Bo̱r-u̱s yoor
Bitrus nak yan-dor u̱t-to̱
Cin n-ga be-de hun-ne̱ ye̱ o-Isra, yan-rwo̱r u̱n Ma-to̱ Shir ya-u̱t-bo̱ ro kon. To̱, kaane̱ ha, be u̱n no̱ a kum yan-yoos-de u̱t-bo̱. Ye̱a hante̱ yoos-de u̱t-bo̱ mo̱sse̱ u̱n Shir ne̱. Amba ye̱a 'ye u̱r-hek ko̱ wan-gaan wu̱ nept u̱nze bo̱-to̱ á. Ka bo̱-to̱ a naas hun-ne̱ ye̱ she̱re̱ be-de u̱n to̱ à. Ka yan-yoos-de u̱t-bo̱ ye̱ har ye̱a yage̱ Kiristi, Wan-Ko̱yan wu̱ u̱n ye̱ wu̱ ruru ye̱ be-de u̱n ba'as-de u̱n ye̱ à. Nom u̱n kaane̱ a hante̱ ye̱ o-sabre̱ ba u̱n rem. Hun-ne̱ de̱e̱n a do̱re̱ co̱w-se u̱n ye̱ se m-ba m-'e̱, u̱n kaane̱ komo ye̱ ken ye̱ hette̱ hyan u̱n co̱w-yo o-nip ba u̱r-bon. Ya-o-su̱u̱b ye̱ ka ya-u̱r-yoos-ye̱. Ye̱a raks no̱ be-de u̱n ru̱re̱ u̱n no̱ u̱t-zwo̱m to̱ ye̱ cekre̱ à, remen ye̱ kumut rii ko̱ hwo̱r be u̱n no̱. Amba re̱ n-ga, Shir e̱ssu̱su̱te̱ wu̱a piishe̱ ye̱ u̱t-ma. Komo Shir ro̱ zo̱ngse̱ wu̱ nomot kaane̱. Komo wu̱a sabu̱rse̱ ye̱.
No̱ nepse̱ re̱ n-ga da-o̱ ye̱ ken yan-to̱m-ye̱ Shir ye̱ no̱me̱ u̱r-ba'as à, Shir sabu̱rsu̱te̱ ye̱. Wu̱ gak ye̱ gu̱ng, wu̱ jorbe̱ n-me̱ u̱n kuub-o̱ o-comb o̱ u̱n den-o̱ o-ra, be-de wu̱ ro̱ m-ka u̱n yan-me̱n-u̱t jaas-to̱ à, se̱ u̱n ho̱-de u̱n piish u̱t-ma. No̱ nepse̱ u̱nze n-ga, u̱n da-o Nuhu da-o̱ hun-ne̱ tuke̱ Shir o-cin à, Shir ho̱ge̱ 'wo̱n-de u̱n ye̱ á. Wu̱ hoomte̱ ye̱ n-te̱ m-ho̱, mo̱ re̱ ho̱no o-dak à, se̱ Nuhu u̱n ye̱ ken ne̱n ta'yoor-ye̱ ne̱ u̱n den-o̱ wu̱. Nuhu ko̱'o̱tu̱ru̱ u̱nze hun-ne̱ she'et kashi u̱r-she'et, ye̱ no̱m yo Shir co̱ne̱ à. Shir guug wu̱ u̱n ye̱ ken hun-ne̱ ye̱ ne̱.* 2:5 Hyen komo: Taka 6:1—7:24. Komo no̱ nepse̱ n-ga, Shir piishite̱ hun-ne̱ ye̱ u̱n bo̱-to̱ o-So̱do̱m, o-Gomora ne̱ u̱t-ma. Remen ye̱ no̱mo̱g me̱n-u̱t jaas-to̱, komo wu̱ tu̱kste̱ ye̱ u̱n bo̱-to̱ u̱n ye̱ ne̱ o-ra, co̱w-mo̱ kuse̱ cot. Da-o̱ wu̱ no̱me̱ kaane̱ à, wu̱ kute̱ hun-ne̱ u̱nze wu̱a 'ye ka hun-ne̱ ye̱ tuke̱ wu̱ o-cin à u̱r-ko̱o̱b. 2:6 Hyen komo: Taka 19:24. Wu̱ guug Ro̱t, kashi u̱n ne̱t. Ka da-de wu̱ tu̱ksu̱ru̱ o-So̱do̱m. Ro̱t co̱wo̱g o-regen de̱e̱n remen rii-yo m-'e̱ yo ká hun-ne̱ ye̱ o-So̱do̱m, o-Gomora ne̱ no̱me̱ à. 2:7 Hyen komo: Taka 19:1-16. Wu̱ she'ette̱ mo̱sse̱ u̱n hun-ne̱ yo̱-ye̱ ne̱, ko̱ de ke ho̱-de wu̱ hyen rem-se u̱n ba u̱r-bon se ye̱ no̱me̱ à. Komo wu̱ ho̱ge̱ me̱n-u̱t jaas-to̱ ye̱ no̱me̱ à. Kap yo ka naaste̱ me̱n-to̱ u̱n wu̱ de̱e̱n, remen wu̱ ne̱t kashi-wu̱. U̱rege̱ har kááne̱ o̱, Wan-Ko̱yan nepste̱ bo̱ wu̱ he gu u̱n hun-ne̱ ye̱ Shir be-de u̱t-meger à. Komo wu̱ neps bo̱ wu̱ he se̱nge̱ u̱n 'ya u̱n yan-me̱n-u̱t jaas-to̱ u̱r-ko̱o̱b à, har ho̱-de u̱n piish u̱t-ma to̱ u̱r-ko̱m wo̱o̱nte̱. 10 To̱ ka nip-to̱, yagu̱nte̱ ken ka ye̱ ro̱ m-do̱re̱ u̱n sabre̱-o̱ u̱n hur-de u̱n ye̱ de u̱r-ba'as à. Ye̱ komo 'yar u̱t-gwo̱mo. Remen uk o-cin m-nu̱ ne̱ ye̱ hoote̱ u̱r-hur u̱n taase ye̱ ho̱ge̱ gye̱r-o̱ u̱n yo'og u̱n yan-to̱m-ye̱ Shir. 11 Ko̱ yan-to̱m-ye̱ Shir ye̱ jiishe̱ ka yan-yoos-de u̱t-bo̱ ye̱ u̱r-be̱e̱b à, ye̱ ro̱ m-yo'og u̱n ka yan-yoos-de u̱t-bo̱ ye̱ á. Ko̱ ye̱ naas ye̱ u̱t-me̱n u̱n n-co o̱ u̱n Wan-Ko̱yan á. 12 Amba ka yan-yoos-de u̱t-bo̱ ye̱ ro̱ m-no̱m u̱ntu̱n gu̱t-to̱ o-ko̱t to̱ ro̱tte̱ be̱e̱b-de o-ceker á, amba ye̱ ro̱ m-no̱m yo wu̱r-to̱ u̱n ye̱ co̱ne̱ ye̱ nom à. An no̱m ka gu̱t-to̱ remen hun-ne̱ shipt komo ye̱ pen. U̱ntu̱ u̱t-gu̱t ka yan-yoos-de u̱t-bo̱ ye̱ ro̱, remen kaane̱ ye̱ ro̱ m-rwo̱r u̱n ma-u̱t yo̱-to̱ be-de u̱n rii-yo ye̱ nape̱ á.
13 Shir a sabu̱rsu̱ ye̱ bo̱ ye̱ rwo̱'e̱ hun-ne̱ swo̱ u̱r-ko̱o̱b à. Ka yan-yoos-de u̱t-bo̱ ye̱ ro̱ m-ho̱ge̱ re̱re̱m-mo̱ u̱t-biki de̱e̱n be-de ye̱ ro̱ m-re̱ m-swo̱ ne̱ à, ko̱ u̱n no̱n-ho̱ cangam. Ye̱ ro̱ u̱n ho̱ge̱ o-zak ye̱ e̱gu̱ssu̱te̱ no̱ ko̱ da-o̱ ye̱ mo̱rge̱ u̱n no̱ ne̱ be-de u̱n karge̱ de m-re̱. Remen kaane̱ a no̱ m-gwo̱t m-se̱k ne̱ á komo ye̱ hantu̱ no̱ m-'e̱. 14 Yish-ye̱ u̱n ye̱ shiishte̱ o-ás, go̱p-de u̱n ye̱ de u̱r-ba'as de tak m-ciig á. Ye̱ m-nakan u̱n hun-ne̱ ye̱ m-garamse̱ u̱n hi u̱n de u̱n ye̱ á n-me̱ u̱r-ba'as, a yoosu̱ssu̱te̱ ye̱ o-su̱u̱b m-so̱k ne̱. Shir ru̱'u̱tu̱ ye̱ nu-o yo̱-o̱. 15 Ye̱ yagu̱te̱ kashi o-co̱w, ye̱ do̱ru̱te̱ co̱w-o Baram wà Beyor wan-co̱n-to̱ u̱n hwo̱r-ye̱ u̱n me̱n-u̱t jaas-to̱. 16 Amba Shir we̱ne̱g Baram no̱m u̱n rii yo̱-yo da-o̱ janka-yo u̱n wu̱ kangsu̱ wu̱ u̱n co̱r-o̱ u̱n ko-hun à.§ 2:15-16 Hyen komo: O̱o̱g 22:4-35.
17 Ka yan-yoos-de u̱t-bo̱ ye̱ hwaa ye̱ ro̱ u̱ntu̱n yish-to̱ m-ho̱ to̱ hu̱se̱ à, komo ya ye̱ ro̱ u̱ntu̱n zaan-mo̱ ke'ente̱-to̱ ba u̱n kem. Remen kááne̱ Shir e̱ssu̱te̱ ye̱ caari-o̱ u̱n kuub-o̱ comb-o rim-o̱ cip, o̱ ro̱ ye̱ u̱r-'er. 18 Be-de u̱n se̱s-se u̱n ye̱ u̱n hun-to̱ o-hwaa ne̱, ye̱ du̱ru̱msu̱te̱ hun-ne̱ m-do̱re̱ u̱n co̱n-m rem-u̱s ma-hun. Ye̱ ro̱ m-se̱nge̱ ye̱ nakanté̱ ká ye̱ po̱sse̱ u̱n she'et-de u̱r-ba'as à, ye̱ waragté̱ m-no̱m u̱r-ba'as komo.
19 Ye̱ ro̱ m-ze̱e̱ u̱n hun-ne̱, “U̱rege̱ no̱ do̱ru̱te̱ yoos-u̱r te̱, Shir a ru̱ no̱ do̱re̱ u̱n ka karamsa-o̱ á. No̱a hoks m-no̱m u̱n yo̱ no̱ co̱ne̱ à.” U̱m ze̱e̱g ye̱ gu̱w-ne̱ remen u̱rege̱ ne̱t yagu̱te̱ rii hoks wu̱, ya wu̱ ro̱ u̱ntu̱n ko-gu̱w be-de u̱n ka rii-yo. Wu̱a hoks yo m-yage̱ á. Amba ka yan-yoos-de u̱t-bo̱ ye̱ u̱n hi u̱n de u̱n ye̱, ye̱ ro̱tt gwo̱mo-to̱ u̱n no̱m u̱n yo̱ ye̱ co̱ne̱ á. Gu̱w-ne̱ ye̱ ya m-no̱m u̱n rii-yo ba u̱r-bon yo, yo he ye̱ m-sabarse̱ à. 20 Me̱ u̱n ze̱e̱ yo ka mo̱sse̱ u̱n yan-yoos-de u̱t-bo̱ ne̱ remen ye̱ rwu̱nte̱ be-de u̱n rii-yo ba u̱r-bon yo u̱n ho̱no o-dak yo ro̱ m-naas u̱n hur-de u̱n hun-ne̱ à. Yo ka u̱n nome̱ remen ye̱ nak Ye̱so Kiristi wu̱ ro̱ Wan-Ko̱yan u̱n Wan-Gwu̱ ne̱. Amba m-mo̱ka ye̱ yagu̱te̱ rii yo̱-yo hoks ye̱, ye̱ ro̱ yo komo m-nome̱ o-do̱ro̱tte̱. Remen kaane̱ ho̱o̱g-mo̱ u̱n ye̱ u̱r-bu̱ste̱ a jiish m-naase̱ arge̱-mo̱ n-ga, remen ye̱ yagu̱te̱ Kiristi. 21 A jiish ye̱ a ro ze̱e̱ge̱ ye̱ tak u̱n nap u̱n co̱w-o kashi á, o̱tte̱ nap-mo̱ ye̱ napu̱ o̱ amba ye̱ tuke̱ o̱ o-cin o̱ a ya'asu̱ ye̱ à. 22 Rii-yo ye̱ no̱me̱ à yo no̱mo̱g hond hond u̱n ka Swo̱o̱g-to̱ u̱t-Ma to̱ ne̱ u̱nze, “Wo̱-o gwo̱'o̱g u̱t-gwò̱ yo wargu̱ru̱ to̱ m-rekem.”* 2:22 Hyen komo: Swo̱o̱ 26:11. Komo, “Are̱de-yo a zo̱re̱ à yo waragte̱ u̱t-byorke̱ n-me̱ o-ru̱p.”

*Bo̱r-u̱s yoor:5 2:5 Hyen komo: Taka 6:1—7:24.

Bo̱r-u̱s yoor:6 2:6 Hyen komo: Taka 19:24.

Bo̱r-u̱s yoor:7 2:7 Hyen komo: Taka 19:1-16.

§Bo̱r-u̱s yoor:16 2:15-16 Hyen komo: O̱o̱g 22:4-35.

*Bo̱r-u̱s yoor:22 2:22 Hyen komo: Swo̱o̱ 26:11.