Se̱nge̱-mo̱
u̱n yan-To̱m Ye̱so
Rem-se ro̱ n-me̱ à:
U̱t-zo̱nge̱ remen ko̱'o̱t-m Ma-to̱ Shir 1:1-26
a. Karamsa-o Ye̱so o̱ u̱r-ko̱m u̱n swo̱r o-nu ne̱ 1:1-14
b. Wu̱ su̱ge̱ Yahudas à 1:15-26
Ko̱'o̱t-m Ma-to̱ Shir o-Urusharima 2:1—8:3
Ko̱'o̱t u̱n Ma-to̱ Shir n-me̱ o-Judiya, o-Samariya ne̱ 8:4—12:25
Se̱nge̱-m Burus 13:1—28:31
a. Hew-u̱r Burus de u̱n remen takan ko̱'o̱t u̱n Ma-to̱ m-Re̱re̱m 13:1—14:28
b. Mo̱ro̱g-de u̱n se̱k-ye̱ yan-dor n-me̱ o-Urusharima 15:1-35
c. Hew-u̱r Burus o-ayoore̱-o̱ remen ko̱'o̱t u̱n Ma-to̱ m-Re̱re̱m 15:36—18:22
d. Hew-u̱r Burus o-atette̱-o̱ remen ko̱'o̱t u̱n Ma-to̱ m-Re̱re̱m 18:23—21:16
e. Burus wu̱ a ka'e̱ à n-me̱ o-Urusharima, o-Kaseriya, o-Roma ne̱ 21:17—28:31
Bo̱r-o gaan
Ye̱so daag n-To̱n o-shir
(Mark 16:19; Ruka 24:49-51)
Tiyaporus, u̱n taku̱rda-o re o̱ u̱r-takan, u̱m genu̱tu̱ wo̱ ma-to̱ u̱n kap o̱ u̱n bo̱ u̱n rem-se Ye̱so ba'e̱ m-no̱m à, komo u̱n se wu̱ ba'e̱ m-yoos ne̱ à,* 1:1 Hyen komo: Ruka 1:1-4. har ha-mo̱ u̱n ho̱-de a de̱ke̱ wu̱ ha-mo̱ n-To̱n shir à. Rii-yo a dekt wu̱ n-To̱n, wu̱ nomsu̱te̱ yan-To̱m-ye̱ u̱n wu̱ u̱t-ma, ye̱ wu̱ daage̱ à. Be̱e̱b-de u̱n Ku̱kt-o̱ Shir guuru̱ ye̱ m-she̱r u̱n nap u̱n ká rem-se Ye̱so ru̱ru̱ ye̱ à. Bo̱ wu̱ su̱u̱te̱ u̱r-ko̱o̱b, wu̱ meret n-to̱n o-kan à, wu̱ rwu̱u̱nu̱ru̱ u̱n ho̱o̱g ne̱ be-de u̱n ye̱. Wu̱ no̱mo̱g u̱t-ho̱ kwo̱o̱z-u̱t yoor [40], wu̱ kutu̱ ye̱ u̱s-rem go̱-u̱s-go̱ u̱nze ma-to̱ u̱n ine̱-mo̱ u̱n wu̱ nip-o̱. Wu̱ ro m-rwo̱r u̱n ma-to̱ u̱n Gwo̱mo-to̱ Shir. Da-o̱ wu̱ ro be-u̱r gaan u̱n ye̱ ne̱ à, wu̱ nomo ye̱ u̱t-ma. Wu̱ zee, “No̱ jar no̱ yage̱ o-Urusharima á. Wasu̱ no̱ se̱ nu-o̱ Tato re swo̱re̱ à shiig o-nip, ká o̱ u̱m ru̱ru̱ no̱ u̱n nu-o re à, u̱nze, 1:4 Hyen komo: Ruka 24:49. Yohana yo'oste̱ hun-ne̱ m-ho̱, amba kane̱ u̱t-ho̱ ha-mo̱ co, a yo'os no̱ u̱n Ku̱kt-o̱ Shir.” 1:5 Hyen komo: Mati 3:11; Mark 1:8; Ruka 3:16; Yoha 1:33.
A de̱k Ye̱so n-To̱n shir
Bo̱ yan-To̱m Ye̱so mo̱rgu̱te̱ à, ye̱ citu̱ Ye̱so. Ye̱ zee, “Wan-Ko̱yan, ¿m-mo̱ka o̱ o he muute̱ u̱n Isra-ne̱ u̱t-gwo̱mo?”
Ye̱so ze̱e̱ru̱ ye̱, “Tato-o̱ cot wu̱ ro̱ wan-gwo̱mo to̱ u̱n hongse̱ o-da, amba no̱ a 'ya no̱ be̱e̱b-de u̱n nap u̱n to̱ ka á. Amba no̱a kumus u̱r-be̱e̱b da-o̱ Ku̱kt-o̱ Shir o̱ kyergu̱ndu̱ no̱. No̱a warag yan-swo̱-se u̱n ma-u̱t re o-Urusharima, u̱n kap o̱ n-me̱ u̱n dak-o̱ o-Judiya ne̱, o-Samariya ne̱, har ha-mo̱ u̱n ma-de u̱n ho̱no o-dak.”§ 1:8 Hyen komo: Mati 28:19; Mark 16:15; Ruka 24:47-48.
Bo̱ wu̱ ru̱rte̱ kaane̱ à, ye̱ o-gwo̱t, a argu̱ wu̱ m-de̱k n-To̱n shir. O̱ ken ke'ente̱-o̱ ho̱kku̱ru̱ wu̱. Ye̱ do wu̱ m-hyan á.* 1:9 Hyen komo: Mark 16:19; Ruka 24:50-51.
10 Bo̱ ye̱ rotte̱ u̱n ho̱r u̱n yish n-to̱n à, wu̱ komo wu̱ ro m-arag, u̱n gyept-o̱ yish. Ye̱ gwo̱tu̱ru̱ ye̱ 'wo̱s yan-to̱m-ye̱ Shir yoor eso u̱n he̱r-o̱ u̱n ye̱, ye̱ cu̱pste̱ matuku-u̱t pus-to̱. 11 Ye̱ ze̱e̱ru̱, “No̱ hun-ne̱ ye̱ o-Gariri, ¿remen yan o̱ no̱tte̱ eso eso u̱n gwo̱t-o̱ n-To̱n shir? Ká Ye̱so wu̱ a de̱ke̱ be u̱n no̱ ha-mo̱ n-To̱n à, wu̱a do m-mu̱u̱n bo̱ no̱ hyane̱ arag-mo̱ u̱n wu̱ à.”
A dak Matiyas wu̱ dek con-u̱r Yahudas
12 Yan-To̱m Ye̱so yagu̱te̱ “Haag-o̱ u̱n 'yo-se o-Ze̱tun,” ye̱ argu̱ m-warag o-Urusharima, u̱n hew-de u̱n hohond-mo̱ u̱n pu̱ru̱g-de u̱r-me̱r [kiromita 1]. 13 Bo̱ ye̱ cu̱wte̱ o-bo̱ à, ye̱ daaru̱ kuke̱-o̱ a ma'e̱ n-to̱n u̱n o̱r u̱n o̱ be-de ye̱ u̱r-she'et à. Ye̱ ro'e̱ kane̱ à, ye̱ ro̱, Bitrus ne̱, Yohana ne̱, Yakubu ne̱, Andarawus ne̱, Pirip ne̱, Tomas ne̱, Bataromi ne̱, Matiyos ne̱, Yakubu ne̱ (wà Aru̱payes), Simo̱n ne̱ (wu̱ a m-aag ya'as u̱r-hi à), komo u̱n Yahudas ne̱ (wà Yakubu). 1:13 Hyen komo: Mati 10:2-4; Mark 3:16-19; Ruka 6:14-16. 14 Kap ye̱ ka ye̱ hwo̱o̱g u̱r-hi u̱n no̱m u̱s-ko̱n, barag-se u̱n ye̱ u̱s-gaan mo̱sse̱ u̱n ye̱ ken ne'a-ne̱ ye̱ ne̱, u̱n Meri ne̱ inu Ye̱so, komo u̱n hen-ne̱ Ye̱so ne̱.
15 U̱n ka da-o̱, yan-dor Ye̱so mo̱rgu̱te̱ (be-de u̱n hun-ne̱ zungu-o gaan u̱r-kwo̱o̱z ne̱ [120]). Bitrus inu̱ru̱ eso, wu̱ zee, 16 “O̱r re ne̱, se̱ Ma-to̱ Shir shiig o-nip to̱ Ku̱kt-o̱ Shir rwo̱re̱ n-ga u̱n nu-o ko-Gwo̱mo Dawuda mo̱sse̱ u̱n Yahudas ne̱ à, wu̱ hante̱ bu̱-se a shipte̱ Ye̱so à. 17 Remen Yahudas n-ga wan-gaan wu̱ be-u̱r na yan-ko̱'o̱t u̱n Ma-to̱ Shir, a ya'assu̱tu̱ wu̱ komo gwu̱u̱g-de u̱n wu̱ n-me̱ u̱n ka se̱nge̱-mo̱.”
18 (U̱n 'yons-de u̱n se̱nge̱-mo̱ u̱n wu̱ ne̱ m-yo̱ mo̱, Yahudas o̱o̱ru̱ o̱ ken pu̱p-o̱. Wu̱ he̱e̱ru̱ u̱r-bo̱o̱g, me̱n-o̱ u̱n wu̱ nupsu̱ru̱, saw-to̱ u̱t-me̱n to̱ u̱n wu̱ kap to̱ rwu̱u̱nu̱ n-do̱. 19 Kap ya-u̱r-she'et o-Urusharima ko wu̱ ke nepste̱ rii-yo ko̱re̱ à, har atte̱ m-aag u̱n ka pu̱p-o̱ “Akardama” u̱n rem-de u̱n ye̱, o̱ ro̱ Pu̱p-o̱ m-Hyó.) 1:18-19 Hyen komo: Mati 27:3-8.
20 Bitrus ze̱e̱ru̱, “Remen gense̱ to̱ ro̱ n-me̱ u̱n taku̱rda-o̱ u̱n Se̱p-to̱ u̱r-Bo̱ngo̱n u̱nze,
“ ‘A ginim hur-o̱ u̱n wu̱,
taase ne̱tu̱ she'et n-me̱ á.’§ 1:20 Hyen komo: Bo̱ng 69:25.
A zeste̱ komo,
‘Con-de u̱n wu̱, wu̱ ken ne̱t-wu̱ dek.’* 1:20 Hyen komo: Bo̱ng 109:8.
21 Remen kaane̱, se̱ a deeg wu̱ ken wu̱ be-de u̱n ka hun-ne̱ ye̱, wu̱ ro̱ be-u̱r gaan u̱n na ne̱ à, kap u̱n ho̱-to̱ Wan-Ko̱yan Ye̱so ro m-ma'as u̱r-hew u̱n na ne̱ à. 22 Depete̱ wu̱ ka ne̱t-wu̱ warag wa-u̱s-swo̱ be-u̱r gaan u̱n na ne̱ cin da-o̱ Yohana ro m-yo'os u̱n Ye̱so m-ho̱ à har ha-mo̱ u̱n ho̱-de a de̱ke̱ Ye̱so be-u̱r na ha-mo̱ n-To̱n shir à. Do̱re̱-o̱ wan-gaan n-me̱ u̱n ka hun-ne̱ ye̱ est be-de u̱n rwo̱r u̱n ma-to̱ u̱n ine̱-mo̱ u̱n wu̱ u̱t-marimar be-u̱r gaan u̱n na ne̱.” 1:22 Hyen komo: Mati 3:16; Mark 1:9; Ruka 3:21; Mark 16:19; Ruka 24:51.
23 Ye̱ hantu̱ru̱ hun-ne̱ yoor:
Yusuhu wu̱ a m-aag Baru̱sabas à
(wu̱ a komo m-aag Justus à),
komo u̱n Matiyas ne̱.
24 Ye̱ no̱mu̱ u̱s-ko̱n: Ye̱ zee, “Wan-Ko̱yan, o nepste̱ hur-de u̱n ko wu̱ ke. Kutu te̱ wu̱ o daage̱ be-de u̱n ka hun-ne̱ yoor-ye̱ à, 25 remen wu̱ waragté̱ ko-yan-To̱m Ye̱so, u̱n ka se̱nge̱-mo̱ Yahudas yage̱ wu̱ neku̱te̱ ká be-de Shir daage̱ remen wu̱ à.” 26 Ye̱ nom u̱r-barag. Barag-u̱r he̱'e̱nu̱ru̱ Matiyas. A rwo̱'u̱ wu̱ komo wu̱ wargu̱ ko-yan-To̱m Ye̱so mo̱sse̱ u̱n ka ne̱n o̱p o-gaan ye̱ ne̱.

*Bo̱r-o gaan:1 1:1 Hyen komo: Ruka 1:1-4.

Bo̱r-o gaan:4 1:4 Hyen komo: Ruka 24:49.

Bo̱r-o gaan:5 1:5 Hyen komo: Mati 3:11; Mark 1:8; Ruka 3:16; Yoha 1:33.

§Bo̱r-o gaan:8 1:8 Hyen komo: Mati 28:19; Mark 16:15; Ruka 24:47-48.

*Bo̱r-o gaan:9 1:9 Hyen komo: Mark 16:19; Ruka 24:50-51.

Bo̱r-o gaan:13 1:13 Hyen komo: Mati 10:2-4; Mark 3:16-19; Ruka 6:14-16.

Bo̱r-o gaan:19 1:18-19 Hyen komo: Mati 27:3-8.

§Bo̱r-o gaan:20 1:20 Hyen komo: Bo̱ng 69:25.

*Bo̱r-o gaan:20 1:20 Hyen komo: Bo̱ng 109:8.

Bo̱r-o gaan:22 1:22 Hyen komo: Mati 3:16; Mark 1:9; Ruka 3:21; Mark 16:19; Ruka 24:51.