Bo̱r-u̱s tet
Me̱ she̱r u̱n se̱nge̱-m re á
Ko ya no̱me̱, o̱r re ne̱, yan-dor. Ye̱so u̱m ko̱no̱g Wan-Ko̱yan wu̱ 'ye no̱ o-zak u̱n rii-yo no̱ m-no̱m à. Man ker u̱n gene̱ u̱n no̱ tomso ne̱, rii-yo u̱m ro genetu̱ na n-ga á, remen yo he no̱ m-gu be-de yan-raks-u̱t no̱. Ine̱ no̱ eso u̱n go u̱n ka hun-ne̱ ye̱ ro̱ sa o zee ye̱ge̱-sakra à, ye̱ ro̱ shiishe̱ u̱n me̱n-u̱t jaas-to̱ à, u̱n ye̱ ro̱ u̱n ce̱tu̱ru̱ u̱t-wu̱r ne̱ à, ye̱ zee se a ko̱o̱g no̱, no̱ kumut gwu̱.
Ye̱ ro̱ m-ze̱e̱ ye̱ ro̱ hun-ne̱ ye̱ Shir* 3:3 hun-ne̱ ye̱ Shir u̱t-Girik: ya-u̱r-ko̱., amba na ro̱ hun-ne̱ kashi-ye̱ Shir, remen Ku̱kt-o̱ Shir ro̱ na m-gu u̱n bo̱ngo̱n-de Shir, komo te̱ she̱re̱g u̱n rii-yo Kiristi, Ye̱so no̱me̱ à. Te̱ u̱s-se̱s u̱n rii-yo Ye̱so no̱me̱ à, a she̱r u̱n yo a no̱me̱ a hante̱ á. No̱ nepste̱ u̱nze man hoks m-wo̱s u̱r-be̱ remen rii-to̱ no̱me̱ u̱ntu̱n u̱r-ko̱ à. Amba me̱ no̱m á. U̱rege̱ ye̱ ken ye̱ ro̱ u̱s-se̱s remen rii u̱ntu̱n u̱r-ko̱, u̱m co̱no̱g ye̱ m-kute̱ u̱nze u̱m aragsu̱te̱ ye̱. Ho̱-u̱r aeere̱-de u̱n mat-o re, a ko̱o̱g me̱, bo̱ Shir ru̱re̱ ya-n-ga-ye̱ à. Me̱ ko-Isra-wu̱, komo u̱n baag-o Banyamin. Me̱ ko-Ibra wu̱ zak. Me̱ ko-Parisa-wu̱, remen kaane̱, me̱ o-do̱ro̱tte̱ o̱ u̱n karamsa-o te̱, o̱ u̱n Yahuda-ne̱ hond hond. 3:5 Hyen komo: Roma 11:1; Se̱ng 23:6; 26:5. U̱m ya'ag yan-dor Ye̱so u̱r-ko̱o̱b remen me̱n dor o̱ o-karamsa kom-u̱t yoor. Me̱ m-ze̱e̱ ko̱ ne̱t kashi u̱m ro remen me̱ m-do̱re̱ myet rii-yo karamsa-o ze̱e̱ à. Me̱ ku ko̱ o-gaan á. 3:6 Hyen komo: Se̱ng 8:3; 22:4; 26:9-11. Ka rii-yo u̱m ro m-ze̱e̱ yo ro me̱ m-gu à, m-mo̱ka u̱m nepste̱ myet hwaa-o̱, remen u̱m nak rii-yo Kiristi no̱me̱ à. Komo u̱m nepste̱ ko̱ yo ke rii-yo hwaa-o̱, nap-u̱s Ye̱so Kiristi, Wan-Ko̱yan aragte̱ ko̱yan. M-mo̱ka u̱m jorete̱ kap ko̱ yo ke rii-yo n-te̱ o-buse̱, remen u̱m she'etté̱ u̱n Kiristi ne̱, be-u̱r gaan.
Komo u̱m nept me̱ kang-o gaan u̱n wu̱ ne̱, me̱ m-o̱o̱g u̱n rii-yo u̱r-bon yo u̱m no̱me̱ á ko̱ do̱ro̱tte̱-o̱ u̱n karamsa-o̱ Shir. Amba u̱m she̱re̱g be-u̱r Kiristi wu̱ guut me̱, remen co̱w-yo Shir hette̱ na muut te̱te̱ u̱n wu̱ ne̱ à, se̱ a she̱re̱g u̱n wu̱. 10 Myet yo u̱m co̱ne̱ à, yo ro̱ u̱m nep Kiristi, komo u̱m nept be̱e̱b-de 'yonse̱ wu̱ u̱n ho̱o̱g à. U̱m hokste̱ m-yoos u̱n swo̱ u̱r-ko̱o̱b u̱n wu̱ ne̱, u̱m waragté̱ u̱ntu̱n wa o-do̱ro̱tte̱ har o̱ wo m-mar à. 11 Remen kaane̱, u̱n yo ken co̱w-yo u̱m nept ine̱-mo̱ u̱n margan-ne̱.
Se̱nge̱-mo̱ m-se̱nge̱ u̱m reet u̱r-ho̱ à
12 Me̱ ze̱e̱ u̱m nak ko̱ u̱m re̱e̱g u̱r-ho̱ u̱n kap ka rii-yo á. Komo me̱ ze̱e̱ Shir komoste̱ ma-u̱t re á. Amba me̱ m-se̱nge̱ de̱e̱n, u̱m waktu̱te̱ kap yo Ye̱so Kiristi, co̱ne̱ u̱m wakte̱ da-o̱ wu̱ daage̱ me̱ à. 13 O̱r re ne̱, yan-dor, me̱ ze̱e̱ ke̱e̱g-yo u̱m ro̱ á, u̱ntu̱n wu̱ á. Amba rii gaan u̱m co̱ne̱ m-no̱m kap: u̱m co̱no̱g to̱-to̱ ke me̱ yo aragse̱ à, amba u̱m se̱nge̱ u̱n yo ro̱ co à. 14 Bo̱ wa-u̱t-mu̱r ro̱ m-se̱nge̱, wu̱ reet u̱r-ho̱ be-de u̱t-mu̱r à, man ru̱ be̱e̱b u̱n de kap remen u̱m reet wan-mu̱r-u̱t re, remen Shir ru̱'u̱t me̱ be-de u̱n ke̱e̱g ne̱. U̱m she'ete̱ n-to̱n be-de Shir remen Kiristi, Ye̱so ya'ag me̱ u̱r-ho̱.
15 Remen kaane̱, kap no̱, ye̱ nape̱ rii-yo no̱ ro̱ m-no̱m à, no̱a hu̱u̱ u̱r-hur u̱n ka rii-yo me̱ u̱t-ma remen yo à. Komo u̱rege̱ no̱ de̱k ka rii-yo me̱ m-ze̱e̱ á, Shir a gu no̱ m-ceker hond hond. 16 Amba a nom no̱ o-do̱ro̱tte̱ o̱ o-nip o̱ u̱n yo a rege̱ a yoosu̱te̱ à.
17 O̱r re ne̱, yan-dor, mo̱ssu̱ no̱ u̱t-hi u̱n ma-u̱r Ye̱so Kiristi, bo̱ me̱ m-no̱m à. Komo no̱ wer ka ye̱ ro̱ u̱r-she'et u̱n go̱n ka co̱w-yo te̱ yoosu̱ no̱ à.§ 3:17 Hyen komo: 1Kor 4:16; 11:1. 18 Remen u̱m ru̱ssu̱tu̱ no̱ co co n-ga, komo u̱m ze̱e̱g yo yish-m yish, ye̱ ken hun-ne̱ ye̱ ro̱ ko̱n ye̱ ro̱ m-no̱m u̱n rii-yo kute̱ u̱nze ye̱ ro̱ yan-yage̱-u̱t Kiristi, wu̱ meret n-to̱n o-kan à. 19 U̱r-ko̱m, Shir a sabu̱rse̱ ye̱ remen ye̱ ro̱ m-no̱m u̱n rii-yo ye̱ co̱ne̱ à, ku̱t-o̱ u̱n ye̱ ro̱ Shir o̱ u̱n ye̱, ye̱ ro̱ u̱n no̱m u̱s-se̱s da-o̱ ye̱ no̱me̱ rii-yo depe̱ ye̱ ho̱ge̱ m-'e̱ à. Ye̱ shooste̱ hi-de u̱n ye̱ u̱n barag-se go̱n hun-ne̱ ye̱ 'yare̱ Shir à. 20 Amba na, hur-u̱r na ro̱ n-To̱n u̱n shir komo na u̱r-'er de u̱n Wan-Gwu̱ rwu̱u̱nte̱ re̱e̱no̱ Wan-Ko̱yan, Ye̱so, ka Kiristi-wu̱, wu̱ Shir swo̱re̱ o-nu rem na à. 21 Da-o̱ wu̱ mu̱u̱ne̱ wu̱a baramse̱ wu̱r-u̱t na kane̱ n-dak remen a kumut wu̱r-u̱t pu̱-to̱ go̱n o̱ ma u̱n wu̱ o̱ u̱r-be̱e̱b da-o̱ Shir 'yonse̱ wu̱ u̱t-marimar à. Wu̱a baramse̱ wu̱r-u̱t na u̱n mu̱re̱ u̱n ka 'wo̱ns-mo̱ wu̱ hette̱ garamse̱ u̱n ko̱ yo ke rii-yo à.

*Bo̱r-u̱s tet:3 3:3 hun-ne̱ ye̱ Shir u̱t-Girik: ya-u̱r-ko̱.

Bo̱r-u̱s tet:5 3:5 Hyen komo: Roma 11:1; Se̱ng 23:6; 26:5.

Bo̱r-u̱s tet:6 3:6 Hyen komo: Se̱ng 8:3; 22:4; 26:9-11.

§Bo̱r-u̱s tet:17 3:17 Hyen komo: 1Kor 4:16; 11:1.