Bo̱r-u̱s tet
Ho̱-de u̱n Wan-Ko̱yan ro̱o̱n
Nay-ne̱ re, o̱ ka o̱ ro̱ taku̱rda-o ayoore̱-o̱, o̱ u̱m genbu̱ no̱ à. N-me̱ u̱n ká taku̱rda-to̱ u̱t-yoor, u̱m se̱ngu̱te̱, u̱m dootu̱ no̱ jaab-o̱ u̱t-me̱n, no̱ nomot barag-se u̱r-bon be-de u̱n bakse̱ u̱n no̱ rii-yo no̱ rege̱ no̱ nepse̱ à. U̱m co̱no̱g no̱ baks Ma-to̱ Shir to̱ yan-Rwo̱r u̱n Ma-to̱ Shir ye̱ u̱n ba m-ku̱ko̱p rwo̱re̱ n-ga n-ga à, komo u̱n karamsa-o Kiristi ne̱ Wan-Ko̱yan na, Wan-Gwu̱, ká yo yan-To̱m Ye̱so ru̱ru̱ no̱ à.
Yo jiishe̱ à, depete̱ no̱ nep u̱nze n-me̱ u̱n ho̱-to̱ u̱r-ko̱m, ya-u̱r-ar ro̱o̱n, ye̱ nemestú̱ no̱ remen sakto̱-o yo̱-o̱ garamsu̱te̱ ho̱o̱g-mo̱ u̱n ye̱.* 3:3 Hyen komo: Ydas 18. Ye̱a zee, “¿Ashi wu̱ u̱n ze̱e̱ no̱ ka wu̱a mu̱u̱n à? To̱, ¿ke ne̱ wu̱ ro̱? Amba yatt-yo barme̱ á bo̱ ka ye̱ ro se̱k-ye̱ te̱ ye̱ u̱r-takan merse̱ kap à. Ko̱yan yo ro̱ bo̱ yo ro cin da-o̱ Shir no̱me̱ ho̱no o-dak à!” Bu̱nbarag ye̱ yage̱ rii-yo ye̱ nepse̱ à. Remen n-ga re̱e̱no̱ Shir ya'ag ma-to̱ u̱n wu̱. Komo u̱n no̱m u̱n kaane̱, wu̱ no̱me̱ u̱t-ke'ente̱. U̱n ka co̱w-o gaan-yo, wu̱ rwo̱'e̱ dak-o̱ rwu̱u̱n n-me̱ m-ho̱, wu̱ rigimse̱ o̱ m-ho̱. 3:5 Hyen komo: Taka 1:6-9. Komo wu̱ sabarsu̱te̱ ka ho̱no o-dak o̱ n-ga o̱ m-ho̱, da-o̱ wu̱ hante̱ caari-o̱ u̱n kem à. 3:6 Hyen komo: Taka 7:11. U̱n ká gom-u̱r gaan-de, Shir e̱ste̱ ho̱no o-dak o̱ m-mo̱ka o̱ o-To̱n ne̱ remen to̱ tu̱kt o-ra, komo a u̱n yagu̱ to̱ se̱ ho̱-de u̱n piish u̱t-ma u̱n sabarse̱ u̱n hun-ne̱ ne̱ ye̱ ro̱tte̱ Shir á.
Amba no̱ nay-ne̱ re taase to̱-to̱ ke no̱ kà rii gaan-yo á. Ho̱-u̱r gaan u̱n hak o-dugu ne̱ ragaan o̱ be-u̱r Wan-Ko̱yan.§ 3:8 Hyen komo: Bo̱ng 90:4. Wan-Ko̱yan ro̱tt m-it be-de u̱n shoos u̱n ma-to̱ u̱n wu̱ á, bo̱ ye̱ ken ye̱ de̱ke̱ ye̱ zee it-mo̱ à. Me̱n-to̱ wu̱ ro̱ m-gaag rem no̱, remen wu̱ co̱n no̱ sabre̱ á, amba ko̱ wu̱ ke wu̱ waktu̱ne̱, wu̱ yagne̱ ba'as-to̱ u̱n wu̱.
10 Amba ho̱-u̱r Wan-Ko̱yan a haan u̱ntu̱n ko-hyow. To̱n-o a e̱ge̱ har u̱r-dwu̱m ne̱, ho̱n u̱s-rem se a tu̱k o-ra, o-dak u̱n ho̱n u̱n rii-yo ro̱ ne̱ n-me̱ u̱n o̱ à yoa warag m-zar.* 3:10 Hyen komo: Mati 24:43; Ruka 12:39; 1Tas 5:2; Hyan 16:15.
11 Cin de̱ kaane̱ ko̱yan he m-sabre̱ à, ¿Yan go̱ u̱n hun-ne̱ ye̱ depe̱ no̱ she'et? Depete̱ no̱ she'et u̱n ho̱o̱g-m no̱ ba m-ku̱ko̱p bo̱ Shir ro̱ à. 12 Bo̱ no̱ u̱n gwo̱t-o̱ u̱n ho̱-de Shir wo̱o̱nte̱ ho̱r-m-ho̱r à, u̱n ká ho̱-de Shir a tu̱ks o-To̱n o-ra, komo ko̱ yo ke rii-yo n-To̱n yoa yee̱ u̱n hund-o̱ o-ra. 13 Amba be-de u̱n dek u̱n ma-to̱ wu̱ e̱sse̱ à, a u̱n gwo̱t-o̱ u̱n haan-mo̱ u̱n To̱n-o pu̱-o̱ u̱n dak-o pu̱-o̱ ne̱, hur-o̱ u̱n kashi u̱n hun-ne̱. 3:13 Hyen komo: Isha 65:17; 66:22; Hyan 21:1.
14 Remen kaane̱ nay-ne̱ re, bo̱ no̱ u̱n waase̱-de u̱n ka rem-se korot kap à, se̱ngu̱ no̱. No̱ nom rii-yo u̱r-bon remen Shir hyenet no̱ ba m-ku̱ko̱p. Bo̱ wu̱a zee no̱ no̱mo̱g rii yo̱-yo á. No̱ nom rii-yo u̱r-bon komo remen Shir hyenet no̱ u̱r-she'et n-me̱ m-gwu̱gwu̱ mo̱ u̱r-hur u̱n wu̱ ne̱. 15 Nap no̱ u̱n hur-u̱r no̱ u̱nze 'mo̱ u̱n hur-u̱r Wan-Ko̱yan na gwu̱-o̱, u̱ntu̱n bo̱ o̱r na Burus ge̱nbe̱ no̱ u̱n nap-se Shir ya'u̱ wu̱ à. 16 Ragaan-wu̱ ge̱ne̱ taku̱rda-to̱ u̱n wu̱ mo̱sse̱ u̱n ká ma-u̱t gaan-to̱ ne̱. Amba ges-o̱ u̱n yo wu̱ rwo̱re̱ n-me̱ u̱n taku̱rda-to̱ u̱n wu̱ à ro̱ u̱n rem-o̱ m-nap ne̱. Hun-ne̱ ye̱ ro̱ kang-o gaan á, u̱n ko̱o̱b-de u̱n nap-se u̱n ye̱, ye̱ piti ma-to̱ u̱n wu̱, ye̱ muutu̱ to̱ rii ho̱r-yo n-ho̱n, bo̱ ye̱ we̱te̱ m-no̱m u̱n to̱ ken be-to̱ u̱n taku̱rda-o̱ Shir à. Be-de u̱n no̱m-mo̱ u̱n kaane̱ ro̱ m-rwo̱ Shir ro̱tte̱ ye̱ m-sabarse̱.
Ma-u̱t Bitrus to̱ u̱r-ko̱m
17 Remen kaane̱ nay-ne̱ re, bo̱ no̱ nepse̱ u̱n kaane̱ ne̱ à, 'er no̱ hi u̱n no̱ taase ma-to̱ u̱n hun-ne̱ ye̱ u̱n ba o-karamsa e̱gu̱sse̱ no̱ no̱ taagu̱te̱ u̱n con-u̱t no̱ u̱t-so̱to̱. 18 Amba bo̱'o̱su̱ no̱ n-me̱ m-so̱k u̱n nap-u̱s Wan-Ko̱yan na Ye̱so KiristiWan-Gwu̱. Wu̱ a he m-se̱ke̱mse̱ cir-mo̱ m-mo̱ka har da-o̱ ba m-ta à. Amin.

*Bo̱r-u̱s tet:3 3:3 Hyen komo: Ydas 18.

Bo̱r-u̱s tet:5 3:5 Hyen komo: Taka 1:6-9.

Bo̱r-u̱s tet:6 3:6 Hyen komo: Taka 7:11.

§Bo̱r-u̱s tet:8 3:8 Hyen komo: Bo̱ng 90:4.

*Bo̱r-u̱s tet:10 3:10 Hyen komo: Mati 24:43; Ruka 12:39; 1Tas 5:2; Hyan 16:15.

Bo̱r-u̱s tet:13 3:13 Hyen komo: Isha 65:17; 66:22; Hyan 21:1.