱ nape̱ à, amba man se̱ngu̱ no̱ m-bakse̱. 13 U̱m no̱mo̱g u̱s-barag myet-mo̱ u̱n ho̱-to̱ u̱n ho̱o̱g-m re, u̱m hyanag hond hond o̱, a se̱ngu̱ no̱ m-bakse̱ u̱n ká rem-se ko̱yanda. 14 U̱m nepse̱ man meres ba m-jime̱. Remen Wan-Ko̱yan na Ye̱so Kiristi regu̱su̱te̱, wu̱ ru̱ssu̱te̱ me̱ kaane̱. 15 O̱ rwo̱'e̱ me̱tte̱ m-se̱nge̱ de̱e̱n u̱m ru̱ru̱tu̱ no̱ ká rem-se cin m-mo̱ka. Me̱ u̱n ze̱e̱ kááne̱ remen no̱ ma'asté̱ se m-baks ko̱ o̱ ke da-o̱, da-o̱ me̱ merse̱.
Ye̱ he hyan u̱n se̱ps-m Ye̱so Kiristi
16 Da-o̱ te̱ ru̱ru̱ no̱ u̱nze, Wan-Ko̱yan na Ye̱so Kiristi,* 1:16 Wu̱ Shir daagne̱ à. wu̱a mu̱u̱n u̱t-gwo̱mo ne̱, ba te̱ m-bim zwo̱m-o̱ wu̱ ken wu̱ rwo̱re̱ o̱ u̱s-we̱e̱r á. Amba u̱n yish te̱, te̱ hyane̱ nip-o̱ u̱n se̱ps-mo̱ u̱n wu̱. 17 Remen Shir o-Tato ya'astu̱ wu̱ m-se̱k m-se̱ps ne̱, da-o̱ ká co̱r-o̱ rwu̱u̱ne̱ be-de u̱n se̱ps-mo̱ u̱t-gwo̱mo o̱ zet wu̱, “Wu̱ ka wu̱ ro̱ Wà re, wu̱ me̱ m-co̱n o-zak m-so̱k ne̱ à.” 18 Te̱ u̱n hi u̱n te̱, te̱ ro kon káne̱ u̱n Kiristi ne̱ u̱n haag-o̱ Shir, komo da-o̱ Shir te̱pru̱ne̱ ze̱e̱-mo̱ n-To̱n shir à, te̱ ho̱gu̱sse̱ yo wu̱ ze̱e̱ à. 1:18 Hyen komo: Mati 17:1-5; Mark 9:2-7; Ruka 9:28-35.
19 Te̱ nepse̱ komo u̱nze, ma-to̱ yan-Rwo̱r u̱n Ma-to̱ Shir ge̱ne̱ à nip-o̱. Raag no̱ ka Ma-to̱ m-so̱k ne̱ no̱ muut u̱r-hi káne̱, u̱ntu̱n pitirra-de ro̱ m-hante̱ m-cecar be-to̱ o-comb à, har ish peegete̱, Myar-yo n-Sot ko̱nte̱ u̱n hur-u̱r no̱. 20 Ro̱ u̱r-bon ne̱ no̱ nep u̱nze, ko̱ wan-gaan be-to̱ u̱n yan-Rwo̱r u̱n Ma-to̱ Shir da-o̱ ye̱ ge̱ne̱ taku̱rda-o̱ Shir à, yatt-wu̱ ge̱ne̱ remen napse̱ u̱n wu̱ á. 21 Me̱ u̱n ze̱e̱ kááne̱ remen yan-Rwo̱r u̱n Ma-to̱ Shir ye̱ boog ge̱n u̱n ko̱ rii gaan remen ye̱ u̱n hi u̱n de u̱n ye̱ á, ko̱ wu̱ ken wu̱ ru̱ ye̱ m-ge̱n á amba Ku̱kt-o̱ Shir o̱ teke̱ ye̱ co.

*Bo̱r-o gaan:16 1:16 Wu̱ Shir daagne̱ à.

Bo̱r-o gaan:18 1:18 Hyen komo: Mati 17:1-5; Mark 9:2-7; Ruka 9:28-35.