Taku̱rda-o Burus o̱ wu̱ gene̱
Pirimo̱n
Rem-se ro̱ n-me̱ à:
M-zante̱ 1-3
Bo̱m u̱n Pirimo̱n 4-7
Ko̱ne̱ u̱n One̱simus u̱s-ko̱n 8-22
U̱r-ko̱m 23-25
1
U̱r-gas
Ka taku̱rda-o̱ u̱n rwu̱u̱n be u̱n de Burus, wu̱ ro̱ ke'o à, ha-mo̱ u̱n be-u̱r Pirimo̱n. A u̱n ka me̱ remen u̱m rwo̱ro̱g ma-u̱t Kiristi* 1:1 Wu̱ Shir daagne̱ à. Ye̱so to̱ u̱r-bon. Me̱ u̱n Timoti ne̱ o̱r na ro̱ wo̱ m-gas.
Pirimo̱n wo̱ ko-nay-wu̱, komo o̱r te̱ n-me̱ u̱n se̱nge̱-m Kiristi. Te̱ komo m-gas u̱n yan-dor Ye̱so, ye̱ ro̱ m-mo̱rge̱ u̱n hur-o ru remen bo̱ngo̱n-de Shir à. Tomso te̱ m-gas u̱n o̱r na ne'a, jin-de u̱n wu̱ Apiya, u̱n Arkibus ko-karma be-de u̱n rwo̱r u̱n Ma-to̱ m-Re̱re̱m to̱ ma Kiristi. 1:2 Hyen komo: Koro 4:17.
U̱m ko̱no̱g Shir Tato na u̱n Wan-Ko̱yan ne̱ Ye̱so Kiristi, ye̱ ye'et no̱ m-yar u̱n gwu̱gwu̱-mo̱ u̱r-hur ne̱.
Was-m Pirimo̱n m-she̱r ne̱
O̱r re Pirimo̱n, ko̱ o̱ ke da-o̱ u̱m ko̱ne̱, me̱ wo̱ m-tan u̱m 'ye Shir re u̱r-bo̱ngo̱n, remen u̱m ho̱gu̱te̱ wo̱ m-was u̱n hun-ne̱ ye̱ Shir ne̱ kap, m-she̱r ne̱ mo̱ wo̱tte̱ à, be-u̱r Wan-Ko̱yan Ye̱so. Ko̱n-u̱s re se ro̱, mo̱ro̱g-u̱r no̱ de u̱r-bon de u̱n yan-dor o̱ u̱n Kiristi, de gu wo̱ o nept rii-yo u̱r-bon, yo o yoose̱ be-u̱r Ye̱so Kiristi. Wan-henem re, was-m ru ya'ag me̱ o-zak u̱n caari-o̱ u̱n jaab-o̱ u̱t-me̱n ne̱! Me̱n-to̱ u̱n yan-dor no̱mo̱g o-zak rem ru.
U̱s-ko̱n rem One̱simus
Remen kaane̱, rem Kiristi, man nom jaab-o̱ u̱t-me̱n, u̱m ru̱ru̱tu̱ wo̱ yo o he nom yo depe̱ à u̱ntu̱n wan-dor. Amba man gaktu̱ wo̱ á, remen me̱ wo̱ m-was. Me̱, Burus, ko-mo̱ng kane̱ ke'o, rem Kiristi Ye̱so, u̱m jiishte̱ m-co̱n u̱m kon wo̱. 10 Me̱ wo̱ u̱s-ko̱n o nome̱ One̱simus 1:10 Jin-u̱r One̱simus de ro̱ “Ne̱t so̱-wu̱.” rii-yo u̱r-bon, wu̱ warge̱ wà re bo̱ u̱m ro ke'o à.§ 1:10 Hyen komo: Koro 4:9. 11 N-ga wu̱ ro hwaa be u̱n du, amba m-mo̱ka ko-yan-gwu̱-wu̱ be u̱n du u̱n me̱ ne̱.
12 Me̱ wu̱ m-muutbe̱ be u̱n du, amba hur u̱n de ro̱ be-de u̱n wu̱. 13 Bo̱ u̱m ro̱ ke'o kàne̱ à, remen rwo̱ru̱ u̱n Ma-u̱t m-Re̱re̱m à, u̱m ro co̱no̱g u̱m yagu̱ wu̱ kàne̱ u̱n me̱ ne̱ remen wu̱ guut me̱ u̱n su̱ge̱ u̱n du. 14 Kap u̱n kaane̱ ne̱, me̱ co̱n u̱m ru̱ wo̱ no̱m u̱n yo ken rii-yo ba wo̱ u̱n co̱n á. Amba man cu̱n o nom yo u̱n co̱n-m ru ba m-gakte̱. 15 O̱ ken da-o̱, One̱simus ro wongu̱te̱ u̱n wo̱ ne̱ u̱n ya o-da hiin, remen o doot wu̱ m-go̱ks ba m-ta. 16 Wo̱ go̱ks wu̱ u̱ntu̱n ko-gu̱w á, amba arge̱ kaane̱, gwo̱t wu̱ u̱ntu̱n o̱r ru ko-yan-dor, wu̱ o co̱ne̱ à. Me̱ wu̱ m-was de̱e̱n. Depete̱ o was u̱n wu̱ ne̱ arge̱ kaane̱, u̱n e̱s-de u̱n wu̱ ko-gu̱w-wu̱ Shir, u̱n wu̱ she̱re̱ ne̱ be-u̱r Wan-Ko̱yan à.
17 U̱n kaane̱, u̱rege̱ wo̱ u̱s-barag, me̱ o̱r ru wu̱, go̱ks One̱simus bo̱ o he me̱ m-go̱ks à. 18 U̱rege̱ One̱simus nomotu̱ wo̱ u̱r-ba'as, sokse̱ wu̱. U̱rege̱ wo̱ wu̱ m-do̱re̱ u̱r-mo̱o̱g, muut ka mo̱o̱g-de u̱n hi u̱n de. 19 Me̱ ge̱nbe̱ u̱n kom-u̱t re: Me̱, Burus, man topso wo̱ kap yo wo̱ One̱simus m-do̱re̱ à. (Man nom ma-to̱ u̱n ho̱o̱g pu̱-o̱, o̱ o kume̱ be u̱n de á.) 20 U̱n kaane̱ heno re, hakku̱re̱, u̱m ko̱no̱g yo ka be u̱n du, rwo̱ me̱n-u̱t re nom m-gwu̱gwu̱! No̱m yo ka remen jin-u̱r Wan-Ko̱yan na, na hen-ne̱ ye̱ be-u̱r Kiristi.
21 U̱m nepse̱ do̱ro̱tte̱-o ru, wo̱a nom har ma arge̱ yo u̱m ko̱ne̱ wo̱ à. 22 Komo har m-mo̱ka, kum o-kuke̱ rem re n-me̱ u̱n hur-o ru, remen me̱ o-sakto̱, Shir a go̱ks ko̱n-u̱s no̱ kap wu̱ muutbu̱ me̱ be-u̱r no̱.
Gas-de u̱r-ko̱m
23 E̱paparas, wu̱ ro̱ ke'o u̱n me̱ ne̱ à, remen wu̱ ro̱ u̱n dor Kiristi Ye̱so, tombu̱tu̱ wo̱ gas-de u̱n wu̱.* 1:23 Hyen komo: Koro 1:7; 4:12. 24 Kaane̱ komo o̱r re ne̱ yan-se̱nge̱-mo̱ u̱n rwo̱ru̱ u̱n ma-u̱t Ye̱so, Markus, u̱n Aristarkus, u̱n Dimas, u̱n Ruka ne̱, o̱r re ne̱ n-me̱ m-se̱nge̱ ye̱ wo̱ u̱r-gas. 1:24 Hyen komo: Se̱ng 12:12,25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Koro 4:10,14; 2Tim 4:10-11.
25 Yar-mo̱ Wan-Ko̱yan Ye̱so Kiristi ma'as u̱n wo̱ ne̱!

*1:1 1:1 Wu̱ Shir daagne̱ à.

1:2 1:2 Hyen komo: Koro 4:17.

1:10 1:10 Jin-u̱r One̱simus de ro̱ “Ne̱t so̱-wu̱.”

§1:10 1:10 Hyen komo: Koro 4:9.

*1:23 1:23 Hyen komo: Koro 1:7; 4:12.

1:24 1:24 Hyen komo: Se̱ng 12:12,25; 13:13; 15:37-39; 19:29; 27:2; Koro 4:10,14; 2Tim 4:10-11.