Bo̱r-u̱s cind
She'et-de u̱n yakar, tat-ne̱, u̱n in-ne̱ ne̱
No̱ yakar no̱me̱ no̱ inu no̱ u̱n tat-ne̱ no̱ ne̱ o-do̱ro̱tte̱. Kaane̱ depe̱ no̱ no̱m remen no̱ ye̱ ma Wan-Ko̱yan ye̱.* 6:1 Hyen komo: Koro 3:20. Karamsa-o̱ u̱r-takan o̱ a mo̱sse̱ u̱n swo̱o̱ru̱ o-nu ne̱ à ze̱e̱g, “'Ya tato ru, u̱n inu ru ne̱ m-se̱k, remen o ho̱gu̱té̱ so̱k-mo̱ u̱n yo wo̱ m-no̱m à, komo ho̱o̱g-m ru no̱mu̱t m-se̱e̱b o-dak.” 6:2-3 Hyen komo: Rwu̱u̱ 20:12; Kara 5:16.
Tat-ne̱, no̱ jar no̱ no̱me̱ yakar no̱ o-su̱so̱k bo̱ ye̱ he no̱m u̱s-ryaab á. Amba kute̱ yakar ru bo̱ ye̱ he m-bo̱'o̱se̱ u̱s-nap à, u̱n yoos-de u̱n ma-u̱t Wan-Ko̱yan. 6:4 Hyen komo: Koro 3:21.
Gu̱w-ne̱ u̱n yan-hur-to̱ u̱n ye̱ ne̱
Gu̱w-ne̱, no̱me̱ no̱ yan-hur-u̱t no̱ ye̱ u̱n ka dak-o̱ o-do̱ro̱tte̱, no̱ 'ye ye̱ m-se̱k, no̱ gye̱r ye̱. No̱m no̱ kaane̱ u̱n hur-u̱r gaan. No̱m no̱ ye̱ o-do̱ro̱tte̱, bo̱ no̱ u̱n no̱me̱ u̱n Kiristi o-do̱ro̱tte̱ à. No̱ no̱m saw-to̱ u̱n gwo̱t-o̱ u̱n yish cot remen ye̱ bu̱mu̱t no̱ á. Amba no̱me̱ no̱ ye̱ o-do̱ro̱tte̱ sa o zee Kiristi, no̱ m-nome̱, no̱m no̱ yo Shir co̱ne̱ à u̱n hur-u̱r gaan. No̱m no̱ se̱nge̱-mo̱ u̱n gu̱w-m no̱ u̱n hur-u̱r gaan, u̱ntu̱n Wan-Ko̱yan no̱ m-no̱me̱ m-gu̱w, yanze hun-ne̱ cot á. Baks no̱ u̱nze Wan-Ko̱yan a 'ye ko̱ wu̱ ke ne̱t-wu̱ u̱r-'yons u̱n myet rem-se u̱r-bon se wu̱ no̱me̱ à, ko̱ ko-gu̱w-wu̱ ro̱ ko̱ ko-gu̱w á.§ 6:5-8 Hyen komo: Koro 3:22-25.
No̱ ya-o-hur-ye̱ u̱n gu̱w-ne̱, gwo̱t no̱ gu̱w-ne̱ no̱ komo bo̱ depe̱ à. No̱ 'ya ye̱ o-gye̱r á. Nap no̱ u̱nze myet no̱ u̱n ye̱ ne̱ ro̱ u̱n Wan-Ko̱yan ne̱ n-To̱n o-shir, komo wu̱ ro̱tt m-koos á.* 6:9 Hyen komo: Koro 4:1; Kara 10:17; Koro 3:25.
A dek no̱ kap saw-to̱ u̱r-gu̱n to̱ Shir
10 U̱r-bu̱ste̱, to̱r no̱ u̱n Wan-Ko̱yan Ye̱so u̱n ko̱ o̱ ke da-o̱, wu̱ doote̱ ku̱kt-o no̱ m-'wo̱ns n-me̱ 'wo̱ns-mo̱ u̱n be̱e̱b-de u̱n wu̱. 11 Co̱p no̱ myet saw-to̱ u̱r-gu̱n to̱ Shir ya'asu̱ no̱ à, remen no̱ kwangu̱té̱ ko-Gwo̱mo-wu̱ u̱n ya-u̱t-ko̱t. No̱m no̱ kaane̱ taase wu̱ hoks no̱ m-raks. 12 Me̱ u̱n ze̱e̱ kaane̱ remen gu̱n-u̱r na de u̱n hun-ne̱ de á. Amba dum-mo̱ atte̱ u̱n yan-dak-ye̱ rim-ye̱ ne̱ u̱n myet gwo̱mo-ne̱ ye̱ u̱n ya-u̱t-ko̱t ye̱ ro̱ be-to̱ ro̱ n-to̱n à. Komo ye̱ ro̱ u̱t-gwo̱mo u̱n ka dak-o̱ o-comb o̱. 13 Remen kaane̱, co̱p no̱ myet saw-to̱ u̱r-gu̱n to̱ Shir ya'asu̱ no̱ à. No̱m no̱ kaane̱ remen da-o̱ ka ho̱-u̱r yo̱-de de wo̱o̱ne̱ no̱ hoksté̱ m-e̱s eso. Da-o̱ no̱ komse̱ no̱m no̱ ko̱ yo ke rii-yo, a 'wo̱s no̱ eso.
14 Kááne̱ zo̱ngu̱ no̱ u̱r-gu̱n! No̱ kum nip-o̱ Shir o̱ waktu̱ no̱ u̱ntu̱n o-hap yo no̱ gage̱ u̱n byon-u̱s no̱ à. Yage̱ kashi u̱r-she'et warag be-u̱r no̱ u̱ntu̱n matuku-de o-kwo̱m de u̱r-gu̱n de he m-ho̱k u̱n wu̱r-u̱t no̱ à. 6:14 Hyen komo: Isha 11:5; 59:17. 15 Zo̱nge̱-to̱ u̱n ko̱'o̱t u̱n Ma-to̱ m-Re̱re̱m, to̱ ro̱ m-rwo̱ u̱n hun-ne̱ m-she'et she'et-de u̱n gwu̱gwu̱-mo̱ u̱r-hur u̱n Shir ne̱. To̱a warag u̱ntu̱n u̱t-ka'ante̱ u̱n na-u̱s no̱. 6:15 Hyen komo: Isha 52:7. 16 Myet u̱n kaane̱ ne̱, yage̱ she̱r-mo̱ waragtu̱ no̱ o-tum o̱ no̱ he m-bo̱p à, no̱ ho̱kte̱ hi u̱n no̱, remen no̱ senet e̱e̱r-ye̱ o-ra ye̱ u̱n ka ko-Gwo̱mo-wu̱ u̱n ya-u̱t-ko̱t wu̱. 17 Ka nap-se u̱nze Shir guug na be-de m-mar, ya se ro̱ u̱ntu̱n to̱o̱b-o̱ u̱r-gu̱n, o̱ no̱ he m-co̱p à. Ship no̱ Ma-to̱ Shir n-me̱ hur-u̱t no̱. Ya to̱ ro̱ u̱ntu̱n magay-o̱ Ku̱kt-o̱ Shir ya'asu̱ na to̱ guut na à.§ 6:17 Hyen komo: Isha 59:17. 18 Ko̱ de ke ho̱-de no̱ no̱m u̱s-ko̱n u̱n be̱e̱b-de u̱n Ku̱kt-o̱ Shir u̱n ko̱ yo ke rii-yo no̱ m-no̱m à. Se̱ngu̱ no̱ ko̱n-se Shir u̱n rii-yo no̱ o-hoob à. Ko̱n no̱ ko̱ o̱ ke da-o̱, bo̱ Ku̱kt-o̱ Shir kutu no̱ à. No̱ gyept yish á, se̱nge̱ no̱ ko̱n-se Shir remen hun-ne̱ ye̱ Shir myet. 19 Ko̱n no̱ rem re bo̱ Shir he me̱ m-'ya kashi u̱t-ma à, bo̱ u̱m he m-ko̱'o̱t u̱n Ma-to̱ m-Re̱re̱m ba o-gye̱r à, bo̱ u̱m he ru̱re̱ u̱n hun-ne̱ ma-to̱ o-nip to̱ ro̱ wukuse̱ n-me̱ u̱n Ma-to̱ m-Re̱re̱m à. 20 Me̱ ke'o m-mo̱ka, myet u̱n kaane̱ ne̱ me̱ m-ko̱'o̱t u̱n Ma-to̱ m-Re̱re̱m, me̱ wan-to̱m Kiristi wu̱. Ko̱n no̱ rem re bo̱ Shir he me̱ m-'ya u̱n jaab u̱m ko̱'o̱té̱ Ma-to̱ m-Re̱re̱m, bo̱ depe̱ à.
Gas-de u̱r-bu̱ste̱
21 U̱m co̱no̱g no̱ nep rew-m re u̱n yo me̱ m-no̱m ne̱ à. Tiko̱ko̱s, wu̱a ru̱ru̱ no̱ myet ma-u̱t re. Wu̱ ro̱ heno na wu̱ a m-co̱n à. Wu̱ nomote̱ Wan-Ko̱yan m-gu̱w u̱n hur-u̱r gaan.* 6:21 Hyen komo: Se̱ng 20:4; 2Tim 4:12. 22 Me̱ u̱n to̱mbe̱ wu̱ be-u̱r no̱ remen wu̱ ru̱ru̱tú̱ no̱ bo̱ te̱ ro̱ à, wu̱ do no̱ komo jaab-o̱ u̱t-me̱n. 6:21-22 Hyen komo: Koro 4:7-8.
23 O̱r re ne̱, me̱ u̱n ko̱n-se Shir Tato na u̱n Wan-Ko̱yan Ye̱so Kiristi ne̱, ye̱ 'ye no̱ gwu̱gwu̱-mo̱ u̱r-hur. Komo ye̱ ru̱ no̱ m-was u̱n o̱r no̱ ne̱, no̱ se̱nge̱ m-she̱r ne̱, be-u̱r Kiristi. 24 Yar-mo̱ Shir nom be-de u̱n myet ye̱ ro̱ m-co̱n u̱n Wan-Ko̱yan Ye̱so Kiristi co̱n-mo̱ u̱n ba m-ta à.

*Bo̱r-u̱s cind:1 6:1 Hyen komo: Koro 3:20.

Bo̱r-u̱s cind:3 6:2-3 Hyen komo: Rwu̱u̱ 20:12; Kara 5:16.

Bo̱r-u̱s cind:4 6:4 Hyen komo: Koro 3:21.

§Bo̱r-u̱s cind:8 6:5-8 Hyen komo: Koro 3:22-25.

*Bo̱r-u̱s cind:9 6:9 Hyen komo: Koro 4:1; Kara 10:17; Koro 3:25.

Bo̱r-u̱s cind:14 6:14 Hyen komo: Isha 11:5; 59:17.

Bo̱r-u̱s cind:15 6:15 Hyen komo: Isha 52:7.

§Bo̱r-u̱s cind:17 6:17 Hyen komo: Isha 59:17.

*Bo̱r-u̱s cind:21 6:21 Hyen komo: Se̱ng 20:4; 2Tim 4:12.

Bo̱r-u̱s cind:22 6:21-22 Hyen komo: Koro 4:7-8.