Taku̱rda-o Burus o̱ wu̱ gene̱ yan-dor Ye̱so n-me̱ bo̱-o̱
o-Korosiya
Rem-se ro̱ n-me̱ à:
M-zante̱ 1:1-8
No̱m-mo̱ Shir u̱n se̱nge̱-m Kiristi ne̱ 1:9—2:19
Ho̱o̱g-m pu̱-mo̱ n-me̱ u̱n Kiristi 2:20—4:6
U̱r-ko̱m 4:7-18
Bo̱r-o gaan
Me̱ Burus, me̱ ge̱nbe̱ ka taku̱rda-o̱. Me̱ wan-To̱m Ye̱soKiristi wu̱,* 1:1 Wu̱ Shir daagne̱ à. remen Shir daagu̱ me̱ u̱m waragté̱ ko-yan-To̱m Ye̱so. Me̱ kane̱ u̱n o̱r na ne̱ Timoti ko-yan-dor.
Me̱ no̱ m-to̱mbe̱ u̱n ka taku̱rda-o̱, no̱ hun-ne̱ ye̱ Shir u̱n Kiristi ne̱. Komo o̱r te̱ ne̱ yan-dor u̱n bo̱-o̱ o-Korosiya. Shir mustu̱ no̱ ba m-ku̱ko̱p, komo no̱ ro̱ yan-e̱ss u̱t-ma ye̱ be-de u̱n wu̱. U̱m ko̱no̱g u̱nze Shir o-Tato na wu̱ se̱ngu̱ no̱ m-gu, wu̱ 'ye no̱ m-yar u̱n gwu̱gwu̱-mo̱ u̱r-hur ne̱.
U̱r-bo̱ngo̱n u̱s-ko̱n ne̱
Ko̱ o̱ ke da-o̱ te̱ u̱s-ko̱n rem no̱, te̱ u̱n bo̱m u̱n Shir rem no̱. Te̱ u̱s-ko̱n be-de Shir wu̱ ro̱ Tato-o Wan-Ko̱yan na Ye̱so Kiristi à. Te̱ bo̱mo̱g Shir rem no̱ remen te̱ ho̱gu̱te̱ ma-to̱ u̱n she̱r-m no̱ be-u̱r Ye̱so Kiristi, komo no̱ m-was u̱n kap hun-ne̱ ye̱ Shir ne̱. M-she̱r m-was ne̱ mo̱ ro̱ m-rwu̱nte̱ dish-o̱ u̱n rii-yo o-kwu̱m yo Shir he no̱ m-bo̱pse̱ yo wu̱ e̱ssu̱ no̱ re̱e̱ n-To̱n shir à. No̱ ho̱gu̱su̱te̱ cin n-ga ne̱ rem-se u̱r-bon se Shir swo̱re̱ o-nu wu̱a nomo no̱ à. No̱ ho̱gu̱su̱te̱ ka rem-se da-o̱ hun-ne̱ habe̱ ye̱ ru̱ru̱ no̱ Ma-to̱ m-Re̱re̱m ma-to̱ o-nip mo̱sse̱ u̱n Kiristi ne̱ à. Ko̱ kene̱ hun-ne̱ u̱t-mo̱o̱r ne̱ ro̱ m-ho̱ge̱ u̱n ka Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱, komo hun-ne̱ u̱t-mo̱o̱r ne̱ ro̱ m-warag u̱n yan-dor. Komo ye̱ ro̱ m-no̱m u̱n rii-yo Shir hette̱ o-zak à. Yo ka yo u̱n kor hond hond bo̱ no̱me̱ be u̱n no̱ da-o̱ no̱ ho̱ge̱ ka ma-to̱ u̱r-takan à. Komo no̱ nak o-nip u̱n yar-mo̱ Shir ne̱, u̱nze Shir ro̱ m-soks u̱n ba'as-to̱ u̱n ye̱ she̱re̱ be-u̱r Kiristi à. E̱paparas wu̱ yoosu̱ no̱ ka ma-to̱. Wu̱ ro̱ m-nome̱ u̱n Kiristi m-gu̱w, komo te̱ wu̱ m-co̱n. Wu̱ nomote̱ Wan-Ko̱yan m-gu̱w u̱n e̱ss u̱t-ma. U̱n su̱ge̱ u̱n te̱, wu̱ nomte̱ kaane̱. 1:7 Hyen komo: Koro 4:12; Pmo̱n 23. Wu̱ wu̱ komo ru̱ru̱ te̱ bo̱ Ku̱kt-o̱ Shir ya'u̱ no̱ m-was u̱n kap hun-ne̱ ye̱ Shir ne̱ à.
Remen kaane̱ cin ho̱-de te̱ ho̱ge̱ ma-u̱t no̱ to̱ u̱r-bon à, te̱ yage̱ u̱s-ko̱n rem no̱ á. Ko̱ o̱ ke da-o̱ te̱ u̱s-ko̱n u̱nze Shir kutu̱ no̱ myet rii-yo wu̱ co̱ne̱ no̱ nom à. Te̱ u̱n ko̱n-se Shir wu̱ 'ye no̱ u̱s-we̱e̱r u̱s-nap ne̱ se u̱n Ku̱kt-o̱ Shir. 10 Te̱ u̱n ko̱n-se Shir u̱nze no̱ she'et, bo̱ depe̱ ká ye̱ do̱re̱ Wan-Ko̱yan ye̱ she'et à. Komo no̱ se̱nge̱ wu̱ u̱n gwu̱'u̱rse̱ u̱r-hur u̱n nom u̱n rii-yo u̱r-bon ne̱. Te̱ u̱s-ko̱n komo bo̱ no̱ he m-ma'as u̱n no̱m u̱n bo̱ u̱n rii-yo u̱r-bon ko̱yanda à, no̱ nep Shir u̱r-bon ne̱. 11 Te̱ komo u̱s-ko̱n be-de Shir wu̱ tor ku̱kt-o no̱ wu̱ 'ye no̱ m-'wo̱ns, be-de u̱n do ye̱ u̱n no̱ be̱e̱b-de u̱n wu̱ de ro̱tte̱ u̱r-me'et á. Te̱ u̱s-ko̱n Shir kaane̱ remen no̱ hoksté̱ m-jo̱o̱se̱ o-zak m-gaag u̱t-me̱n ne̱ be-de u̱n swo̱ u̱r-ko̱o̱b. 12 Te̱ komo u̱s-ko̱n be-de Shir no̱ se̱nge̱ bo̱ngo̱n-de Shir Tato-o na. Wu̱ wu̱ muutu̱ no̱ hun-ne̱ ye̱ u̱n wu̱, remen no̱ bo̱'o̱sté̱ kum u̱n ka cim-yo wu̱a 'ye hun-ne̱ ye̱ u̱n wu̱, ye̱ ro̱ u̱r-she'et m-cecas à. 13 Shir ruutu̱ na u̱n kom-to̱ u̱n ko-Gwo̱mo-wu̱ u̱n ya-u̱t-ko̱t, be-de u̱n she'et-de o-comb. M-mo̱ka wu̱ rwo̱'o̱g Wà u̱n wu̱ Ye̱so wu̱ wu̱ ro̱ m-was de̱e̱n à, wu̱ nom gwo̱mo-u̱t na. 14 Remen Wà u̱n wu̱, wu̱ hokste̱ no̱m u̱n yo wu̱ no̱me̱ à. Kaane̱ Shir rumsu̱ na u̱n kom-to̱ u̱n ko-Gwo̱mo-wu̱ u̱n ya-u̱t-ko̱t, wu̱ sokste̱ ba'as-u̱t na. 1:14 Hyen komo: Apis 1:7.
Kiristi jiishe̱
15 Yatt-wu̱ ro̱ m-hyan u̱n Shir á, amba da-o̱ Wà u̱n wu̱ barme̱ ne̱t à, wu̱ kutute̱ hun-ne̱ Shir. Wu̱ ro̱ u̱n gwo̱mo-to̱ u̱n ko̱yan yo Shir no̱me̱ à. 16 U̱n bu̱-yo ka Wà-wu̱, Shir no̱me̱ ko̱yan yo ro̱ n-To̱n komo o-dak ne̱ à, myet yo a m-hyan ne̱ komo u̱n yo a m-hyane̱ ne̱ á. Mo̱sse̱ u̱n wu̱ ne̱ a no̱me̱ hun-ne̱ ye̱ ro̱ u̱t-gwo̱mo à. Yagu̱nte̱ yan-to̱m-ye̱ Shir u̱n to̱ ken ku̱kt-to̱ ne̱. Komo ko̱yan u̱n co̱w-yo u̱n wu̱ a nomte̱ yo, remen ko̱yan yo ye'et wu̱ m-se̱k. 17  Wà-wu̱ Shir ro ko̱n cin ba a u̱n no̱m ko̱ yo ke rii-yo, komo u̱n wu̱ ne̱ ko̱ yo ke rii-yo neke̱ kang-o gaan. 18 Komo wu̱, Kiristi, wu̱ ro̱ u̱n gwo̱mo-to̱ u̱n hun-ne̱ ye̱ u̱n wu̱. Komo wu̱ ro̱ ye̱ m-'er. Bo̱ hi-u̱r ro̱ u̱n gwo̱mo-to̱ o-wu̱r à, wu̱ wu̱ ro̱ takan-de u̱n ho̱o̱g pu̱-o̱ remen hun-ne̱ ye̱ u̱n wu̱. Wu̱ wu̱ Shir takne̱ m-'yons da-o̱ wu̱ mare̱ à, komo wu̱a do m-mar á. Remen wu̱ ro̱ u̱r-takan u̱n ko̱yan.§ 1:18 Hyen komo: Apis 1:22-23. 19 Remen Shir ye̱ zo̱ngse̱ u̱nze ko̱ de Kiristi waragte̱ ne̱t à, wu̱ ro̱ hond hond u̱n Shir ne̱ u̱n ko̱ yo ke bu̱-yo. 20 Komo Kiristi wu̱ Shir nomte̱ co̱w-yo m-mu̱u̱nte̱ u̱n ko̱yan yo wu̱ no̱me̱ à, be-de m-hongse̱ u̱n wu̱ ne̱. Yo ka mo̱ssu̱te̱ myet-mo̱ u̱n rii-yo ro̱ n-To̱n à u̱n ho̱no o-dak ne̱. Shir no̱mo̱g o-co̱w remen ko̱ yo ke rii-yo ma'aste̱ ba u̱t-ween u̱n wu̱ ne̱. Shir no̱mo̱g yo ka u̱n bu̱-yo u̱n ya'as u̱n Wà u̱n wu̱, a wu̱u̱ste̱ hyó-mo̱ u̱n wu̱, wu̱ meret n-to̱n o-kan.* 1:20 Hyen komo: Apis 2:16.
21 N-ga no̱ ya-o-Korosiya, no̱ ro no̱mo̱g m-pu̱pa u̱n Shir ne̱. Barag-u̱s no̱ rwo̱'o̱g no̱ waragte̱ yan-yage̱-to̱ Shir, komo no̱ ro m-nom u̱n rii yo̱-yo. 22 Amba m-mo̱ka, Shir hongsu̱te̱ she'et-u̱r so̱-de be-u̱r no̱ u̱n wu̱ ne̱. Wà u̱n wu̱ waragte̱ ne̱t komo wu̱ mer n-to̱n o-kan. Shir hongsu̱te̱ no̱ bo̱ wu̱ yage̱ Kiristi meret rem no̱ à. Wu̱ u̱n no̱m kaane̱ remen da-o̱ no̱ he m-e̱s u̱n co-o̱ Shir à wu̱a go̱ks no̱ hun-ne̱ ye̱ ba m-ku̱ko̱p ba u̱r-ba'as. Komo yatt-wu̱ he m-ze̱e̱ no̱ no̱mo̱g rii yo̱-yo á. 23 Nip-o̱ u̱rege̱ no̱ ma'aste̱ m-she̱r be-de u̱n Ma-to̱ m-Re̱re̱m. Se̱ no̱ she̱re̱g u̱r-be̱e̱b ne̱ u̱ntu̱n hur-o̱ a ma'e̱ n-to̱n u̱n shi'it-de m-'wo̱ns à. Taase no̱ yage̱ ko̱ wu̱ ke ne̱t-wu̱ we̱n no̱ hwo̱ o-dish u̱n rii-yo Shir swo̱re̱ o-nu u̱n Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱ u̱n wu̱ à. No̱ be'esu̱te̱ no̱ ho̱gu̱ssu̱te̱ ka ma-to̱. A ru̱ssu̱te̱ hun-ne̱ ka Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱ ho̱no o-dak kap. Komo me̱ Burus u̱n hi u̱n de wan-gaan wu̱ be-de u̱n gu̱w-ne̱ ye̱ Shir ya m-ko̱'o̱t u̱n ka ma-to̱.
Gu̱w-m Burus be-de u̱n yan-dor o̱ Shir
24 M-mo̱ka, me̱ o-zak remen ko̱o̱b-de me̱ m-swo̱ rem no̱ à. U̱n co̱n-m re, me̱n swo̱o̱n ka ko̱o̱b-de. Kiristi co̱no̱g u̱m su̱ u̱r-ko̱o̱b remen u̱n wu̱ remen u̱m guut hun-ne̱ ye̱ u̱n wu̱, yan-dor Ye̱so. 25 Me̱ wan-gaan wu̱ be-de u̱n nome̱ u̱n Shir m-se̱nge̱ remen gwu̱-o̱ yan-dor kap. Remen Shir u̱n daag me̱, wu̱ ya'astu̱ me̱ ka se̱nge̱-mo̱ remen u̱m guut no̱. Shir to̱mo̱g me̱ u̱m yoosu̱ no̱ ma-to̱ u̱n wu̱ u̱t-shishe̱. 26 Shir wukute̱ kà zo̱nge̱-to̱ n-ga, wu̱ u̱n no̱m kaane̱ u̱s-hak de̱e̱n. Shir 'ya hun-ne̱ u̱s-nap á, amba m-mo̱ka upsu̱sse̱ yo ro̱ be-de u̱n hun-ne̱ ye̱ Shir. 27 Shir daagte̱ m-kute̱ hun-ne̱ u̱n wu̱ zo̱nge̱-to̱ u̱n wu̱. Ká zo̱nge̱-to̱ to̱ ro wukute̱. Shir co̱no̱g m-gu ka ye̱ ba Yahuda-ne̱ á. Wu̱ co̱no̱g u̱nze Kiristi she'et u̱n no̱ ne̱. Wu̱ co̱no̱g no̱ ships ká dish-o̱ u̱nze no̱a kum se̱ps-mo̱ u̱n wu̱, mo̱ wu̱ swo̱re̱ o-nu à. Te̱ m-ru̱re̱ u̱n ko̱wan kwu̱m-o̱ ro̱ wukusse̱ mo̱sse̱ se̱ps-m Kiristi ne̱ à.
28 Te̱ ko̱'o̱te̱ u̱n ko̱wan wu̱ do̱re̱ Kiristi. Komo te̱ u̱n yoose̱ u̱n ko̱wan u̱n myet-o̱ u̱s-we̱e̱r ne̱. Yo a co̱ne̱ be-de u̱n yoos-u̱r te̱ à yo ro̱, bo̱ myet-mo̱ u̱n yan-dor ye̱ u̱n Kiristi he m-e̱s shiishe̱ da-o̱ ye̱ he m-e̱s u̱n co-o̱ Shir à. 29 O̱ rwo̱'e̱ me̱tte̱ m-se̱nge̱ mar-m-mar. Komo u̱m no̱mo̱g bo̱ u̱n no̱m-m re u̱m nomot ka se̱nge̱-mo̱ be-de u̱n rwo̱ u̱n 'wo̱ns-mo̱ Kiristi ya'u̱ me̱ à.

*Bo̱r-o gaan:1 1:1 Wu̱ Shir daagne̱ à.

Bo̱r-o gaan:7 1:7 Hyen komo: Koro 4:12; Pmo̱n 23.

Bo̱r-o gaan:14 1:14 Hyen komo: Apis 1:7.

§Bo̱r-o gaan:18 1:18 Hyen komo: Apis 1:22-23.

*Bo̱r-o gaan:20 1:20 Hyen komo: Apis 2:16.