Bo̱r-u̱s yoor
U̱m co̱no̱g no̱ nep go̱n mar-mo̱ m-se̱nge̱ mo̱ u̱m ro̱tte̱ remen u̱m guut no̱ à, hun-ne̱ ye̱ o-Korosiya u̱n ye̱ u̱n bo̱-o̱ o-Rawudikiya ne̱, komo u̱n ye̱ ken yan-dor ye̱ ne̱ ye̱ we̱te̱ me̱ m-hyan á. Me̱ m-no̱m u̱n yo ka remen u̱m dooté̱ ku̱kt-o no̱ jaab-o̱ u̱t-me̱n, komo remen was-m o̱r no̱ ne̱ dootú̱ no̱ gam-o̱ u̱r-hi. U̱n kaane̱ no̱ he kum u̱n caari-o̱ o-zak o-nip ne̱ o̱ hun-ne̱ rotte̱ ye̱ nape̱ Ma-to̱ Shir à, remen no̱ nept to̱m-o̱ Shir wuke̱ à, wata, Kiristi u̱n hi u̱n de u̱n wu̱. Kiristi, wu̱ wu̱ cot he no̱ m-gu no̱ waragte̱ ya-u̱s-we̱e̱r no̱ nept ka to̱m-o̱ u̱r-bon to̱, to̱ Shir rwu̱nte̱ m-mo̱ka cas to̱ ro̱ u̱ntu̱n kashi o-kwu̱m à. Me̱ no̱ m-ru̱re̱ u̱n yo ka taase wu̱ ken wu̱ raks no̱ u̱n re̱re̱m-mo̱ o-nu. Ko̱ de nomte̱ me̱ u̱n hi u̱n de me̱ kane̱ mo̱sse̱ u̱n no̱ ne̱ á, amba hur u̱n de ro̱ mo̱sse̱ u̱n no̱ ne̱. Me̱ o-zak de̱e̱n bo̱ u̱m ho̱ge̱ no̱ e̱ks cak à, komo u̱n gam-o̱ u̱r-hi ne̱. Komo no̱ she̱re̱g be-u̱r Kiristi.
Dor Wan-Ko̱yan hantu̱te̱ ho̱o̱g-m pu̱-mo̱
No̱ go̱kste̱ ka to̱m-o̱ u̱nze Kiristi Ye̱so wu̱ ro̱ Wan-Ko̱yan no̱. M-mo̱ka se̱ngu̱ no̱ no̱m u̱n yo wu̱ co̱ne̱ no̱ no̱m à, ko̱ o̱ ke da-o̱ cinda no̱ gemte̱ u̱r-hi be-de u̱n wu̱ à. She̱r no̱ geer-u̱s no̱ n-me̱ u̱n Kiristi, komo no̱ se̱nge̱ m-do̱ be-de u̱n nap-se u̱n wu̱. Komo se̱ngu̱ no̱ m-she̱r u̱r-be̱e̱b ne̱ be-de u̱n yo hun-ne̱ yoosu̱ no̱ à mo̱sse̱ u̱n Kiristi ne̱ à. Komo no̱ se̱nge̱ bo̱ngo̱n-de Shir.
No̱m no̱ ceen! Taase wu̱ ken wu̱ raks no̱, no̱ do̱re̱ bu̱-yo u̱n wu̱ á. Yo ye̱ ro̱ m-yoos à, a nom sa o zee o-nip, amba bo̱-to̱ komo rii-yo o-hwaa. Ka yoos-de u̱n to̱r temb u̱n yo hun-ne̱ co̱wo̱nte̱ à. Ye̱ ro̱ m-yoose̱ u̱n hun-ne̱, u̱nze ye̱ m-do̱re̱ u̱n jor-se ma-hun komo be̱e̱b-de ku̱kt-u̱t yo̱-to̱, u̱n su̱ge̱-de u̱n yoose̱ u̱n hun-ne̱ mo̱sse̱ u̱n Kiristi ne̱.
Ko̱ de nomte̱ Kiristi barmu̱te̱ wu̱ warag u̱ntu̱n hun-ne̱ à, wu̱ Shir wu̱ jip. 10 Komo a mo̱ssu̱te̱ no̱ u̱n Kiristi, remen kaane̱ no̱ ro̱ u̱n ko̱yan ne̱, yo no̱ co̱ne̱ à yo o-Ku̱kt. Wu̱ wu̱ ro̱ u̱n gwo̱mo-to̱ u̱n ko̱yan yo ro̱ u̱t-gwo̱mo à. 11 Remen no̱ gamag u̱r-hi be-u̱r Kiristi, ya no̱ ro̱ u̱ntu̱n ye̱ a nome̱ u̱r-ko̱ à. Me̱ u̱n ze̱e̱ kaane̱ remen Kiristi doste̱ ba'as-u̱t no̱. Ba ko̱-de o-wu̱r de á, amba ko̱-de Kiristi ro̱ m-no̱m à. 12 Da-o̱ a yo'osu̱ no̱ m-ho̱ à, kutute̱ na u̱nze a jo̱k she'et-de u̱n ba'as-u̱t no̱ bo̱ a jo̱ke̱ Kiristi à. A 'yonstu̱ no̱ bo̱ a 'yonse̱ Kiristi u̱n ho̱o̱g-m pu̱-mo̱ à. Yo ka u̱n nome̱ remen no̱ she̱re̱g u̱nze Shir ye̱ 'yonse̱ Kiristi u̱n ho̱o̱g, wu̱ ro̱ komo u̱n gwo̱mo-to̱ u̱n no̱m u̱n kaane̱ ne̱.* 2:12 Hyen komo: Roma 6:4.
13 No̱ ye̱ ro̱ Yahuda-ne̱ á, a ro wongsu̱tu̱ no̱ u̱n Shir ne̱ remen no̱ je̱kt karamsa-o̱ Shir. No̱ je̱kt karamsa-o̱ Shir, komo remen Shir possu̱tu̱ no̱ be-de u̱n be̱e̱b-de u̱t-ba'as á. Myet u̱n kaane̱ ne̱ Shir 'yonstu̱ no̱ u̱n ho̱o̱g-m pu̱-mo̱ ne̱ u̱n Kiristi, Shir soksu̱tu̱ na ba'as-u̱t na kap. 2:13 Hyen komo: Apis 2:1-5. 14 Shir u̱n no̱m yo ka da-o̱ wu̱ sokse̱ ka taku̱rda-o̱ a gente̱ ba'as-u̱t na kap à. Shir doste̱ ka taku̱rda-o̱ a gente̱ ba'as-u̱t na à da-o̱ a kame̱ Kiristi n-to̱n o-kan har wu̱ mer à. 2:14 Hyen komo: Apis 2:15. 15 Ba ba'as-u̱t na Shir sokse̱ cot á amba komo wu̱ jeste̱ gwo̱mo-to̱ u̱n ko-caari-wu̱ u̱n gwo̱mo-to̱ u̱t-ku̱kt yo̱-to̱. Wu̱ kutute̱ ko̱wan cas cas u̱nze wu̱ re̱e̱g ye̱ u̱r-gu̱n u̱n bu̱-yo Kiristi merte̱ n-to̱n o-kan à.
Do̱re̱ u̱t-karamsa o̱ bo'os á
16 No̱ rege̱ ne̱t u̱t-to̱ á, u̱rege̱ wu̱ piishitu̱ no̱ u̱t-ma to̱ u̱n:
Rii-yo no̱ m-re̱,
Rii-yo no̱ m-swo̱,
Ho̱-to̱ no̱ no̱m u̱t-biki á,
Ko̱ ne̱ no̱m o-zak u̱n re̱ng-o pu̱-yo, u̱n
Ho̱-de u̱r-Wu̱we̱ ne̱ á.§ 2:16 Hyen komo: Roma 14:1-6.
17 No̱ rege̱ ye̱ u̱t-to̱ á, remen ká karamsa-to̱ kap horomte̱-o̱. Remen karamsa-to̱ to̱ horomte̱-o̱ u̱n rii-yo u̱r-bon yo o-nip yo rwo̱o̱ne̱ à. Komo Kiristi u̱n hi u̱n de u̱n wu̱ ro̱ ka nip-o̱. 18 Remen kaane̱ no̱ yage̱ yan-gwe̱gwe̱r-mo̱ u̱r-hi mo̱ u̱t-bo̱, u̱n yan-kwu̱kte̱ u̱n yan-to̱m-ye̱ Shir ne̱ gaktu̱ no̱ no̱m bo̱ ye̱ ro̱ m-no̱m á. No̱ do̱re̱ yoos-de u̱n ye̱ no̱ he de kumu u̱n yar-mo̱ Shir e̱ssu̱ no̱ á. Go̱n ka hun-ne̱ ye̱ ro m-ze̱e̱ ye̱ jiishte̱ ko̱wan u̱n nap u̱n Shir remen ye̱ hyanag u̱t-hyangan. We̱e̱r-se u̱n wu̱ kap se u̱n hur-de u̱n wu̱ se, komo se ro̱ wu̱ m-rwo̱ u̱s-se̱s. Amba o-nip wu̱ ro̱tt co̱w-yo u̱n no̱m u̱s-se̱s á. 19 Wu̱ yagu̱su̱te̱ dor-o̱ u̱n yoos-de o-nip mo̱sse̱ u̱n Kiristi ne̱, wu̱ ro̱ hi-de o-wu̱r à. Bo̱ hi-u̱r ro̱ m-kute̱ o-wu̱r o-co̱w à, kaane̱ Kiristi ro̱ m-kute̱ u̱n hun-ne̱ ye̱ u̱n wu̱ o-co̱w, remen ye̱ gemet u̱r-hi be-u̱r gaan bo̱ rwo̱-u̱s ro̱ m-bo̱p o-wu̱r à. Komo o̱ bo̱'o̱se̱ bo̱ Shir co̱ne̱ à.* 2:19 Hyen komo: Apis 4:16.
Ho̱o̱g-m pu̱-mo̱ n-me̱ u̱n Wan-Ko̱yan
20 Bo̱ rem-se ma-hun no̱ merse̱ n-me̱ u̱n Kiristi à, m-mo̱ka be̱e̱b-de u̱n ho̱no o-dak, a garamse̱ no̱ á. ¿Remen yan o̱ no̱tte̱ u̱n nome̱ u̱n ka karamsa-to̱ o-do̱ro̱tte̱ sa o zee ho̱no o-dak o̱ ro̱ no̱ m-garamse̱? 21 Ka ye̱ ro̱ no̱ m-yoose̱ u̱n ka karamsa-to̱ à, ro̱ no̱ m-ze̱e̱, “Wo̱ jar o-jar o ci go̱n ka rii-yo á! Wo̱ jar o-jar o rek go̱n ka rii-yo m-re̱ yo á! Wo̱ jar o-jar o bu̱p go̱n ka rii-yo á!” 22 Go̱n ka karamsa-to̱ ro̱ u̱ntu̱n rem-se ro̱ m-go̱s á. A komse̱ u̱n to̱ ne̱ a argu̱ to̱ m-jore̱. No̱m mo̱ u̱n ne̱t-mo̱, mo̱ u̱n rwu̱u̱n u̱n yoos-de u̱n ne̱t. No̱ nome̱ go̱n ka rem-se o-do̱ro̱tte̱ á. 23 U̱n yish-ye̱ u̱n hun-ne̱, go̱n ka karamsa-to̱ ro̱ u̱n sha-mo̱ u̱s-nap ne̱, to̱ ro̱ m-hante̱ m-se̱nge̱ de̱e̱n u̱n gwu̱gwe̱r-mo̱ u̱r-hi ne̱ a kutute̱ hun-ne̱ u̱nze ye̱ to̱ro̱g be-de Shir. Har ye̱ ro̱ u̱n reese̱ u̱n wu̱r-to̱ u̱n ye̱ u̱r-ko̱o̱b. Ye̱ ro̱ m-ze̱e̱ ko̱ Shir a ho̱ge̱ o-zak. Amba o-nip ka karamsa-to̱ ro̱tt de ken be̱e̱b-de to̱ hette̱ gu u̱n hun-ne̱ ye̱ garamsu̱te̱ wu̱r-to̱ u̱n ye̱ á.

*Bo̱r-u̱s yoor:12 2:12 Hyen komo: Roma 6:4.

Bo̱r-u̱s yoor:13 2:13 Hyen komo: Apis 2:1-5.

Bo̱r-u̱s yoor:14 2:14 Hyen komo: Apis 2:15.

§Bo̱r-u̱s yoor:16 2:16 Hyen komo: Roma 14:1-6.

*Bo̱r-u̱s yoor:19 2:19 Hyen komo: Apis 4:16.