Bo̱r-u̱s nass
O̱r re ne̱, yan-dor, u̱m waste̱ u̱n no̱ ne̱, komo me̱ o-sakto̱ m-hyenet no̱, hakku̱re̱ no̱ se̱ngu̱ no̱ o-do̱ro̱tte̱ u̱n Wan-Ko̱yan, no̱ se̱nge̱ m-she̱r u̱n wu̱, no̱ ru̱ me̱ o-zak, u̱n se̱s-u̱s ne̱.
Ma-to̱ m-Re̱re̱m
Etuto̱di u̱n Sinu̱tike no̱ hakku̱re̱ no̱ yage̱ m-su̱u̱ne̱ u̱n ma-u̱t no̱, amba e̱ss no̱ u̱r-hi be-u̱r gaan, bo̱ no̱ ro̱ yan-do̱re̱ u̱n Wan-Ko̱yan à. Wan-yen de, u̱m ko̱no̱g o gu ka ne'a-ne̱ ye̱, remen ye̱ u̱n Ku̱rement ne̱, no̱mo̱g m-se̱nge̱ u̱n me̱ ne̱, u̱n myet u̱n yan-ko̱'o̱t u̱n Ma-to̱ m-Re̱re̱m ne̱, ye̱ ka, Shir ge̱ne̱g jin-to̱ u̱n ye̱ u̱n taku̱rda-o̱ u̱n ho̱o̱g-mo̱ ba m-ta.
No̱m no̱ o-zak u̱n Wan-Ko̱yan ko̱yanda, komo me̱ no̱ m-ze̱e̱ zak-o̱ re̱ no̱. Yage̱ myet hun-ne̱ hyen gwu̱gwe̱r-mo̱ u̱r-hi u̱n no̱, u̱n kap yo no̱ m-no̱m à, remen Wan-Ko̱yan ro̱o̱n ba u̱n naas o-da. No̱ ho̱ hi u̱n no̱ u̱n barag-se u̱n rii á. Amba ru̱ru̱ no̱ Shir rii-yo no̱ co̱ne̱ à, no̱m no̱ u̱s-ko̱n u̱n hur-de u̱r-bo̱ngo̱n. No̱ se̱nge̱ kaane̱, Shir a 'ye no̱ gwu̱gwu̱-mo̱ u̱r-hur, mo̱ jiishe̱ napse̱ u̱n ne̱t à. Wu̱a dossu̱ no̱ rii-yo rangsu̱ no̱ à, remen no̱ she̱re̱g be-u̱r Ye̱so Kiristi.
U̱n to̱ ka ma-to̱, o̱r re ne̱, yan-dor, u̱m co̱no̱g no̱ e̱ss hur-u̱t no̱ u̱n ko̱ yo ke rii-yo ro̱: o-nip à, rii-yo depe̱ à, rii-yo ro̱ kashi à, rii-yo ro̱ ba m-ku̱ko̱p à, rii-yo hun-ne̱ he m-was à, yo a he m-rwo̱r Ma-to̱ m-Re̱re̱m à, rii-yo jiishe̱ u̱r-bon à, u̱n rii-yo wo̱o̱ u̱r-bo̱ngo̱n ne̱ à. No̱m no̱ myet yo u̱m yoosu̱ no̱ à, u̱n yo no̱ go̱kse̱ ne̱ à. Ko̱ yo no̱ ho̱ge̱ be u̱n de à, ko̱ yo no̱ hyane̱ me̱ m-no̱m à. No̱m no̱ go̱n kaane̱, Shir wa-m-'ya u̱n gwu̱gwu̱-mo̱ u̱r-hur, wu̱a she'et u̱n no̱ ne̱.
Me̱ u̱r-bo̱ngo̱n u̱n yar-m no̱
10 U̱r-ko̱m, bo̱ no̱ bakse̱ u̱n me̱ ne̱ à, me̱ u̱r-bo̱ngo̱n de̱e̱n be-de Shir. Komo bo̱ no̱ hwo̱ me̱ u̱r-hur à, u̱m nepste̱ me̱ ka no̱ u̱t-to̱ á. Amba no̱ kum u̱r-ke̱e̱r no̱ kutute̱ me̱ á. 11 Yanze me̱ no̱ u̱m ru̱re̱ u̱n ka ma-to̱ remen u̱m co̱no̱g yo ken rii-yo á. U̱m yooste̱ bo̱ u̱m he m-she̱r u̱n rii-yo u̱m ro̱tte̱ à. 12 U̱m nepste̱ yo ko̱o̱b-u̱r ro̱ à, komo u̱n yo kwu̱m-o ro̱ ne̱ à, u̱m yooste̱ bo̱ u̱m he m-she̱r u̱n ko̱ yo ke rii-yo ko̱ru̱ me̱ à, ko me̱ u̱n coog ne̱ ko̱ m-me̱r, u̱m nepste̱ bo̱ u̱m he o-zak à, ko̱ u̱m ro̱ o-kwu̱m ne̱ ko̱ da-o̱ u̱r-ko̱o̱b. 13 Man hoks m-no̱m u̱n ko̱ yo ke rii-yo, remen Kiristi, ya'ag me̱ u̱r-be̱e̱b. 14 Myet u̱n kaane̱ ne̱, me̱ u̱r-bo̱ngo̱n bo̱ no̱ me̱ m-gu m-mo̱ka bo̱ me̱ u̱n swo̱ u̱r-ko̱o̱b à. 15 No̱ ya-o-Piripi no̱ nepste̱ u̱r-takan yo u̱m he no̱ m-ru̱re̱ à, bo̱ u̱m nape̱ yo à. U̱r-takan, da-o̱ no̱ ho̱ge̱ Ma-to̱ m-Re̱re̱m à, to̱ ma Ye̱so Kiristi, wu̱ u̱m rwo̱re̱ ma-to̱ u̱n wu̱ à, da-o̱ u̱m rwu̱u̱ne̱ u̱m yagne̱ dak-o no̱ o-Makidoniya, yatt yan-dor Ye̱so ye̱ gu me̱ u̱n hwo̱r ne̱ remen yo u̱m co̱ne̱ á, se no̱ cot. 16 Ko̱ da-o̱ u̱m ro'e̱ o-Tasaronika, n-me̱ u̱n dak-o̱ o-Makidoniya, no̱ tomsu̱nte̱ me̱ yar-mo̱ u̱n hwo̱r ba o-gaan á, amba o-yoor, da-o̱ u̱m co̱ne̱ gwu̱ à.* 4:15-16 Hyen komo: 2Kor 11:9. 4:16 Hyen komo: Se̱ng 17:1. 17 Ba remen u̱m co̱no̱g no̱ 'ye me̱ m-yar á, amba u̱m co̱no̱g no̱ 'ye m-yar remen Shir topo̱té̱ no̱. 18 Nap no̱ u̱nze yo no̱ to̱mnu̱nte̱ me̱ à wo̱o̱nte̱ be u̱n de, komo yo aragte̱ bo̱ u̱m co̱ne̱ à, cin da-o̱ E̱paraditus hante̱ me̱ ka saw-to̱ no̱ to̱mo̱nte̱ wu̱ à. Ya ro̱ sa o zee no̱ ya'ag Shir no̱w-mo̱ m-shi'igin, mo̱ u̱r-seke̱, Shir go̱kste̱, komo wu̱ ho̱gu̱te̱ m-re̱re̱m. 4:18 Hyen komo: Rwu̱u̱ 29:18. 19 Komo Shir wu̱ me̱ u̱n dor à, wu̱a 'ye no̱ myet rii-yo he no̱ m-gu u̱n she'et-u̱r no̱ à. Wu̱a no̱m yo u̱r-hur sak u̱n mo̱k-o̱ u̱n wu̱, o-kwu̱m ne̱ u̱n Kiristi, Ye̱so. 20 Ko̱yanda, a se̱ke̱mse̱ no̱ Shir, Tato na n-To̱n ba u̱r-ma. Shir zee kaane̱!
Gas-de u̱r-bu̱ste̱
21 Gas no̱ bo̱ u̱n wu̱ go̱kse̱ wu̱ sher u̱n Ye̱so Kiristi à. O̱r re ne̱, yan-dor, ye̱ ro̱ me̱ m-gu kaane̱ à, ye̱ to̱mbu̱te̱ gas-de u̱n ye̱ be-u̱r no̱. 22 Kap yan-dor ye̱ Shir, ye̱ ro̱ u̱n ka bo̱-o̱ à, ye̱ ro̱ no̱ m-gas u̱n ka gu̱w-ne̱ ye̱ ne̱, ye̱ ro̱ u̱n hur-o̱ u̱n ko-Gwo̱mo Sisar à.
23 Me̱ u̱s-ko̱n be-u̱r Wan-Ko̱yan Ye̱so Kiristi, wu̱ 'ye no̱ u̱r-ho̱ kap.

*Bo̱r-u̱s nass:16 4:15-16 Hyen komo: 2Kor 11:9.

Bo̱r-u̱s nass:16 4:16 Hyen komo: Se̱ng 17:1.

Bo̱r-u̱s nass:18 4:18 Hyen komo: Rwu̱u̱ 29:18.