Taku̱rda-o̱ a gene̱ Ibra-ne̱ à
Yahuda-ne̱
Rem-se ro̱ n-me̱ à:
M-zante̱: Kiristi ro̱ myet hyangan-mo̱ Shir 1:1-3
Go̱s-u̱t Kiristi arge̱ yan-to̱m-ye̱ Shir 1:4—2:18
Go̱s-u̱t Kiristi arge̱ Mosa u̱n Josuwa 3:1—4:13
Go̱s-u̱t Kiristi arge̱ wan-Co̱w u̱n ko̱n-se Shir 4:14—7:28
Go̱s-to̱ u̱n e̱ss u̱n ma-u̱t Kiristi 8:1—9:22
Go̱s-u̱t seke̱-u̱t Kiristi 9:23—10:39
She̱r-mo̱ jiishe̱ à 11:1—12:29
No̱m u̱n yo Shir co̱ne̱ à 13:1-19
Ko̱n-se u̱r-ko̱m 13:20-21
Ma-to̱ u̱r-bu̱ste̱ 13:22-25
Bo̱r-o gaan
Ma-to̱ ka Shir to̱mmo̱nte̱
Wà u̱n wu̱ Ye̱so rem na
N-ga N-ga, Shir no̱mo̱g u̱t-ma u̱n tat-ne̱ na ne̱ be-to̱ u̱n yan-Rwo̱r u̱n Ma-to̱ Shir o-da u̱t-mo̱o̱r ne̱, u̱s-co̱w ne̱ u̱n ho̱n u̱n ho̱n. Amba m-mo̱ka u̱n kà da-o̱ u̱r-bu̱ste̱ o̱, wu̱ nomu̱tu̱ na u̱t-ma be-u̱r Wà u̱n wu̱ Ye̱so, wu̱ Shir no̱me̱ ho̱no o-dak u̱n bu̱-yo u̱n wu̱ à, da-o̱ u̱r-ko̱m tomso Ye̱so wargu̱ru̱ wan-gwo̱mo-to̱ u̱n ko̱ yo ke rii-yo remen Shir daagne̱ wu̱. Wo̱ gu̱te̱ Wà-wu̱ Shir, o hyanu̱ru̱ se̱ps-mo̱ Shir. Wo̱ hyene̱ wu̱, ragaan-wu̱ ro̱ u̱n Shir ne̱. Wu̱ ro̱ bo̱k ho̱no o-dak u̱n ma-to̱ u̱n wu̱ to̱ u̱r-be̱e̱b. Bo̱ wu̱ soksu̱tu̱ na ba'as-u̱t na à, wu̱ daaru̱ n-To̱n u̱n shir, wu̱ she'etu̱ru̱ u̱n be-de u̱t-gwo̱mo n-riib o̱ u̱n Shir Wa-u̱t-Hyat.
Wà-wu̱ Shir jiishte̱ yan-to̱m-ye̱ Shir
Wà-wu̱ Shir jiishte̱ yan-to̱m-ye̱ Shir. Shir ak wu̱ Wà u̱n wu̱. Kane̱ wu̱ jiishe̱ ye̱ be-de u̱n ka jin-de. Shir ze̱e̱ru̱ wu̱,
“Wo̱ Wà re wu̱,
Caane̱ u̱m waragte̱ Tato ru.”* 1:5 Hyen komo: Bo̱ng 2:7.
Komo Shir doog m-rwo̱r u̱n ma-to̱ u̱n wu̱ u̱n nu-o̱ u̱n wu̱ ken wu̱, wu̱ zee,
“Man warag Tato u̱n wu̱,
Wu̱a warag Wà re.” 1:5 Hyen komo: 2Sam 7:14; 1Nom 17:13.
Amba wu̱ tak m-ze̱e̱ u̱n yan-to̱m-ye̱ u̱n wu̱ kaane̱ á. Da-o̱ Shir to̱mne̱ Wà u̱n wu̱, wu̱ co, u̱n ho̱no o-dak à, wu̱ ze̱e̱ru̱,
“Yage̱ yan-to̱m-ye̱ Shir kap ye̱ kwu̱ktu̱tu̱ wu̱,
ye̱ nomote̱ wu̱ u̱r-bo̱ngo̱n.” 1:6 Hyen komo: Bo̱ng 97:7.§ 1:6 Hyen komo: Kara 32:43 (u̱t-Girik).
Shir ru̱ru̱tu̱ na ma-to̱ u̱n yan-to̱m-ye̱ u̱n wu̱. Wu̱ ze̱e̱ru̱,
“Wu̱ ro̱ m-muut u̱n yan-to̱m-ye̱ u̱n wu̱ u̱ntu̱n m-yo,
Gu̱w-ne̱ ye̱ u̱n wu̱ u̱ntu̱n rem-de o-ra.”* 1:7 Hyen komo: Bo̱ng 104:4 (u̱t-Girik).
Amba u̱n ma-u̱t Wà u̱n wu̱, wu̱ zee,
“Wo̱ Shir, gwo̱mo-u̱t ru to̱ m-ta to̱ á.
Piish u̱n ma-to̱ o-nip,
to̱ ro̱ gwo̱o̱b-yo u̱n gwo̱mo-u̱t ru.
O bo̱k o-nip. Wo̱ u̱n no̱m u̱r-ba'as á. 1:8-9 Hyen komo: Bo̱ng 45:6-7.
Remen kaane̱ o̱, me̱, Shir ru, u̱m dagantu̱ wo̱,
U̱m sagabu̱tu̱ wo̱ u̱t-gwo̱mo arge̱ o̱r ru ne̱ o-zak ne̱.” 1:9 Hyen komo: Isha 61:1,3.
10 Wu̱ ze̱e̱ru̱ wu̱ komo,
“Wan-Ko̱yan o̱, cin u̱r-takan,
wo̱ no̱me̱ o-to̱n o-dak ne̱.
11 Komo to̱a tees. Wo̱ ne̱, wo̱a te á.
O-dak o-to̱n ne̱ to̱a tees u̱ntu̱n bo̱ o-gund ro̱ m-ta à.§ 1:11 Hyen komo: Isha 51:6.
12 Wo̱a putum to̱ u̱ntu̱n u̱t-gund,
Wo̱a su̱gu̱ to̱ bo̱ ne̱t ro̱ m-su̱ge̱ matuku-u̱t ut à.
Amba wo̱, wo̱a barme̱ á.
Komo hak-u̱s ru se a te á.”* 1:10-12 Hyen komo: Bo̱ng 102:25-27 (u̱t-Girik).
13 Shir dooru̱ m-ze̱e̱ u̱n Wà u̱n wu̱,
“She'et u̱n ka be-de u̱t-gwo̱mo de,
har u̱m ru̱'u̱t yan-yage̱-u̱t ru waragte̱
rii-yo o he m-yawag u̱n na-u̱s ru à.” 1:13 Hyen komo: Bo̱ng 110:1.
Shir tak m-ze̱e̱ yan-to̱m-ye̱ u̱n wu̱ kaane̱ á. 14 Ye̱ yan-to̱m-ye̱ Shir gu̱w-ne̱ ye̱ cot. Ye̱ ku̱kt-to̱ to̱ Shir to̱mne̱ remen ye̱ no̱mu̱té̱ hun-ne̱ ye̱ he kum u̱n gwu̱ à, m-gu̱w.

*Bo̱r-o gaan:5 1:5 Hyen komo: Bo̱ng 2:7.

Bo̱r-o gaan:5 1:5 Hyen komo: 2Sam 7:14; 1Nom 17:13.

Bo̱r-o gaan:6 1:6 Hyen komo: Bo̱ng 97:7.

§Bo̱r-o gaan:6 1:6 Hyen komo: Kara 32:43 (u̱t-Girik).

*Bo̱r-o gaan:7 1:7 Hyen komo: Bo̱ng 104:4 (u̱t-Girik).

Bo̱r-o gaan:9 1:8-9 Hyen komo: Bo̱ng 45:6-7.

Bo̱r-o gaan:9 1:9 Hyen komo: Isha 61:1,3.

§Bo̱r-o gaan:11 1:11 Hyen komo: Isha 51:6.

*Bo̱r-o gaan:12 1:10-12 Hyen komo: Bo̱ng 102:25-27 (u̱t-Girik).

Bo̱r-o gaan:13 1:13 Hyen komo: Bo̱ng 110:1.