Taku̱rda-o Burus o̱ wu̱ gene̱ yan-dor Ye̱so n-me̱ bo̱-o̱
o-Piripi
Rem-se ro̱ n-me̱ à:
M-zante̱ 1:1-11
Rem-u̱s Burus se u̱n hi u̱n de u̱n wu̱ 1:12-26
M-ho̱o̱g n-me̱ u̱n Kiristi 1:27—2:18
Zo̱nge̱-u̱t Burus rem Timoti ne̱ u̱n E̱paraditus 2:19-30
U̱r-ke̱we̱s u̱n ma-to̱ u̱n ya-u̱t-yage̱ o-darem ne̱ 3:1—4:9
Burus u̱n nay u̱n wu̱ ne̱ wu̱ u̱n bo̱-o̱ o-Piripi 4:10-20
U̱r-ko̱m 4:21-23
Bo̱r-o gaan
U̱r-gas
Me̱, Burus u̱n Timoti ne̱ yan-gu̱w-m Ye̱so Kiristi,* 1:1 Wu̱ Shir daagne̱ à. ro̱ no̱ m-gas, kap no̱ ye̱ ro̱ n-me̱ u̱n bo̱-o̱ o-Piripi à, ye̱ go̱kse̱ Ye̱so Kiristi à. Komo te̱ m-gas u̱n yan-gu̱t-de u̱n yan-dor Ye̱so, u̱n yan-m-se̱nge̱ ne̱. 1:1 Hyen komo: Se̱ng 16:12. Me̱ u̱n ko̱n-se Shir Tato na u̱n Wan-Ko̱yan ne̱ Ye̱so Kiristi, wu̱ 'ye no̱ u̱r-ho̱ u̱n gwu̱gwu̱-mo̱ u̱r-hur ne̱.
Bo̱m u̱n Shir u̱n ko̱n-se Shir ne̱
Ko̱ o̱ ke da-o̱ u̱m no̱me̱ u̱s-barag u̱n no̱ ne̱, me̱ u̱n bo̱m u̱n Shir rem no̱. Da-o̱ u̱m no̱me̱ u̱s-ko̱n be-de Shir rem no̱ à, zak-o ro̱ me̱ m-re̱ myet. Bo̱ u̱n ka ho̱-de no̱ go̱kse̱ ma-u̱t Ye̱so à, no̱ se̱ngu̱te̱ m-mo̱sse̱ u̱t-hi u̱n me̱ ne̱, u̱n ko̱'o̱te̱ u̱n hun-ne̱ ka Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱ ne̱, har m-mo̱ka. U̱m nepse̱ Shir wu̱ takne̱ no̱m u̱n rii-yo u̱r-bon u̱n n-me̱ u̱n hur-u̱t no̱ à, wu̱a se̱nge̱ m-no̱m har wu̱ komot kap, da-o̱ Ye̱so Kiristi, mu̱u̱ne̱ be-u̱r na komo à.
Komo hond hond o̱ u̱m ho̱ge̱ bo̱ u̱m ho̱ge̱ u̱n no̱ ne̱ à, o̱ rwo̱'e̱ me̱ttu̱ no̱ m-hwo̱ u̱r-ke̱e̱r, remen no̱ ro̱ u̱n mo̱sse̱ u̱t-hi u̱n me̱ ne̱, u̱n rwo̱r u̱n ka Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱, to̱ Shir ya'su̱ me̱ m-ru̱r à. Da-o̱ u̱m ro ke'o à, no̱ mo̱ssu̱te̱ u̱t-hi. Komo da-o̱ u̱m ro be-de u̱n yan-piish u̱t-ma à, u̱m she̱re̱g o-nip u̱n rwo̱r u̱n ka Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱ u̱n kute̱ u̱n hun-ne̱ ka Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱ nip-to̱.
U̱m waste̱ u̱n no̱ ne̱ de̱e̱n, hyange̱ bo̱ Kiristi, Ye̱so wasse̱ de̱e̱n u̱n no̱ ne̱ à. Shir nepse̱ ma-u̱t re nip-o̱.
Yo ka yo me̱ u̱s-ko̱n be-de Shir rem no̱, remen no̱ se̱ngu̱te̱ m-was u̱n o̱r no̱ ne̱ arge̱ bo̱ no̱ no̱me̱ n-ga à. Me̱ u̱s-ko̱n no̱ bo̱'o̱se̱ u̱s-nap se̱ Shir u̱s-we̱e̱r ne̱, 10 komo no̱a hoks m-daag yo jiishe̱ à u̱n be-de yo u̱r-bon u̱n yo ba u̱r-bon ne̱. Komo no̱ waragté̱ kashi u̱n hun-ne̱, no̱ no̱m rii-yo hun-ne̱ hette̱ no̱ m-pyap á, har da-o̱ Kiristi, mu̱u̱ne̱ à. 11 U̱m ko̱no̱g bo̱ ho̱o̱g-m no̱ u̱n hur-u̱r no̱ ne̱ he m-do̱ m-kashi à, u̱n be̱e̱b-u̱r Ye̱so Kiristi, kap yo ka yo me̱ u̱s-ko̱n remen da-o̱ hun-ne̱ nape̱ u̱nze no̱ u̱s-barag no̱ no̱m kaane̱, ye̱a 'ye Shir m-se̱k, ye̱ bu̱m wu̱.
Ke'et-m re doog ko̱'o̱t
u̱n ka Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱
12 O̱r re ne̱, yan-dor, u̱m co̱no̱g no̱ nep rii-yo no̱mu̱ me̱ à u̱n ka ho̱-to̱, yo zwo̱p ka Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱ á, amba hun-ne̱ de̱e̱n go̱kste̱ ma-u̱t Ye̱so. 13 Ke'et-m re rwo̱'o̱g karma-ne̱, ye̱ ro̱ u̱r-'er de u̱n den-o̱ u̱t-gwo̱mo à, u̱n ye̱ ken ye̱ ne̱ kane̱ m-nap u̱nze me̱ wan-do̱re̱ u̱n Ye̱so Kiristi wu̱. 1:13 Hyen komo: Se̱ng 28:30. 14 Remen ke'et-m re, rwo̱'o̱g yan-dor Ye̱so de̱e̱n bo̱'o̱su̱te̱ u̱n jaab-o̱ u̱t-me̱n. Komo ye̱ doste̱ o-gye̱r u̱n rwo̱r u̱n Ma-to̱ Shir.
15-17 Nip-o̱, ye̱ ken ye̱ ro̱ m-ko̱'o̱t u̱n ma-u̱t Kiristi, remen ye̱ ro̱ u̱r-shoob. Ye̱ ko̱'o̱te̱ ma-u̱t Ye̱so u̱n co̱n-mo̱ u̱r-hur, ye̱ ro̱ m-co̱n u̱m su̱ u̱r-ko̱o̱b ke'o à. Amba ye̱ ken ye̱ ko̱'o̱tte̱ ma-u̱t Kiristi, u̱n hur-u̱r gaan, ye̱ ka, ye̱ ro̱ m-ko̱'o̱t remen ye̱ co̱no̱g me̱, komo ye̱ nepste̱ Shir rwo̱'o̱g me̱ kaane̱ a kutute̱ hun-ne̱ u̱nze ka Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱ nip-o̱. 18 Ko̱ m-was! Me̱ o-zak remen kaane̱ ko̱ yo ke co̱w-yo, hun-ne̱ ho̱ge̱ ma-u̱t Kiristi. Ko ye̱ ken ye̱ ko̱'o̱t u̱n hur-u̱t yoor, ko ye̱ ken ye̱ ko̱'o̱t u̱n hur-u̱r gaan, u̱m ho̱gu̱te̱ o-zak, remen hun-ne̱ ho̱gu̱te̱ ma-u̱t Kiristi.
Komo man no̱m o-zak, 19 u̱m nepse̱ a ho'osu̱ me̱ remen ko̱n-u̱s no̱ be-de Shir, komo u̱n gwu̱ ne̱ o̱ rwu̱u̱ne̱ be-de u̱n Ku̱kt-o Ye̱so Kiristi à. 20 Du̱w-de u̱n co̱n-m re u̱n sakto̱ re ne̱ u̱m re̱ u̱r-ho̱ ba m-'e̱ u̱n se̱nge̱-mo̱ Shir ko̱ o̱ ke da-o̱, u̱m kum be̱e̱b-de u̱s-rwu̱n, remen m-mo̱ka u̱n ko̱ o̱ ke da-o̱ ne̱, Kiristi wu̱a ho̱ge̱ me̱ u̱n se̱k-mo̱ u̱n wu̱, ko̱ u̱m no̱m ho̱o̱g, ko u̱m mer. 21 Ho̱o̱g-m re ro̱ myet be-u̱t Kiristi, me̱ ro̱ u̱n ho̱o̱g ne̱, me̱ mere̱, komo jiishte̱ be u̱n de. 22 Man hoks o̱ ka m-nap yo m-daag á. U̱rege̱ me̱ u̱n ho̱o̱g ne̱, man se̱nge̱ se̱nge̱-mo̱ m-no̱m u̱n rii-yo depe̱ à. 23 Hur-u̱r u̱n de wo̱ngu̱te̱ be-u̱t yoor. U̱m co̱no̱g de̱e̱n u̱m mer u̱m waragte̱ be-u̱r Kiristi jiishte̱ me̱ kaane̱. 24 Amba me̱ ro kane̱ be-u̱r no̱ u̱n ho̱o̱g ne̱ jiishte̱ rem no̱. 25 U̱m nepse̱ jiishte̱ u̱r-bon rem no̱ me̱ ro̱ u̱n ho̱o̱g ne̱, man she'et u̱n no̱ ne̱, a doto no̱ ha co, komo no̱ no̱m o-zak, no̱ she̱r be-de Shir, 26 remen me̱ ro be u̱n no̱ ne̱ komo no̱a kum 'wo̱ns-mo̱ u̱n bo̱p u̱n Shir o-zak ne̱ u̱n do̱re̱ u̱n Ye̱so Kiristi ne̱, komo no̱ nom u̱s-se̱s rem re.
27 M-mo̱ka rii-yo jiishe̱ à, no̱m no̱ bo̱ Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱ ma Kiristi, co̱ne̱ à, ko̱ u̱m habe̱ m-hyen no̱, ko̱ me̱ habe̱ á, man ho̱ge̱ no̱ e̱ks m-'wo̱ns ne̱, kang-o gaan, komo co̱w-o gaan no̱ ine̱ eso remen ye̱ co̱ne̱ naas u̱n ka Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱ à. 28 No̱ ho̱ge̱ gye̱r-o̱ u̱n yan-yage̱-u̱t no̱ á. E̱s no̱ m-'wo̱ns ne̱ ko̱ o̱ ke da-o̱. No̱m u̱n kaane̱, no̱a kute̱ ye̱ u̱nze Shir a sabu̱rse̱ ye̱. Amba wu̱a gu no̱ remen Shir no̱ a deet no̱ n-to̱n. 29 U̱m ze̱e̱g yo ka, remen Shir ya'ag no̱ da-o̱ u̱n go̱ks u̱n ma-u̱t Kiristi, komo Shir ya'ag no̱ o-da no̱ su̱ u̱r-ko̱o̱b u̱n wu̱ ne̱. 30 M-mo̱ka no̱ u̱n swo̱ u̱r-ko̱o̱b, bo̱ u̱m swo̱o̱ n-ga à, komo no̱ hyanag u̱n hi u̱n no̱. Komo m-mo̱ka no̱ ho̱gu̱te̱ u̱nze har m-mo̱ka me̱ u̱n se̱nge̱-mo̱ u̱n swo̱o̱ u̱n ka ko̱o̱b-de ke'o.§ 1:30 Hyen komo: Se̱ng 16:19-40.

*Bo̱r-o gaan:1 1:1 Wu̱ Shir daagne̱ à.

Bo̱r-o gaan:1 1:1 Hyen komo: Se̱ng 16:12.

Bo̱r-o gaan:13 1:13 Hyen komo: Se̱ng 28:30.

§Bo̱r-o gaan:30 1:30 Hyen komo: Se̱ng 16:19-40.