Bo̱r-u̱s yoor
Ma u̱n gwu̱gwe̱r-mo̱ hi-u̱r Ye̱so
Remen Kiristi, ya'ag no̱ jaab-o̱ u̱t-me̱n, komo wu̱ hamat no̱, remen no̱ u̱n mo̱rge̱-de u̱r-bon u̱n Ku̱kt-o̱ Shir ne̱, komo u̱n ho̱ge̱ 'wo̱n-u̱r o̱r u̱n no̱ ne̱, Ye̱so ro̱ u̱r-'wo̱n ne̱, wu̱ co̱no̱g no̱ komo. 2-4 Barag-u̱s no̱ u̱s-gaan, co̱n-m gaan, komo hur-u̱r gaan. No̱ no̱m co̱n-to̱ u̱r-hi á, ko u̱s-se̱s. Amba e̱ss no̱ u̱r-hi gwe̱rgwe̱r u̱n o̱r no̱ ne̱. No̱ gwo̱t no̱ jiishte̱ ne̱t á, amba gwo̱t no̱ u̱nze a jiishte̱ no̱. Gwo̱t no̱ o̱r no̱ ne̱, ba hi u̱n no̱ cot á. No̱ no̱me̱ yo ka, zak-o a ho me̱:
Barag-u̱s no̱ nom u̱ntu̱n se̱ ma Ye̱so Kiristi, kaane̱:
Ya wu̱ ro̱ gaan u̱n Shir ne̱,
amba wu̱ de̱k hi u̱n de u̱n wu̱ hond hond u̱n Shir ne̱ á.
Amba wu̱ muute̱ hi u̱n de u̱n wu̱ hwaa,
wu̱ wargu̱ru̱ ko-gu̱w u̱ntu̱n ne̱t.
Komo bo̱ wu̱ haante̱ à, u̱n wu̱r-o̱ u̱n ne̱t,
wu̱ gwe̱re̱gsu̱ru̱ hi-de u̱n wu̱.
Komo wu̱ no̱mu̱ru̱ o-do̱ro̱tte̱ o̱ woote̱ wu̱ m-mar à,
n-to̱n o-kan.
Remen wu̱ no̱mo̱g kaane̱, Shir jakste̱ wu̱
u̱n be-de jiishe̱ à,
wu̱ sagbu̱ru̱ wu̱ u̱t-gwo̱mo to̱ jiishe̱
ko̱ to̱ ke gwo̱mo-to̱ à.
10 Shir u̱n no̱m kaane̱, remen ko̱ se̱ ke rwu̱n-se a kwu̱kt,
se̱ 'ye Ye̱so m-se̱k,
ko̱ n-to̱n, ko̱ n-dak, ko̱ ne̱ n-me̱ o-dak.
11 Ko̱ wu̱ ke ne̱ a zee,
“Ye̱so Kiristi ro̱ Wan-Ko̱yan,”
no̱m u̱n kaane̱, a hante̱ m-se̱ps be-de Shir Tato na.* 2:10-11 Hyen komo: Isha 45:23 (u̱t-Girik).
M-cecas u̱ntu̱n ye̱ge̱-re̱ge̱n
12 O̱r re ne̱, yan-dor, ma no̱ Ye̱so, do̱ro̱tte̱-o̱ no̱ ro̱ m-no̱m da-o̱ u̱m ro be-u̱r no̱ à. U̱m co̱no̱g m-mo̱ka do̱ro̱tte̱-o no̱ jiish o̱ n-ga. She'et no̱ kaane̱, remen no̱ ye'et Shir u̱t-go̱s, u̱n gye̱r-o̱ u̱n wu̱ remen wu̱ guug no̱. 13 Remen Shir ro̱ u̱n se̱nge̱-m u̱n no̱ ne̱, no̱ cu̱n m-no̱m ne̱, komo no̱a hoks m-no̱m rii-yo wu̱ co̱ne̱ no̱ no̱m à.
14 No̱m no̱ ko̱ yo ke rii-yo ba u̱s-cenene, ko su̱ne̱-mo̱ u̱t-ma. 15 Bo̱ hur-u̱t no̱ he u̱t-pus to̱, ba u̱t-re̱e̱b, no̱ warag kashi u̱n yakar-ye̱ Shir n-te̱te̱ o̱ u̱n yan-hur-u̱t rim-to̱ u̱n kaane̱ ye̱a hyen no̱ m-cecas ne̱ u̱ntu̱n ye̱ge̱-re̱ge̱n kyarkyar n-te̱ o-comb. 2:15 Hyen komo: Kara 32:5. 16 No̱ ko̱'o̱t ka ma-to̱ ro̱ u̱n 'ya m-ho̱o̱g à, remen u̱m nomot u̱s-se̱s rem no̱, u̱m nept se̱nge̱-m re ja m-ho̱ á, u̱n ho̱-de Kiristi, he m-mu̱u̱n à. 17 Amba ko̱ a duus me̱ u̱ntu̱n rii-yo m-swo̱ yo u̱r-seke̱ u̱n gu̱w-mo̱ ro̱ m-rwu̱u̱n ne̱ be-de u̱n she̱r-m no̱ à, me̱ m-ho̱ge̱ m-re̱re̱m o-zak ne̱ u̱n no̱ kap. 18 U̱n remen kaane̱ no̱ ma no̱m no̱ o-zak u̱n me̱ ne̱.
Timoti u̱n E̱paraditus ne̱
19 Me̱ o-sakto̱ u̱nze Wan-Ko̱yan Ye̱so a toso me̱ m-to̱mbe̱ Timoti ba u̱n naas o-da be-u̱r no̱, remen wu̱ ye'et me̱ jaab-o̱ u̱t-me̱n, da-o̱ wu̱ waktu̱ne̱ komo wu̱ ru̱ru̱ me̱ rii-yo u̱r-bon yo no̱ m-no̱m à. 20 Yatt-wu̱ arge̱ wu̱ kane̱ be u̱n de á, wu̱ co̱nu̱ no̱ u̱ntu̱n Timoti á. Hur-de u̱n wu̱ ro̱ co co be-u̱r no̱. 21 U̱m ze̱e̱g yo ka remen ko̱ wu̱ ke wu̱ co̱no̱g hi u̱n de u̱n wu̱, hur-de u̱n ye̱ ro̱ co co be-u̱r Ye̱so Kiristi á. 22 Amba no̱ nepste̱ Timoti kutute̱ hun-ne̱ u̱nze wu̱ bo̱'o̱ste̱. Bo̱ wà ro̱ u̱n no̱m m-se̱nge̱ u̱n tato u̱n wu̱ ne̱ à, wu̱ ko̱'o̱te̱ ka Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱ u̱n me̱ ne̱. 23 Me̱ o-sakto̱, man to̱mbe̱ wu̱, da-o̱ u̱m nape̱ be-de u̱m ro̱ à. 24 U̱m nepste̱ u̱n hur u̱n de, o̱ ka: Wan-Ko̱yan a gu me̱ komo man habe̱ be-u̱r no̱ ba u̱n naas o-da.
25 Amba u̱m waksu̱te̱ hur u̱n de, u̱r-takan, man to̱mbe̱ o̱r re wan-dor, E̱paraditus, wu̱ waragbe̱ be-u̱r no̱. Wu̱ no̱mo̱g m-se̱nge̱ u̱n me̱ ne̱, u̱n rwo̱r u̱n ka Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱. Komo wu̱ rangu̱te̱ u̱n me̱ ne̱ be-de yan-yage̱-to̱ u̱n Ma-to̱ Shir. No̱ to̱mo̱nte̱ wu̱ rem no̱, komo wu̱ haante̱, wu̱ guug me̱ u̱n yo u̱m co̱ne̱ à. 26-27 No̱ ho̱gu̱te̱ u̱nze wu̱ piishe̱ á, har wu̱ ba'aste̱ m-mar. Bo̱ wu̱ nape̱ u̱nze no̱ ho̱gu̱te̱ wu̱ piishe̱ á, hur-de u̱n wu̱ nassu̱te̱. Wu̱ co̱n no̱ naas u̱r-hur remen wu̱ á. Man to̱mbe̱ wu̱ remen hur-u̱r no̱ gwu̱ru̱te̱. O-nip, wu̱ ro piishe̱te̱ á. Amba Shir wu̱ yage̱ wu̱ meret á, Shir mu̱u̱ntu̱te̱ wu̱ ke̱rke̱r. Ba wu̱ Shir kute̱ u̱r-'wo̱n cot á, amba u̱n me̱ ne̱. Wu̱ co̱n me̱ u̱m kum penem-se u̱n me̱n-u̱t rim-to̱, komo u̱n do̱ o̱ u̱n yo u̱m ro̱tte̱ á 28 O̱ hante̱ u̱m tu̱nu̱t de̱e̱n u̱m to̱mbe̱ wu̱ waragbe̱ be-u̱r no̱, remen no̱ hyenet wu̱, komo no̱ nomot o-zak, komo barag-u̱s re hept. 29 Remen kaane̱, go̱ksbe̱ no̱ wu̱ o-zak ne̱ u̱n co̱w-yo Wan-Ko̱yan he m-co̱n no̱ no̱m à. 'Ya no̱ wu̱ m-se̱k komo u̱n ye̱ ken ye̱ ne̱ u̱ntu̱n wu̱, 30 remen wu̱ ba'aste̱ m-mar remen se̱nge̱-m Kiristi, u̱n jo̱re̱ u̱n hi-de u̱n wu̱. Wu̱ u̱n no̱m yo ka remen wu̱ guut me̱ bo̱ no̱a hoks me̱ m-no̱me̱ á, remen no̱ ro̱ kane̱ á.

*Bo̱r-u̱s yoor:11 2:10-11 Hyen komo: Isha 45:23 (u̱t-Girik).

Bo̱r-u̱s yoor:15 2:15 Hyen komo: Kara 32:5.